Wniosek o zgodny dział spadku ze zniesieniem współwłasności
Jak wynika z opisu sprawy, postępowanie spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej zostało przeprowadzone i Pani należy się 1/5 udziału w spadku (w tym i nieruchomości która należała do zmarłej).- wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności nieruchomości - 1 000 zł, - wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, który zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności - 600 zł.Przy czym jeśli w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest jednoczesne z działem spadku połączone we wspólnym postępowaniu lub uprzednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego (zob.. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.Jest jednak oczywiste, że dział spadku (i związane z nim zniesienie współwłasności) może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o stwierdzeniu jego nabycia (art. 521 § 1 KPC oraz art. 1025 § 2 KC).Dział spadku w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.. We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego nie można ustalić - ze względu na położenie majątku spadkowego) należy powołać:Dowód: odpis Kw ..

Wnoszę o dokonanie działu spadku w ten sposób aby ……(wskazać sposób podziału).

przy zgodnym projekcie działu spadku i zniesienia współwłasności - 600 zł Wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach ilu jest spadkobierców oraz po 1 kserokopii każdego dołączanego dokumentu do wniosku dla sądu.Z kolei w sytuacji gdy dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności wnioskodawca musi się liczyć co do zasady z koniecznością uiszczenia opłaty wynoszącej 1.000 zł, a jeżeli wniosek ten zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych (patrz art. 51 powołanej ustawy).WNIOSEK O ZGODNY DZIAŁ SPADKU (jeżeli wszystkie strony są zgodne należy w nagłówku umieścić słowo : zgodny) Wnoszę o dokonanie działu spadku po : ……………………………………………………… (imiona i nazwiska spadkodawców - rodziców - rodzica) W skład spadku po ww.. Najlepszym sposobem jest więc dogadanie się z rodziną, gdyż jeśli złożony zostanie zgodny wniosek zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające jego treści.. Zaznaczyć należy, iż opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.Opłatę taką pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, opłata .2..

Każdy ze spadkobierców może złożyć wniosek do sądu o dział spadku.

uchwała SN z 2.03.1972 r., sygn.Wniosek do sądu o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli, a także spadkobiercy zmarłego współwłaściciela.. Podstawową różnicę między takim postępowaniem a zwykłym działem spadku stanowi fakt, że stosuje się je w innych sytuacjach.WNIOSEK o zniesienie współwłasności i dział spadku Działając w imieniu własnym, wnosimy o: ustalenie, że w skład majątku wspólnego spadkodawczyni ….i …… wchodzi lokal mieszkalny numer .. o powierzchni .m 2, położony przy ul. ….. w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie … Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/……………./0,dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1000 zł co do zasady, 600 zł zgodny podział (art. 51 ust 2), "czysty" dział spadku - 500 zł co do zasady, 300 zł zgody dział (art. 51 ust 1) zniesienie współwłasności - 1000 zł co do zasady, 300 zł przy zgodnym podziale, (art. 41)Przedmiotem działu spadku jest ……………………………………………………………….. ZGODNY WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU I ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Wnoszę o dokonanie działu po zmarłym ….… i zniesienie współwłasności: ustalenie, że w skład majątku wspólnego zmarłego ….…..

osobie wchodzi nieruchomość położona wDo sądu można również złożyć wniosek o dział spadku ze zniesieniem współwłasności.

W przeciwnym razie proces może toczyć się długo ze względu na spór rodzinny.jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności wpis wynosi 600 zł; 4.. We wniosku należy dokładnie określić rzecz, której współwłasność ma zostać zniesiona.. Wniosek należy sporządzić w tylu kopiach ilu jest spadkobierców.. We wniosku należy również zawrzeć informację czy spadkodawca sporządził testament, jeżeli tak toZgodny wniosek o podział, można również złożyć do sądu (patrz dalsze kroki).. (podpis wnioskodawcy) Do podania należy dołączyć : - wykaz zmian - wyrys z mapy - postanowienie spadkowe - dowód własności na osobę zmarłą (AWZ lub odpis KW)Każdy ze spadkobierców ma bowiem prawo do złożenia w sądzie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności.. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnejOpłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.Z wnioskiem o dział spadku na podstawie zgodnego projektu stron można wystąpić razem w wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (opłata od tego wniosku wynosi 50 zł).Dział spadku i zniesienie współwłasności kosztuje więcej, gdy strony nie są zgodne..

oraz spadkowego po zmarłym w dniu ….....….Wniosek o dział spadku ze zniesieniem współwłasności może złożyć każdy ze spadkobierców.

Opodatkowaniu takiemu podlega natomiast zniesienie współwłasności dokonane poprzez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli bez spłat i dopłat.. Dla najbliższej rodziny jednak ustawodawca przewidział w tym zakresie odrębne zwolnienie, dzięki czemu o powyższym nie trzeba informować urzędu .Jakkolwiek dział spadku, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość, jest instytucją podobną do zniesienia współwłasności, to jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice powodujące, że nie jest dopuszczalne zniesienie przez spadkobierców współuprawnienia co do poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład spadku przy zastosowaniu instytucji specyficznych dla tych praw.. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.. Jeżeli nie dojdzie Pani z ciotką do porozumienia co do sposobu działu spadku (sąd będzie z pewnością namawiał Panie do uzgodnienia sposobu podziału), to sąd sam zdecyduje, w jaki sposób podzielić nieruchomość.We wniosku o dział spadku należy powołać się na postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo na zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, wskazać spis inwentarza (jeśli taki był sporządzony, a jeśli nie - to we wniosku podaje się majątek, który ma być przedmiotem działu), podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują (oczywiście jeśli były one podstawą dziedziczenia).Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 złotych, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł..Komentarze

Brak komentarzy.