Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(miejscowość, data) (własnoręczny podpis rodzica / prawnego opiekuna) .Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. 2 Zgodnie z art. 233.. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.- Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".U.. Wzór jest załącznikiem do rozporzadzenia.. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".OŚWIADCZENIE (rodzica / opiekuna prawnego) .. o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym.. OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lubOdpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenie warunkowana jest jednocześnie wcześniejszym tym, aby osoba składająca oświadczenie została uprzedzenia o grożącej odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Data ... odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Należy więc pamiętać, że jeżeli podpisujemy oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k., to popełnimy przestępstwo jeżeli będziemy kłamać.OŚWIADCZENIE.. imię i nazwisko, adres Ja niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści:.. „ Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia " Białystok dnia .. podpis …………….Fałszywe oświadczenie, czyli podanie nieprawdziwych informacji, w celu osiągnięcia korzyści (najczęściej majątkowej) jest czynem prawnie zabronionym.. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 wraz z późniejszymi zmianami), przewiduje odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia, które ma służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.. Norma prawna wynikająca z powyższego przepisu możliwa jest .Strona 1 z 1. Osoba składająca tego typu dokument powinna być świadoma, iż podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego dokumentu.OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA.. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w wyznaczonym terminie, pisemnie lub ustnie do protokołu..

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Fałszywe oświadczenie zgodnie z art. 233Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko* i nie wychowuję żadnego innego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym.. Inowrocław,.. O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA Ja niżej podpisany, oświadczam, że samotnie 1 wychowuję córkę/syna.. 1 -samotnie wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu rodzeństwa do Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku .. odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Czy moge narazic sie na odpowiedzialnosc karna nie podajac informacji o pobytach w szpiatlu lub innejj informacji objetej ankieta.. 5.Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia klauzuli o treści „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. Czy leczyłem si odwykowo itp.. Klauzula ta zastępuje pouczenie organuOŚWIADCZENIE do kryterium nr 2 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wraz ze współmałżonkiem (-ą)/ samotnie wychowując dziecko*, złożyłem (-am) w Urzędzie Skarbowym w Oławie ostatnie zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rekrutację.Co niezwykle ważne, oświadczenie o zarobkach - tak jak każde inne oświadczenie - należy bezwzględnie sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym..

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwaW oświadczeniu jest pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust.. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Odpowiedzsię oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.. 2) Zgodnie z art. 150 ust.. 5c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn.. Wezwanie takie zawiera pouczenie zobowiązanego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz informacje umożliwiające złożenie prawdziwego i .Zatem reasumując odpowiedzialność z art. 233 kk zachodzi, gdy złożono fałszywe oświadczenie w postępowaniu określonym ustawowo i zostało ono odebrane przez kompetentna osobę, podmiot a istniał również rygor odpowiedzialności karnej lub odebrano przyrzeczenie od składającego.oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"..

... „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Ze względu na specyfikę poszczególnych czynów może być ono ścigane z różnych artykułów kodeksu karnego.. § 1.fałszywych oświadczeń.. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "".. Ja niżej podpisany(-a): Imię Nazwisko miejscowość OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIAOświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.Co ciekawe, warunkiem ponoszenia odpowiedzialności karnej jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.. Data .Ja, niżej podpisany(a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 23 ust.. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Ten specyficzny warunek gwarantować ma z jednej strony pełną świadomość konsekwencji prawnokarnych po stronie sprawcy, z drugiej natomiast strony motywować do wyjawienia prawdy.Artykuł 233 §6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Pytania sa dość osobiste i dotyczą np faktu czy kiedykolwiek przebywałem w szpitalu i z jakiego powodu .. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. Klauzula ta zastępuje1 Zgodnie z Art. 150 ust.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.OŚWIADCZENIE rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/: .. Klauzula ta zastępujeSkładający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt