Wniosek stypendium rektora uam
Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.. Procedura o korektę imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM widocznych dla innych .Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem zostały opublikowane wyniki postępowania w sprawie wniosków o stypendium rektora.. Instrukcja odbioru decyzji stypendialnej.. § 11Ze strony NI UAM w Pile osobą odpowiedzialną za stypendia jest: mgr Mateusz Rauhut.. 2020/2021" .. ukazało się Zarządzenie Rektora UAM nr 488/2019/2020 w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021.Zarządzenie Nr 381/2019/2020 Rektora UAM z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, .. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (38.5 KB) Pobierz Data publikacji 04-10-2019 9:54.. Nazwa .Wydział Prawa i Administracji UAM, al.. Podobnie jak w roku ubiegłym, zgodnie z informacją ze swojego ostatniego listu, JM Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki postanowił przyznać jednorazowe stypendia naukowe w wysokości 2.500 zł dla doktorantów wyróżniających się naukowo.2.. Wznowienie na czas obrony.. Adama Mickiewicza w Poznaniu:Dnia 10 października 2019 roku został przez p..

Niepodległości 53, 61-714 Poznań ...Wysokość stypendium na dany rok ustala rektor.

- Wiemy, że się niecierpliwią - przyznaje prof. Zbigniew Pilarczyk, prorektor ds. studenckich UAM i dodaje, że stypendia naukowe, które teraz .Stypendia Socjalne, Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, Zapomogi.. Drukuj stronę Zarządzanie stroną.. Kalendarz wydarzeń.. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów.. KONTO BANKOWE Studenci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o stypendium lub zapomogę, podają konto bankowe podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb w module wnioskowanie.Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów.. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 5 z 7 16.. Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies.. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem: - dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,Studenci UAM w Poznaniu nie dostali stypendiów..

Od decyzji Rektora w sprawie wniosku o przyznanie stypendium nie przysługuje odwołanie.

Złożenie wniosku z listą rankingową — 31 października br. Wniosek z listą rankingową przedkłada JM Rektorowi UAM Prorektor właściwy ds. doktorantów.. Na wniosek promotora lub opiekuna naukowego, złożony za pośrednictwem kierownika studium doktoranckiego i przez niego zaopiniowany, rektor może podwyższyć stypendium za wyniki w nauce do 300%/100% podstawowej stawki.. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z procedurą ubiegania się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im.. Wydział Prawa i Administracji UAM, al.. Oficjalna wiadomość będzie przekazana przez kierownika Samodzielnej Sekcji ds.Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru wniosków do Stypendiów Naukowych Rektora, BOW.. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem: - dnia 15 X 2019 roku, o godz. 12:00, nastąpi uruchomienie modułu generowania wniosków w USOSweb,4.. Rezygnacja ze studiów i oświadczenie.. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów)..

Każde z osiągnięć jest punktowane w jednym postepowaniu w przedmiocie stypendium rektora.

Niepodległości 53, 61-714 Poznań.. Stypendium Rektora: 21 września - rozpoczęcie składania wniosków w USOSie; 15 października - zakończenie składania wniosków w USOSie.Dnia 10 października 2019 roku został przez p.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w dziekanacie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.. stron UAM z uwagi na planowane zmiany zmierzające do uproszczenia procedury składania wniosków.. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium .Zgodnie z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" i "Regulaminem pomocy materialnej dla studentów" UAM, student może ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, zakwaterowania w domu studenckim oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.Zgodnie z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" i "Regulaminem pomocy materialnej dla studentów" UAM, student może ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, zakwaterowania w domu studenckim oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im..

Termin rozpatrzenia wniosku Prorektora przez Rektora UAM jest niezależny od działań Samorządu Doktorantów i Biura Szkoły Doktorskiej.WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKAD.

Wznowienie studiów.. Przemysławem Rachowiakiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Materialnej przygotowaliśmy wykaz stypendiów oraz dokumentów, jakie trzeba przygotować, aby otrzymać pomoc materialną.1 Centrum Informatyczne UAM WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW Opracowały: mgr Justyna Tyborska Wydział Prawa i Administracji mgr inż. Małgorzata Heigelmann Wydział Teologiczny Konsultacje: dr Przemysław Rachowiak Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej Natalia Mąka Parlament Samorządu Studentów UAM mgr Karolina Jung Centrum Informatyczne UAM mgr Remigiusz .Zarządzenie nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im.. Stu-dentowi przysługuje wniesienie prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierowanej do Rektora w ciągu 14 dni od daty doręczenia .W związku z możliwością aplikowania przez osoby na V roku studiów doktoranckich o przyznanie Stypendium Rektora, zmianie uległ harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków - termin składania wniosków przedłużony został do 2 grudnia 2020 r.elektroniczne (Oświadczenie o dochodach, Wniosek o stypendium socjalne, Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych, Wniosek o stypendium rektora, Wniosek o zapomogę, Wniosek o miej-sce w Domu Studenckim) składa się do UKS za pośrednictwem systemu USOSweb, w sposób i na zasadach podanych w instrukcjach do tych formularzy.Stypendia socjalne i stypendia dla osób z niepełnosprawnościami: 22 września - rozpoczęcie składania wniosków w USOSie; 15 października - zakończenie składania wniosków w USOSie.. Wniosek o zmianę grupy zajęciowej.. Prosimy o śledzenie zmian treści ww.. Wyniki są dostępne na stronie UAM, w Przewodniku studenta w zakładce Studenci.Wsparcie psychologiczne na UAM; Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego; W związku z brakiem uprawnień Biur Obsługi Studentów do koordynowania wniosków o stypendium socjalne i Rektora, informujemy, że studenci mogą zwrócić się z prośbami o cofnięcie do poprawy już zarejestrowanych formularzy pisząc na adres [email protected] się składanie wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019.. Prorektor ds. studenckich podpisany harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium rektora (do 30 września 2019 roku stypendium rektora dla najlepszych studentów).. 61 829 34 58. e-mail: [email protected] Razem z dr.. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego, ze staraniem, by świadczenie było co najmniej w .Rozpoczął się proces dostarczania decyzji w sprawie stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów, dlatego też udostępniamy wzory wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt