Zgoda na udział w wycieczce do kina
Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.. Pobierz i wydrukuj.. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań (w tym medycznych) co do udziału mojego dziecka w wyżej wymienionej wycieczce; 2.. Wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.W wycieczce do Poznania (Jump Arena + Kino + Mcdonald 's - we własnym zakresie) w dniu 10.08.2018 r. WAŻNE INFORMACJE: 1.. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne.. Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach WDŻR.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Jak napisać zgodę na udział w wycieczce do Krakowa?. Zobowiązuję się do zapewnienia jego/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem i rozwiązaniem wycieczki a domem.. Wyrażam zgodę na udział mojej córki w wycieczce rowerowej do kolorado , która odbędzie się dnia 16 maja 2012r.Zgoda na udział w Programie dla szkół (warzywa-mleko) Pobierz.. Uczestników wycieczki/imprezy obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.. Pytania .. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce.. Pobierz i wydrukuj.. 5.Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce..

Zgoda na udział w wycieczce krajoznawczej Pobierz.

Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii.. W celu pobrania pliku prosimy o kliknięcie na poniższy link: zal.5b_zgoda_podpis_regulaminu_rodzice.docx .Zobowiązuje się do pokrycia kosztów wycieczki/wyjazdu w wysokości 37 zł.. Koszt wycieczki: 70 zł 3.. Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szko .Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w wycieczce oraz zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia iKierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.. Pobierz i wydrukuj.. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia, jest napisane, że zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez .Zasady ogólne Zgoda rodziców na udział w wycieczce cz.1- formularz Zgoda rodziców cz.2 - Regulamin wycieczki dla uczniów II cz. Regulamin wycieczek Zgoda rodziców cz.2 - Regulamin wycieczki dla uczniów II cz..

6.Zgoda rodziców na udział w wycieczce.

Nazwisko i imię ucznia Podpis rodzicaWyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce do: …………………….…….…w dniach ……………………………… 1.. W czasie wycieczki/imprezy obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisyZgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ……………………………………………….…… w wycieczce do …………………………………………………………2.. Zgoda na udział w wycieczce Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………….…………………., (imię i nazwisko dziecka) w organizowanej przez szkołę wycieczce do ., (miejsce wycieczki)Wyrażam zgodę na wyjście mojej córki/syna do kina, teatru, muzeum, na wycieczkę zawodową lub turystyczną jednodniową organizowaną w ramach realizacji programu dydaktyczno -wychowawczego w roku szkolnym ……………………………..

Zgoda na udział w wycieczkach i wyjściach Pobierz.

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.O Ś W I A D C Z E N I E.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.. Wyjazd o godz. 8:00 (zbiórka 7:45 w ibliotece Publicznej, powrót około godz. 16:00) 2.. Dalej, w § 9 ust.. 3.Wzór zgody rodziców na udział w wycieczce - Portal Oświatowy.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .. na udział w wycieczce do .. w terminie .Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki/imprezy pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.. w wycieczce do ……….…………………………………………., która odbędzie się w terminie …………………………………………………………………………………… .Zobowiązujemy/-ę się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze między domem a miejscem zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego .Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce do parku na terenach ASzWoj Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………….…….. Bierzemy/Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez nasze/moje dziecko szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.. ( imię i nazwisko rodziców, prawnych opiekunów) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………..

Zgoda rodziców na udział w konkursach.

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcieWyrażam / nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasieZgoda rodziców (opiekunów) na wyjazd dziecka .. na wycieczkę do KINA w Poznaniu dn. 13.02.2013r.. Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki- a domem.. Przekonują, że w ten sposób nie mają wpływu na to, w jakich aktywnościach poza szkołą bierze .Pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce są częścią dokumentacji wycieczki, która powinna być przechowywana tak długo, jak zostało to określone w klasyfikacji zapisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt (art. 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r.).1.. Zobowiązuje się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki przed wyjazdem, a po zakończonejKiedy jedni rodzice narzekają, że przy każdym wyjściu ich dziecka z klasą do kina, teatru czy muzeum muszą wyrazić na to pisemną zgodę - w przeciwnym razie dziecko z zajęć poza szkołą zostanie wykluczone, inni skarżą się, że o taką zgodę nikt ich nie pyta.. Biorę odpowiedzialność finansową .Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w wycieczce.. Biznes i Finanse (35303) Biznes i Finanse (35303) Wszystkie (35303) Banki (7670) Bankowość Elektroniczna (132) E-biznes (3936) Ekonomia (1875) Fundusze .. ucz .Zauważyć należy, że zgodnie z § 8 wskazanego rozporządzenia udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Quizy ; Kategorie .. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. § 5 Zadania i obowiązki opiekuna wycieczki /imprezy 1.. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.. Oświadczam, że znane mi są zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa mojego dziecka w wycieczce.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka; 3.<Miejscowość> , 10.05.2012r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt