Druk zus zua zmiana adresu jak wypełnić
Tytuł ubezpieczeniaJak wypełnić formularz ZUS ZUA (papierowy) Szczegóły Jak wypełnić Poprawiono: 20 czerwiec 2020 Wprawdzie wniosek CEIDG pozwala na wysłanie dokumentu ZUA w postaci elektronicznego załącznika, to może się zdarzyć, że będziemy chcieli skorzystać z ZUS-owskiego formularza papierowego.Poniżej znajduje się przykład jego wypełnienia wraz z wyjaśnieniami.. INNE DANE O PŁATNIKU SKŁADEK • Pól 01- 03 - nie wypełnia się.. Jeśli we wszystkich trzech przypadkach jest to ten sam adres, to nie trzeba go powtarzać trzykrotnie - wystarczy wypełnić punkt XI, a pozostałe zostawić puste.. Wpisujemy adresy osoby ubezpieczanej.. Ogólne informacje o formularzach CEIDG-1, VAT-R oraz deklaracjach ZUS 2.. ADRES SIEDZIBY PŁATNIKA SKŁADEKW związku z nowym obowiązkiem - raportowania do ZUS kodu zawodu wykonywanego przez osobą zgłaszaną do ubezpieczeń - planowane są zmiany w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA.. 3. Przedsiębiorca prowadzi już działalność i zgłasza nowego pracownika.. * *Instrukcja wypełniania druku ZUS ZUA (kliknij, aby pobrać formularz) Część I W tej części płatnik zaznacza, czy dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia siebie lub pracownika, czy zmienia lub koryguje poprzednią deklarację.Jak wypełnić formularz ZUS ZIUA?. Obecnie w formularzach zgłoszeniowych należy uzupełnić takie dane jak: imię i nazwisko; data urodzenia;• złożyć druk ZUS ZUA, tym razem w trybie zmiany, zgłaszając zmianę adresu pracownicy (w tym celu w ZUS ZUA powinien wpisać w polu 02 w bloku I cyfrę „1", a następnie podać aktualny adres pracownicy)..

Spowoduje to zmianę adresu na bieżąco.

nowe wzory obowiązywać będą od 16 maja 2021 r.W tym przypadku należy wypełnić odrębny formularz ZUS ZUA dla przedsiębiorcy i odrębny dla każdego pracownika.. Adres zamieszkania XIII.. Ważne!. W deklaracji ZUS ZUA/ZZA w bloku I Dane organizacyjne wpisujemy odpowiednią cyfrę 1 oznaczającą zmianę.. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu XII.. Zmiana i korekta danych identyfikacyjnych.. Obowiązkiem płatnika jest wypełnienie wyznaczonych pól, czego dokonać może komputerowo, na maszynie lub odręcznie, pamiętając o zastosowaniu dużych, drukowanych liter oraz czarnego lub niebieskiego koloru.. W formie elektronicznej możesz wypełnić je i dołączyć do elektronicznego wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez prowadzone przez ZUS systemy Płatnik (wymaga to użycia kwalifikowanego podpisu .Natomiast zmiany/korekty danych ewidencyjnych takich jak adres zamieszkania, zameldowania, korespondencji należy dokonać poprzez ponowne złożenie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA w trybie zmiany lub korekty, podając prawidłowe i aktualne dane..

|należy wpisać „X" i wypełnić formularz ZUS ZBA.

Deklaracja ZUS ZZA dotyczy rejestracji wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.. Jeśli chcesz zmienić lub skorygować kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub datę, od której zaczyna się ubezpieczenie: najpierw wyrejestruj osobę ubezpieczoną lub siebie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, następnie wprowadź poprawne dane - odpowiednio na ZUS ZUA lub ZUS ZZA.. A więc w przypadku Państwa pracownicy należy przekazać do ZUS:Zgłaszanie pracowników do ZUS - jakie dane podajemy obecnie?. W myśl zmian obowiązkowym będzie wskazanie na drukach informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie.. Pól 03 i 04 - nie wypełnia się.. Formularz ZUS ZUA składa się z dwóch stron.. (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską).XI.. Dane organizacyjne - w tej części płatnik zaznacza, czy zgłasza ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń, czy dokonuje zmiany bądź korekty poprzedniej deklaracji.Zmiana występuje wtedy, gdy zmieni ły się dane wykazane we wcze śniej złożo-nym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana adresu zamieszkania.. II.» Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA.. padku, gdy zmieniły się lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer.. Korekta występuje wtedy, gdy poprawiasz błędy popenione we wczeł śniej złożonym zgłosze-niu, np. został podany nieprawidłowy adres zamieszkania..

Porównaj: Jak wypełnić druki : ZPA, ZFA, ZIPAJeśli potrzebujesz, to możesz też zobaczyć jak wypełnić papierowy druk ZUS ZZA.

Dane organizacyjne.. Co się zmieni i jak wypełniać nowe druki?. Druk ZUS ZUAPłatnik składek powinien złożyć druk ZUS ZUA, wpisując 1 w polu 03 w bloku danych organizacyjnych.. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.Zmiany danych ewidencyjnych (adresu zamieszkania, zameldowania, korespondencji) należy dokonać poprzez złożenie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA w trybie zmiany, podając aktualne dane.. Deklaracja ZUS ZUA służy zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego.. Początek jest prosty - wystarczy wybrać "Tak" w polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń".. Jak informuje ZUS - podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów..

• W polu 04 - jeżeli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby, należy wpisać „X" i wypełnić formularz ZUS ZAA.

Zmiana adresu w ZUS członka rodzinyCzęść II formularza rejestracyjnego ZUS ZUA należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.1 - w przypadku dowodu osobistego, 2 - w przypadku paszportu, w polu 04 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w. pole 03 - dowodu osobistego lub paszportu.. inforCMS Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia).Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przy-.. Ich wzory możesz pobrać ze strony internetowej ZUS ( i wydrukować samodzielnie albo pobrać wydrukowane formularze z placówki ZUS.. W tej sytuacji w części III i IV formularza ZUS ZUA należy wpisać dane osobowe zatrudnionego.. PESEL, NIP - jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń / ubezpieczenia w danych identyfikacyjnych ubezpie-.Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane:Druk ZUS ZUA składa się z piętnastu części, które należy bardzo dokładnie i czytelnie wypełnić: I.. Zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy nie powodująca zmiany województwa 2.1 Zmiana adresu - Dane właściciela 2.2 Generowanie i wysyłka ZUS ZUA - przedsiębiorca opłacający składki społeczne wraz z dobrowolną składką chorobową 2.3 Generowanie i wysyłka ZUS ZUA - przedsiębiorca opłacający .ZUS ZUA - jak wypełnić?. Cały druk powinien zostać wypełniony tak jak było wypełnione pierwotne zgłoszenie, natomiast dodatkowo w bloku XIV w polach od 01 do 09 powinien zostać podany adres do korespondencji.. Od 16 maja zmianie ulegną formularze ZUS ZZA i ZUS ZUA.. • W polu 05 - należy wpisać nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.. Przykładowo na innych dokumentach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, a na innych - zmiany lub korekty danych ewidencyjnych.. Do druków tych dodano pola umożliwiające wpisanie kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej.. Druk składa się z piętnastu części.Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku EDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku EDG-1.. PrzykładWniosek o zmianę danych adresowych, nazwiska lub imienia - pobierz ze strony lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt