Uzasadnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie częściowe
Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki 2. odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni 3. zaświadczenie psychologaZ jednej strony, składając w sądzie wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd musi ustanowić opiekuna bądź kuratora, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw osoby częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionej, z drugiej strony mamy dylemat, czy postępujemy moralnie właściwie, pozbawiając kogoś prawa do decydowania o sobie.Co powinien zawierac wniosek o ubezwłasnowolnienie?. Uczestnikami postępowania o .wniosek powinien zawierać: o sprecyzowany zakres żądanego ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całkowite) o krótkie uzasadnienie przyczyn, dla których wniosek został złożony o stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona o wskazanie opiekuna prawnego, który sprawowałby opiekę nad osobą ubezwłasnowolnionąWniosek o ubezwłasnowolnienie, oprócz danych osobowych, powinien zawierać również wskazanie proponowanego zakresu ubezwłasnowolnienia (całkowite lub częściowe), a także wskazanie przyczyn ubezwłasnowolnienia.. Należy podać stan cywilny uczestnika postępowania (jest to konieczne do ustanowienia opiekuna).Stosownie do art. 16 § 1 kc ubezwłasnowolnienie częściowe może być zastosowane względem osoby pełnoletniej z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.Sąd może w razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu - zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite (§ 2)..

Kto może wnieść sprawę o ubezwłasnowolnienie?

Wyczerpujące uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia; zalecane byłoby podanie informacji, w jakich placówkach leczył się bądź leczy uczestnik i jaka jest jego sytuacja majątkowa.Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek.. Wniosek o ubezwłasnowolnienie złożyć może małżonek takiej osoby, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia tj. częściowe lub całkowite; uzasadnienie wniosku tj. wyjaśnienie przyczyn, z powodu których uczestnik postępowania powinien zostać ubezwłasnowolniony, opis okoliczności, które przemawiają za ubezwłasnowolnieniem;Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (bez względu na zakres) mogą wystąpić:.. Lekarz prowadzący ojca wystawił zaświadczenie o konieczności ubezwłasnowolnienia całkowitego.. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia mogą złożyć te same osoby, które mogą wnioskować o ubezwłasnowolnienie, jak również sam ubezwłasnowolniony.Wnioskodawczyni czyni starania o umieszczenie matki w placówce zapewniającej długotrwały pobyt i opiekę..

Wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite).

W razie konieczności powinny one być poparte dowodami.WNIOSEK O UEZWŁASNOWOLNIENIE AŁKOWITE/ZĘŚIOWE Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o: 1. ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe ……………………….. Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie.. 1: 2: 12 Październik 2010, 21:42 .. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych.Uchylenie ubezwłasnowolnienia jest możliwe w każdym czasie, jeśli sąd uzna, że ustały przyczyny, wskutek których ubezwłasnowolnienie orzeczono.. Uzasadnienie musi zawierać wszelkie istotne okoliczności na które powołuje się wnioskodawca.. Regulamin FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy: Rejestracja Zaloguj: .. Jest on po udarze mózgu, jest sparaliżowany i nie ma w ogóle rozeznania co do swojej sytuacji.. Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie • wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite) • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia (zalecane byłoby podanie informacji, w jakich placówkach leczył się bądź leczy uczestnik i jaka jest jego sytuacja majątkowa),Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie..

Z tych względów wniosek o ubezwłasnowolnienie jest w pełni uzasadniony.

Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów (m.in. skrócone odpisy aktów urodzenia czy zawarcia małżeństwa przez .Ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, opieka, kuratela.. II Ns 1243/01 Uzasadnienieosoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.. Znajdziesz tu porady prawne na temat ubezwłasnowolnienia.. Z wnioskiem o uchylenie albo zmianę ubezwłasnowolnienia może wystąpić także ubezwłasnowolniony (§ 3).Najważniejszą częścią wniosku, z punktu widzenia skutecznego przeprowadzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie jest odpowiednie uzasadnienie wniosku.. Forum prawne.. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. małżonek osoby, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, lub krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci wnuki, prawnuki).. (wskazać imię i nazwisko osoby o której ubezwłasnowolnienie się wnosi, jej datę urodzenia, miejsceUbezwłasnowolnienie częściowe zostało wprowadzone przez art. 16 § 1 k.c., zgodnie z którym: „Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw".Wniosek w tej sprawie może zostać zgłoszony przez te same osoby, co przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym (np. przez małżonka czy rodzica)..

Wniosek rozpoczynający sprawę może zatem ...Poniżej wzór wniosku, w którym matka wnosi o ubezwłasnowolnienie syna uzależnionego od alkoholu.

Warto jednak wskazać, że wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.Złożyłem wniosek o ubezwłasnowolnienie mojego ojca.. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych.Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletniości osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. Wysłuchanie w obecności biegłych Warto wspomnieć, że osoba, której dotyczy wniosek, musi być wysłuchana przez sąd, a wysłuchanie odbywa się w obecności biegłego psychologa oraz w zależności od stanu zdrowia przez .WNIOSEK O UCHYLENIE UBEZWŁASNOWOLNIENIA Wnoszę niniejszym o uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego jakie zostało orzeczone w stosunku do mnie postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2002 r. w postępowaniu sygn.. Czy mogę jako wnioskodawca wycofać wniosek o ubezwłasnowolnienie?Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.. Krąg osób, które mogą żądać ubezwłasnowolnienia danej osoby jest ściśle określony przepisami prawa.. Wniosek musi również wskazywać zakres ubezwłasnowolnienia - całkowite lub częściowe, a także uzasadnienie przyczyn złożenia wniosku.Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o ubezwłasnowolnienie.. Ważne jest, że każdy zgłaszający wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien spełniać wymagania dotyczące pozwu, z tym że zamiast pozwanego należy wskazać wszystkie osoby zainteresowane w sprawie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt