Zmiana terminu umowy pzp covid
Termin realizacji zamówienia ustalono na kwiecień 2020 roku.. 4 oraz dodano art. 15r ust.. 1 pkt 3 p.z.p .Wprowadzono zmianę art. 15r ust.. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów w terminie 14 dni .zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, złożenie przez stronę umowy zawiadomienia o wystąpieniu tychże okoliczności wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub dokumentami, inicjuje postępowanie w sprawie zmiany umowy oraz wywołuje konieczność podjęcia dalszych czynności przez drugą stronę umowy.. Zgodnie art. 15r ust.. 4 art. 15r tej ustawy zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.. przewiduje w art. art. 144 ust.. 1 pkt 3 ustawy Pzp.Nowe przepisy w zakresie zmian umów w związku z COVID mają być skorygowane w ten sposób, że w przypadku gdy zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą ma dokonać zmian umowy.Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować art. 144 ust..

Chodzi jednak o zmianę umowy w trybie art. 144 ust.

1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, szczególnie przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe .W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" Prezydent podpisał wczoraj (31 marca 2020 r.) ustawę, w której znalazły się zmiany dotyczące Prawa zamówień publicznych („PZP").Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie zmian, w stosunku do poprzednio omawianego przez nas projektu „tarczy antykryzysowej" („Poprzedni Projekt"), przedstawionego w alercie z dnia 24 marca 2020 r.Jeżeli dana zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego nie nosi cechy istotności, jej dokonanie nie jest zakazane (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 11 marca 2013 r., I C 577/12 .. 4 projektu, po stwierdzeniu, że przedstawione okoliczności mogą mieć wpływ na należytą realizację umowy, zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmian umowy na podstawie art. 144 ust.. Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 15r ustawy nowelizującej.Ustawa p.z.p.. 4 pkt 1 art. 15r zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.. 4 u. C-19 zmiana umowy może być zrealizowana w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;Zgodnie z treścią art. 15r ust..

Inną podstawą zmiany terminu dostawy może być art. 144 ust.

Tym samym kilkukrotne podwyższenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy (gdyby było to uzasadnione okolicznościami) może jednak skutkować przekroczeniem 50% wartości pierwotnej umowy.Przepisy uprawniają (ale nie zobowiązują) Zamawiającego, do dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne o ile zamawiający, na podstawie pozyskanych informacji oraz dokumentów stwierdzi, że okoliczności związane z COVID-19, faktycznie mogą wpłynąć lub też już wpływają na należyte wykonanie umowy.. Podstawą prawną zmiany umowy jest w takim przypadku art. 144 ust 1 pkt 3 Pzp czyli przepis który pozwala na zmiany umowyW art. 455 ust.. Zatem podstawą zmiany umowy będzie nadal norma Prawa zamówień publicznych, a nie specustawa.W grudniu 2019 roku podpisano umowę z wybranym wykonawcą.. W pierwszym przypadku, Zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy.Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów.. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy o czas epidemii, co powoduje, że niezbędne są zmiany w zakresie obowiązujących terminów.Jest to jedna z przesłanek uzasadniających zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego - także w zakresie terminu realizacji zamówienia (oczywiście przy spełnieniu określonych przesłanek ustawowych)..

1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust.

1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp jako uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro.Zmiany zawartych umów o zamówienia publiczne.. 1 pkt 3 ustawy Pzp.. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, ani w inny sposób niedopuszczalna.. 1 pkt 1, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenie o zamówieniu może zawierać postanowienia (tzw. klauzule przeglądowe - z ang. review clauses) pozwalające zmienić umowę w razie wystąpienia określonych okoliczności.Zmiany dotyczące zamówień publicznych związane z COVID-19 w kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej W tym zakresie ustawa ma wchodzić w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczącej wadium, której wejście w życie ma nastąpić po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.W związku z tym, że sytuacja może okazać się dynamiczna podmiot zamierzający dokonać sądowej zmiany umowy może w pierwszej kolejności złożyć do sądu wniosek o zapieczenie (ograniczenie pracy sądów w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego nie dotyczy zabezpieczenia, wniosek o jego udzielenie jest rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym), a następnie w ciągu dwóch tygodni pozew.Zmiana terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego budzi, z nie do końca zrozumiałych powodów, kontrowersje..

Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany tego terminu na podstawie art. 144 ust.

Zamawiający może zawrzeć aneks umowy, jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie .art.. 144 ust.. 4 tzw. specustawy, zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy.. Tymczasem, tak jak każda inna zmiana, ze zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy włącznie, jej dopuszczalność powinna być rozpatrywana wyłącznie pod kątem istotności planowanej zmiany.Analizując zatem kontekst oraz znaczenie przepisu art. 144 p.z.p., który stanowi, że „zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany", najczęściej zmianę terminu wykonania zamówienia publicznego należy .Zgodnie z ust.. Zamawiający zmienia wówczas kontrakt w uzgodnieniu z .Zamawiający może zatem zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust.. Zamawiający może zatem zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod .Tak - rozszerza wartość dopuszczalnych zmian umowy przewidując, że każda kolejna zmiana związana z COVID-19 nie może przekroczyć 50% wartości umowy.. 1 pkt 3 ustawy Pzp: zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,Fakultatywność zmiany nawet w przypadku stwierdzenia wpływu pandemii na wykonywanie umowy jest szeroko krytykowana, w efekcie bowiem, tak jak na podstawie art. 144 ust.. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w szczególności poprzez zmianę terminu wykonania lub jego czasowe zawieszenie, zmianę sposobu wykonania oraz zmianę zakresu świadczenia (przy czym każda kolejna zmiana nie może przekroczyć nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy).Autonomiczną [1] możliwość zmiany umowy zawartej w trybie ustawy pzp z uwagi na wpływ COVID-19 wprowadzała ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [2], dodająca w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i .Zgodnie z art. 15r, ust.. 1 pkt 3 nowej pzp została również analogicznie uregulowana kwestia zamówień tzw. dodatkowych.. W przypadku umów, które dopiero będą zawarte, warto zamieścić klauzulę dotyczącą możliwości ich zmian z uwagi na wystąpienie siły wyższej.Jeśli umowa, która ma być zawarta z wykonawcą, przewiduje możliwość jej zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej, to nie ma przeszkód, aby na tej podstawie wydłużyć termin dostawy sprzętu.. 4a poprzez rozróżnienie sytuacji rzeczywistego wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy od jedynie możliwości takiego wpływu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt