Zgoda rodzica na opiekę stomatologiczną
Zgoda rodzica na objęcie ucznia stomatologiczną opieką profilaktyczną.W przypadku dziecka powyżej 16. roku życia zgoda na badanie musi być wyrażona zarówno przez rodzica, jak i dziecko.. Zgodnie z literą prawa, lekarz dentysta .4.. TAK NIE …………………….……………………………………… Podpis rodzica/opiekunaWYRAŻAM ZGODĘ NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ ORAZ PROFILAKTYCZNA PRZEZ: NZOZ Specjalistyczne Centrum Stomatologii Dental Aneta Ptaszyńska, Katowice ul. 3 Maja 33 TAK ( ) NIE ( ) ………………………… Podpis rodzica/opiekuna W związku z realizacją zapisów niniejszego Porozumienia Administratorem Danych Osobowych ww.. 1078) Ja, niżej podpisana (-y) .. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego)Wchodząca w życie 12 września br. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadzi niezwykle ważne dla zdrowia polskich dzieci - podkreśliła w czwartek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.. Informujemy, że opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznymZGODA NA PRZEKAZANIE NIEZBĘDNYCH INFORMACJI W ZWIĄZKU Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ Ja niżej podpisana/y na podstawie art. 7 ust..

Nie wyrażam zgody na opiekę stomatologiczną.

2019 poz1078) w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami na poniższy zasadach .„Wyrażam zgodę na objecie dziecka programem edukacyjnym i profilaktyką próchnicy" i podpis rodzica.. Zgodę należy przekazać lekarzowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.. Pozostało jeszcze 82 % treści.Nie wyrażam zgody na opiekę stomatologiczną Podpis rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………… INFORMACJA dla RODZICÓW Dyrektor Szkoły Liceum Ogólnokształcącego nr XIII im.. - pełnoletnich uczniów).. Artykuł 7 ust.. Ale nawet jej uzyskanie nie chroni w pełni lekarza dentysty wykonującego świadczenie medyczne.. I dodała, że dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w całym kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.Wyrażam zgodę na opiekę stomatologiczną.. Wystarczy?. Zgodę taką wszystkie zebrać raz na wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.Niedopuszczalnym jest akceptowanie przez lekarza zgody, która nie wskazuje szczegółowo jej przedmiotu.. Data publikacji: 7 września 2019 r. Dyrektor powinien uzyskać od rodziców dzieci pisemną zgodę na przegląd higieny osobistej.. stanowi ponadto, że zgoda ta powinna być wyrażona po uprzednim przedstawieniu rodzicom lub pełnoletnim uczniom informacji o stanie zdrowia.Informujemy, że druk zgody na opiekę stomatologiczną znajduje się w zakładce Nasza Szkoła - Dokumentylekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18 r. ż. i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.Rodzice proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie zgody na opiekę stomatologiczną..

dziecka jestLeczenie tylko za zgodą rodzica.

Zgodnie z przepisami objęcie ucznia opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną nad uczniami w szkole jest dobrowolna i jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.. Niedopuszczalne jest oświadczenie typu: wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne.Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (w tym udzielanych w dentobusie), musimy na realizację danego świadczenia uzyskać pisemną zgodę ich rodziców (albo - jak wskazano w o.z.u.. 1-2, art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje: profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia, opiekę stomatologiczną.ZGODA NA PRZEKAZANIE NIEZBĘDNYCH INFORMACJI W ZWIĄZKU Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. WYRAŻAM ZGODĘ NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ ORAZ PROFILAKTYCZNĄ PRZEZ CENTRUM STOMATOLOGII RODZINNEJ MaksiDent z siedzibą Katowice, ul. Jagiellońska 24/1..

(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) AuthorNa podstawie: art. 2, art. 4, art. 6 ust.

(imię i nazwisko ucznia małoletniego) .. ……………………………………………… (data i miejscowość) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)jest wyrażenie przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody na opiekę stomatologiczną.. Zdecydowanie nie - przekonała się o tym dentystka, która uczniom w jednej ze szkół na poznańskich Ratajach na podstawie takiej zgody wykonała zabieg lakierowania zębów.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz oprawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.Zgodnie z Porozumieniem nr WO.031.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły zapewnia Niepubliczny Zakład W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r.poz..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna ...Oficjalna strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckimna objęcie profilaktyczną opieką stomatologiczną.

Pobierz wzór zgody na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.. z dnia 12 kwietnia 2019 r. opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, np. leczenie zęba udzielana jest dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia wyrażonej każdorazowo przed udzieleniem świadczenia, po uprzednim przekazaniu przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć .wyraŻenie zgody rodzica/opiekuna na leczenie stomatologiczne dziecka w gabinecie stomatologicznym dane dziecka: nazwisko: ……………………………………………………………………….Jednak przed przystąpieniem do udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (w tym udzielanych w dentobusie), musisz uzyskać pisemną zgodę ich rodziców (albo pełnoletnich uczniów) na realizację danego świadczenia.Dodano: 17 grudnia 2019.. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust.1Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 10 w Katowicach Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Katowicach informuje, że Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r.. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust.1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w związku z brakiem sprzeciwu objęcia mojegoOpieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w naszych placówkach: Gdynia, Wawrzyniaka 4; Gdynia, Żwirki i Wigury 14; Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście.. Andrzeja Struga w Gliwicach Ja niżej podpisana/y na podstawie art. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt