Forma oświadczenia woli art

Zgodnie z jego brzmieniem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny , w tym również przez ujawnienie tej woli za pomocą formy elektronicznej .Przepis art. 60 KC określa sposób, w jaki osoba dokonująca czynności prawnej powinna ujawnić swoją wolę, czyli sposób złożenia oświadczenia woli.. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.. Ozn…


Czytaj więcej

Załączniki do wniosku o 500 plus

Wzory wniosków i załączników zostały przygotowane w formie edytowalnych plików pdf.. Rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.. W programie fillUp znajdziesz także archiwalne druki załączników - oświadczeń członka rodziny, niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w programie rodzina 500+ (pięćset plus).. Pierwsza część wniosku przeznaczona jest na wpisanie danych rodzica lub opiekuna, starającego się o świadczenie.. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak złożyć wniosek przez in…


Czytaj więcej

Wzór umowa o dzieło pdf

Często nazywana jest umową rezultatu.. Umowę należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.. Pobierz darmowy wzór, druk.. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.. Sprawdź czym się charakteryzuje i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOCX!. Chcąc ułatwić inwestorowi indywidualnemu zawarcie umowy przedstawiamy wzór.. § 9Plik Umowa o dzieło POBRAŃ: 686 ROMIAR: (44.8KB) DODANO: 10…


Czytaj więcej

Druk faktury elektronicznej

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.. Sądy podkreślają przy tym, że wystarczającym jest .Druki faktury VAT muszą zawierać takie elementy, jak: numer faktury, data wystawienia faktury i data sprzedaży (przy sprzedaży o charakterze ciągłym), .. Aby PDF mógł jednak zastąpić papier, faktura elektroniczna musi jednak spełnić kilka warunków.. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie KSeF czyli Krajowego Systemu e-Faktur czyli ogólnokrajowy program informatyczny, …


Czytaj więcej

Anulowanie faktury 2020

Miejmy jednak świadomość tej możliwości, ponieważ błędy przy wystawianiu tego typu dokumentów mogą zdarzyć się dosłownie każdemu.Anulowanie faktury sprowadza się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie.. Jej dyrektor w interpretacji podkreślił, że zgodnie z art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) podatnik jest zobowiązany m.in. wystawić fakturę dokume…


Czytaj więcej

Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania ppsa

Postanowienie SN z 4.7.2008 r., I CZ 139/07Art.. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 272 § 1 i 3.Zażalenie do NSA przysługuje na ściśle określone w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). Jeżeli przepisy tejże ustawy nie przewidują zażalenia na postanowienie WSA (niedopuszczalność zażalenia), a strona postępowania pomimo to je wniesie, za…


Czytaj więcej

Wniosek o zmianę danych podmiotuw krajowym rejestrze sądowym

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust.. Link do dokumentu:Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: [email protected], który doko…


Czytaj więcej

Deklaracje na podatek rolny

DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚ CI C.1 DEKLARACJI DR-1 * - dotyczy podatnika nieb ędącego osob ą fizyczn ą ** - dotyczy podatnika b ędącego osob ą .Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.10.2020 r. uruchomiliśmy narzędzie dla Podatników podatku rolnego w postaci interaktywnych formularzy dostępnych pod adresem za pomocą którego w łatwy sposób można wypełnić formularz IR-1 lub DR-1 i wysłać go za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, ewentualnie złożyć w si…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy online orange

Jak wspomniałem na wstępie, wypowiedzenie można również złożyć zdalnie, tj. wysłać je pocztą lub przez wiadomość elektroniczną.801 234 567.. Z wypełnionym formularzem i dokumentem tożsamości udaj się do salonu Orange - listę salonów znajdziesz tutaj.. Jeśli jednak w Twojej najbliższej okolicy nie ma punktu Orange rezygnacja z umowy Orange może być wysłana listem poleconym najlepiej z potwierdzeniem odbioru.Złożenie wypowiedzenia umowy w Orange należy złożyć pisemnie.. § 1 rozwiązuje się m.in.:O…


Czytaj więcej

Jak rozliczyć umowę zlecenia z cudzoziemcem

Dzień dobry, mam pytanie.. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS otrzymane oświadczenie od cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenie, że będzie mieszkać w Polce dłużej niż pół roku albo, że posiada centrum interesów życiowych w Polsce nie jest wystarczające, żeby rozliczać ich jak obywateli Polski.. Inaczej wygląda sprawa rozliczania podatku dochodowego.Marta Jendrasik.. Naliczane są więc stawką 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.Cudzoziemiec przedstawił cert…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt