Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych klasa 6
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.DZIENNIK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH - ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE został opracowany, przez Marię Bartold, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018.. Pedagog szkolny.. METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH 9 godz. a) Cele, kierunki, zadania programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych b) Planowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnychproblemy z orientacj¹ przestrzenn¹, odwzorowywaniem znaków, liter, trudnoœci w czytaniu.. W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Wyrazy z "h" - hipo, hydro,hiper,higro,homo,helto,hetero,homeo,helio Koło fortuny.. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Ułóż dowolnej ilości puzzle jako ćwiczenie wzrokowo- ruchowe..

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych .. • wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Szkoły Podstawowej im.. ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE DLA KLAS I-IV.. Korzystajcie również z edukacyjnych stron internetowych, na których będziecie mogli znaleźć wieleMATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (I półrocze 2016/2017) - Anna Dąbrowska .. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi: l.p.Nazwisko i imię uczniaKlasa 12345.. Janusza Korczaka 3 Ogólna charakterystyka szkoły 3 Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania 4 Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 5 Diagnozowanie efektów kształcenia 5 Wyniki diagnozy klas I - V 5SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE..

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa V VI.

Układanie rymowanek.. Podstawą pracy jest diagnoza z poradni, która powinna zawierać:Indywidualny plan pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.. 4.zajĘcia korekcyjno -kompensacyjne proszĘ o wykonanie zadaŃ, ktÓre znajdujĄ siĘ w plikach do pobrania w zakŁadkach nauczycieli prowadzĄcych zajĘciaNa zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikujemy dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z poradni, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy.. Wejdź na stronę zoo mat i rozwiązuj sudoku obrazkowe.. Cele programu: Cel główny: wyrównywanie deficytów rozwojowych, Cele bezpośrednie: podniesienie poziomu sprawności funkcji wzrokowych celem polepszenia zapamiętywania obrazu graficznego wyrazów, podniesienie poziomu .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Instytucja wspierająca: Wydawnictwo OPERON Sprawozdanie dotyczy działań szkoły podjętych w latach 2014/2015 oraz 2015/2016.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w 2018 r. w przedszkolu Pakiet: Styczeń 2019 Podsumowanie I półrocza 2018/2019 - sprawozdania, raporty, sprawy pracowniczeSprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wskaźniki oceny .zajęciA korekcyjno-kompensacyjne • OLIGO materiały • pliki użytkownika agusta09 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • spot differences 4.jpg, Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową słuchową koordynację wzrokowo ruchową sprawność manualną Strona 1.jpg6/ Ćwiczenia końcowe, podsumowujące - całościowe, utrwalenie materiału, sprawdzenie, w jakim stopniu dzieci opanowały treści z poprzednich zajęć i zajęć aktualnych..

Cele ...Przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie III.

Æwiczenia usprawniaj¹-ce wszystkie funkcje poznawcze.. Zachęcamy Was do wykonywania na bieżąco ćwiczeń.. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne.. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem jest zazwyczaj procesem długotrwałym, wymagającym dokładnej, wnikliwej analizy możliwości i potrzeb dziecka, a czasem .a) Istota zajęć korekcyjno - kompensacyjnych b) Uczestnicy programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych IV.. Arkusz pracy nauczyciela; Sprawozdanie nauczyciela wychowawcy; Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Sprawozdanie logopedy; Sprawozdanie zespołu wychowawczego;SPRAWOZDANIE z realizacji programu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ V EDYCJA Program pod patronatem honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty.. Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów..

Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych Temat: Æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa V VI.. Liczba zrealizowanych godzin zajęć z uczniem:Kształcenie na odległość, klasy I-III - poradnik „Cyberprzemoc - włącz blokadę na nękanie" - poradnik Chrońmy najmłodszych przed hejtem i mową nienawiściProgram zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI.. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu13 Sfera emocjonalno-motywacyjna 1. umiejętność nawiązania pozytywnego kontaktu z terapeutą 2. poczucie akceptacji przez terapeutę i grupę zajęciową 3. nawiązanie współpracy z grupą zajęciową 4. akceptowanie nowego miejsca pracy i poczucie bezpieczeństwa 5. rozumienie i wykonywanie poleceń terapeuty 6. wyeliminowanie negatywnych emocji 7. zaktywizowanie do podjęcia samodzielnych działań i aktywności 8. wzmacnianie procesów motywacyjnych 9. wyeliminowanie zachowań .Propozycje ćwiczeń z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Uwaga uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne!. ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE DLA KLAS V- VIIIProgram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII; Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII; Uzasadnienie ocen; Materiały na radę podsumowującą.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.wg Olkawalasek.. Grupa wiekowa : uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-noœciami w czytaniu i pisaniu.. Tworzenie opowiadania Koło fortuny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt