Decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska
Decyzja kierownika USC może być pozytywna - wówczas dochodzi do zmiany nazwiska albo odmowna.. z 2013 r., poz. 267- wydanie decyzji administracyjnej: Opłaty: Opłata skarbowa: - 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska; Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok.. Ustawa z dnia 17 października 2008r.. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 1.. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.. 18.Przykładem aktów administracyj-nych konstytutywnych są: decyzje o zmianie nazwiska, wydanie paszportu, de-cyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej.. OPIS WYKONANIA USŁUGI: Zmiana imienia oznacza zastąpienie dotychczasowego imienia lub nazwiska nowym imieniem lub nazwiskiem.. Dotychczasowa ustawa z dnia 15 listopada 1956 r.- wniosek o zmianę imienia/nazwiska - inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska.. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.. Usunięcia błędów organ może jednak dokonać w trybie sprostowania, tylko wtedy, gdy błąd ten jest oczywisty.Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym I.. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Wojewody Pomorskiego.Zgodę na wzruszenie decyzji, o której mowa w art. 155 k.p.a., powinny wyrazić wszystkie osoby (podmioty) mające przymiot strony w postępowaniu, w którym wydano decyzję podlegającą .Zgodnie z art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu..

o zmianie imienia i nazwiska ( Dz.U.

nr220, poz. 1414 z późn.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją .Na podstawie art. 155, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. PODSTAWA PRAWANA: 1.. Nr 98 poz. 1071 z późn.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca w drodze decyzji administracyjnej udziela/odmawia zgody na zmianę nazwiska.. Decyzja ta jest natychmiastowo wykonalna i ma charakter uznaniowy.Zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska można dokonać z ważnych powodów, w szczególności gdy: noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka; używa się innego imienia lub nazwiska; noszone imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione;Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska (.).

Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.

administracyjnym ).Gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca ma obowiązek przedstawić do wglądu, dokument stwierdzający tożsamość.. zm. ) oraz upoważnienia.. P O S T A N A W I A M.. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.Co dzieje się z wnioskiem o zamianę nazwiska?. Administracyjna zmiana nazwiska, podobnie zresztą jak zmiana imienia jest możliwa tylko w niektórych okolicznościach.. i nazw.,Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,Dz.U.2020.0.707 t.j.W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe uzyskanie decyzji administracyjnej o zmianie /wymianie/ decyzji nadającej uprawnienia budowlane w przypadku zmiany danych osobowych uprawnionego.1.. Decyzja podpisana przez osobę nieuprawnioną, nieposiadającą właściwego upoważnienia, jest wadliwa.Rozstrzyga o tym w drodze decyzji administracyjnej kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. W przeciwieństwie do oświadczenia, które jest składane na podstawie przepisów KRO, w przypadku wniosku o zmianę nazwiska w drodze administracyjnej kierownik USC albo jego zastępca wydaje decyzję..

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska: 37 PLN.

Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust.. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.. Akty administracyjne deklaratoryjne zaś tylko potwierdzają (deklarują) prawa i obowiązki , które dla adresatów wynikają z ustawy, same zaś takich praw i .Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,zm.. Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku - wydanie decyzji administracyjnej: Opłaty: Opłata skarbowa: - 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiskaBędąca przedmiotem niniejszego komentarza ustawa o zmianie imienia i nazwiska, samodzielnie i wyczerpująco reguluje zasady i tryb zmiany imion i nazwisk, w szczególności określa, kto może wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska (imienia), wskazuje na przesłanki pozytywne, uzasadniające dokonanie zmiany, i negatywne, skutkujące odmową dokonania zmiany przez organy administracji publicznej, oraz reguluje właściwość rzeczową i miejscową organów orzekających w przedmiocie .decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska; zmiana nazwiska; formularz do zmiany nazwiska; ustawa o zmianie imienia i nazwiska; wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka; zmiana nazwiska wniosekZ tego mogłoby wynikać, że zmiana nazwiska nie następuje wskutek ostatecznej decyzji administracyjnej, lecz wskutek innej czynności, która wymaga zgody kierownika urzędu stanu cywilnego (np. oświadczenia wnioskodawcy).Pamiętajmy o tym, że decyzja może być podpisana wyłącznie przez osobę uprawnioną do wyda-wania decyzji na podstawie obowiązujących przepisów lub osobę posiadającą pełnomocnictwo upoważniające do wykonania tej czynności..

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Jednakże można to zrobić w różnych przypadkach, ale trzeba mieć ważne powody.. Zmienić decyzję numer .. z dnia .. wystawionej dla Pani .. w części dotyczącej nazwiska córki w ten sposób, że .Zgodnie z przedmiotowym orzeczeniem: W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe uzyskanie decyzji administracyjnej o zmianie (wymianie) decyzji nadającej uprawnienia budowlane w przypadku zmiany danych osobowych uprawnionego (imienia, nazwiska).o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego.zmi­any nazwiska nie dokonu­je się w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o zmi­anę na nazwisko: his­to­ryczne, wsław­ione w dziedzinie kul­tu­ry, wsław­ione w dziedzinie nau­ki, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci poli­ty­cznej, wsław­ione w dziedzinie dzi­ałal­noś­ci społecznej, wsław­ione w dziedzinie dzi .Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej: - 37,00 zł.. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt