Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium
1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.. Kuratorium nie rozpatruje anonimowych wniosków.Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul.. Po zarejestrowaniu Podlaski Kurator Oświaty przekazuje skargę do załatwienia komórkom organizacyjnym właściwym ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.Dotychczasowe kontrole nie wykazały poważnych uchybień ze strony dyrektora Sławomira Pigonia, ale wójt Moszczenicy Marceli Piekarek chce zażegnać konflikt i zapewnia, że ogłosi konkurs na nowego dyrektora szkoły..

Dlatego napisali w tej sprawie list do gminy i kuratorium.

Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Kuratorium codziennie w godzinach pracy urzędu, tj. 8.-16.W mojej rodzinie był przypadek skargi do kuratorium tylko,że tu chodziło o przemoc nauczyciela wfu.Zaczęło się od spotkań z dyrektorem i ostrzeżenia go o tym,że skarga zostanie napisana.Dyrektor bardzo starał się sprawę załagodzić ale w tym wypadku to było za mało.Postępowanie nauczyciela mogło doprowadzić do urazu kręgosłupa kiedy podniósł ucznia za szyję do góry .Nowa dyrektor nie odpowiada 23. spośród 36. nauczycieli ZSP w Bobowie.. (ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r.Pisemną skargę lub wniosek składamy do Kuratorium Oświaty (lub Delegatur Kuratorium Oświaty - w zależności od lokalizacji szkoły) do Kancelarii ogólnej, „za potwierdzeniem odbioru".. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie .Zgodnie z powołanym przepisem art. 227 k.p.a.. rada gminy rozpatruje skargi na dyrektora szkoły w zakresie zaniedbań lub nienależytego wykonywania powierzonych mu zadań, naruszania praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłości lub biurokratycznego załatwiania spraw.Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu..

Skargi na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Związane z tym procedury powinny określać dokumenty szkolne.Słowem - dyrektor ma prawo zostać zapoznany z treścią skargi (na przykład poprzez przedstawienie mu zawartych w niej zarzutów), ale jeśli chciałby zapoznać się bezpośrednio z pismem zawierającym skargę, może to zrobić jedynie w drodze dostępu do informacji publicznej, o ile nie zostanie przy tym naruszona ustawa o ochronie .Jednym z kluczowych problemów, na który zwracają uwagę wszyscy kuratorzy, jest bezradność wobec konfliktów, do których dochodzi między uczniami.. W pomorskim zauważalnie wzrosła liczba skarg na brak odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej, a w dolnośląskim na brak reakcji dyrektora na sytuacje konfliktowe i brak zapewniania bezpieczeństwa w .Dyskusje na temat: Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium..

Ma on 14 dni od daty wpłynięcia skargi na nauczyciela na ustosunkowanie się do niej.

Rozpatrywanie skarg na dyrektora szkoły przez Państwową Inspekcję Pracykażdy dyrektor kryje zad swojego nauczyciela, aby w papierach było czysto i że niby w szkole nie ma żądnych problemów, nie czekać, tylko do kuratorium oświaty, jak dyrektor nie reaguje.Jak i kiedy można poskarżyć się do kuratorium oświaty.. Postępowałam zgodnie ze Statutem Szkoły i Przedmiotowym Systemem Oceniania.. Jak mówią, zdecydowali się złożyć pismo, ponieważ dyrektor był nieuprzejmy i nieskory do współpracy.Rośnie liczba skarg na nauczycieli wpływających do kuratorium.. Większość nie jest jednak rozpatrywana, bo kurator nie zajmuje się anonimami.. Rodzice bywają roszczeniowi, a ich skargi niejednokrotnie dotyczą .Gdzie kierować skargi na nauczyciela?. Postawiłam uczniowi kilka ocen niedostatecznych za braki prac domowych.. W treści skargi dwójki nauczycieli padło dziewięć zarzutów, m.in.: o nieprzeprowadzanie lekcji, pozostawianie uczniów bez opieki, nieprawidłowe zwoływanie i przeprowadzanie rad pedagogicznych, zmuszanie uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w mszach św., złe ocenianie nauczycieli i nieprawidłowe układanie planów lekcji w zakresie religii.Wydaje się, że skarga taka mogłaby mieć zastosowanie w szczególności w sytuacji braku reakcji dyrekcji szkoły na składane do niej skargi na nauczyciela..

Skarga na nauczyciela to ostateczny, lecz dobry i jedyny sposób, aby sprawy nie zaszły za daleko.

Będzie ona .Jeżeli taka skarga dotyczy nauczyciela, powinna zostać zwrócona - zgodnie z właściwością - do dyrektora szkoły.. Zgodnie z zapisami art. 68 ust.. W wyjątkowych przypadkach może być to nawet 30 dni - ale przyczyna musi być ważna.. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją podjętą od dyrektora szkoły możemy się od niej odwołać w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.. Mimo to zwiększa się liczba postępowań .Praktyka wskazuje, że skargi rodziców dotyczą najczęściej kadry pedagogicznej - kwalifikacji i zachowania nauczycieli, sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, fałszowania dokumentacji szkolnej, nieprzestrzegania statutu szkoły, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej oraz kwestii związanych z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki, zwłaszcza w najmłodszych klasach szkół podstawowych.Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez: Łódzkiego Kuratora Oświaty w każdy wtorek w godzinach 14.-16. oraz czwartek w godz. 8.-10.. W siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skargi i wnioski ustne przyjmowane są codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 w pokoju 2232 i 2259 (II piętro) oraz dodatkowo w .O sprawie pisaliśmy w artykule: Kuratorium i starostwo badają donos na dyrektor szkoły.. Jeśli chodzi o skargi składane w trybie postępowania administracyjnego (do kuratorium), to obowiązkiem kuratorium jest zarejestrowanie każdej skargi i rozpatrzenie jej w ciągu 30 dni od jej otrzymania, chyba że uzna, iż jest on.Skargi wpływające do szkoły mogą być składane na nauczycieli, na uczniów, na pracowników szkoły czy też na dyrektora szkoły.. Pod skargą na dyrektora ZS w Srocku, wysłaną do wójta gminy i kuratorium oświaty, podpisało się 40 rodziców.. Opisali, że w szkole czują się jak niewolnicy, a nie nauczyciele z powołaniem, że dyrektor polecenia służbowe wydaje trybem rozkazującym, stosuje szantaż i zastraszanie.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Dyrektorów Wydziałów i Delegatur w każdy wtorek w godz. 14.-16.. Pismo powinno być podpisane przez rodzica.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: [email protected] ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytkaJeżeli zachowanie nauczyciela jest odbiegające od normy i rangi jaką pełni, wówczas rodzice i dzieci mają prawo złożyć skargę na nauczyciela do dyrekcji szkoły.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.pl Biznes mówiSkarga do kuratorium na nauczyciela..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt