Wniosek o przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
Pozostawimy na boku przypadek przekazywania przez osobę fizyczną, niewątpliwie bardzoUSŁUGI: przekazanie do archiwum państwowego wniosku dot.. Zgłoszenie powinno wskazywać archiwum, w którym jest składane, a także zawierać datę jegoBrakowanie dokumentacji.. Formularze w zakresie udostępniania zasobu archiwalnego i zbiorów z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.. Archiwum zakładowe lub składnica akt.. W momencie przyjęcia do zasobu dokumentacja otrzymuje nową sygnaturę archiwalną.. Podstawy prawne Na podstawie art. 5 ust.. W Zgłoszeniu zamieszcza się formułę oświadczenia użytkownika o następującej treści: „Zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Opolu".. Tekst pierwotny.. POZOSTAŁE.. Archiwum zakładowe.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław).. przekazanie materiałów archiwalnych w postaci paczki archiwalnej do archiwum państwowego według zatwierdzonego wniosku.Kierownik jednostki zawiadamia dyrektora właściwego archiwum państwowego o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania, podając dane o: 1) nazwie organu lub jednostki organizacyjnej, która materiały archiwalne wytworzyła i zgromadziła;materiałów archiwalnych oraz ich przekazaniem do archiwum państwowego ponosi organ lub jednostka organizacyjna przekazująca materiały archiwalne do archiwum państwowego..

Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora archiwum państwowego dokumentacja może zostać przekazana przed upływem tego okresu.Kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia pisemnie Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych, przesyłając jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego tej dokumentacji, wraz z jego edytowalną wersją elektroniczną.- spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego - spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie.. Składanie wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej..

1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym.

Warunkiem wykonania tego ćwiczenia jest .Spis materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Koszalinie; Wzór wniosku o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu; 2. przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.. Oświadczenie użytkownika; Rewers elektroniczny przeznaczony do zamawiania materiałów archiwalnych do Czytelni (dla jednej sygnatury należy wypełnić jedną kolumnę) Podanie o sprowadzenie mikrofilmówSzczegółowo zasady udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych zostały unormowane zarządzeniem nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, a także w regulaminach wydanych przez dyrektorów poszczególnych archiwów państwowych.Przekazanie przez jednostkę materiałów archiwalnych (uporządkowanych lub nieuporządkowanych) do właściwego archiwum państwowego.Warunkiem wykonania ćwiczenia.Dołączenie paczki archiwalnej do zaakceptowanego wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych i przekazanie jej do właściwego archiwum państwowego..

Dokumentacja z przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego przechowywana jest przez archiwum zakładowe.

Pobierz formularz w formacie DOC .. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email: [email protected] 3.materiałów archiwalnych do archiwów państwowych biorą udział dwie strony: • strona (instytucja, czy osoba fizyczna), która materiały archiwalne przekazuje • strona (archiwum państwowe), które te materiały archiwalne przejmuje.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdfFormularz zamówienia kopii z materiałów archiwalnych; Wywłaszczenie, reforma rolna (zamiejscowy) Akt własności ziemi; Akt własności ziemi (zamiejscowy) Wycena zamówienia na kopie materiałów archiwalnych/bibliotecznych; Zamówienie na materiały archiwalne (rewers)Wymagane jest sporządzenie spisów w trzech egzemplarzach (w tym dwa przeznaczone są dla archiwum państwowego) oraz przekazania ich formy elektronicznej (pomocnicza ewidencja).. Pobierz formularz w formacie DOC. 2.. Wzór ten jest zalecany przez Archiwum Państwowe w Katowicach, tak do przygotowania formy .Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ……………………………………….4..

1.Formularz służący do ewidencjonowania materiałów archiwalnych - aktowych, przekazywanych do Archiwum Narodowego w Krakowie.

1 oraz art. 36 ust.. ROZDZIAŁ 12.. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej ustawą archiwalną (Dz.U z 2020, poz. 164) oraz § 9-12 rozporządzenia Ministra .Przekazanie materiałów archiwalnych do zasobu IPN następuje na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) zarządza się, co następuje: § 1.5.. Każda strona spisu w przypadku jego wydrukowania musi być opieczętowana pieczątką firmową.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Na podstawie art. 5 ust.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o .. Formularze - przekazywanie materiałów archiwalnych.. Sprawozdawczość archiwum zakładowego § 40.dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymiProces ten obejmuje wszystkie działania: od złożenia przez jednostkę wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych, poprzez jego weryfikację przez archiwum państwowe i przekazanie informacji.podanie o wydanie zaświadczenia lub zamówienie kopii (w tym uwierzytelnionych) potwierdzających pozostawienie nieruchomości i innych faktów w związku z ubieganiem się o rekompensatę na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejZgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach „dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych" (art. 5, u.. Przekazanie opierające się na spisach zdawczo-odbiorczych, choć pozwala na dokładne rozliczenie się z liczby materiałów przejętych, bardzo często .1 Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Na podstawie art. 5 ust.. Pobierz formularz w formacie DOC. 3.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach materiały archiwalne wytworzone przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne przekazuje się do archiwum państwowego niezwłocznie po upływie 25 lat od ich wytworzenia.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt