Zgoda rodziny na pobranie narządów
Prawo jednoznacznie wypowiada się w tych kwestiach.. Podsumowanie Podsumowując powyższe rozważania, nietrudno zauważyć, że problematyka moralna zgody pacjenta staje się jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych zagadnień etyki medycznej.Należy podkreślić, że aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby bliskie do zmarłego osoby wyraziły zgodę na pobranie ze zwłok komórek, tkanek narządów.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie muszą tego robić.. Pobranie narządów na siłę mogłoby poczynić ogromne szkody w psychice rodziny, a także podważyć jej zaufanie do lekarzy i szpitali.Zgoda na pobranie narządów do przeszczepu musi być podjęta za życia i przedyskutowana z rodziną danej osoby.. Pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na świadczenie zdrowotne po uzyskaniu od personelu medycznego pełnej i zrozumiałej informacji na jego temat .W Polsce funkcjonuje domniemana zgoda na pobranie narządów, a tylko w przypadku braku zgody należy zgłosić się do rejestru sprzeciwów.. Brak powyższego obowiązku dotyczącego zapytania rodziny zmarłego nie nakłada na lekarzy konsekwencji prawnych z tego tytułu.Skróty: KEL - Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 33 KEL stwierdza, że „lekarz może pobierać komórki, tkanki i narządy ze zwłok w celu ich przeszczepiania, o ile zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu".Zgodnie z ustawą rodzina nie ma możliwości ingerowania w decyzję osoby zmarłej..

Zobacz też: Transplantacje - zgoda na pobranie narządów od osoby zmarłej.

Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci, warto nosić przy sobie podpisane oświadczenie woli.― nie ma obowiązku pytania rodziny zmarłego pacjenta o zgodę na pobranie organów.. Gdy postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu - niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego.My nie pytamy rodziny wprost, czy wyrazi zgodę na pobranie narządów swego bliskiego, pytamy osoby z rodziny, czy oni nie słyszeli, by zmarły wyrażał sprzeciw, czy nie mają jakiegoś dokumentu, który by to stwierdzał.. To są te dwa etapy, które musimy przejść podczas rozmowy z rodziną.Według doktryny katolickiej dopuszczalne jest pobierania narządów od osoby zmarłej po uzyskaniu zgody członków rodziny odpowiedzialnych za pochówek.. Naszej woli rodzina nie ma prawa zmienić - uważa założycielka Banku Dawców .I na to rodzina zmarłego Michała Mikosia na pewno by się zgodziła, gdyby tylko zapytano ją o zgodę.. Takie oświadczenia, mają charakter informacyjny, choć mogą okazać się bardzo pomocne bliskim osoby zmarłej czy lekarzom w podjęciu decyzji dotyczącej pobrania narządów do przeszczepu.Poza tym tak naprawdę my nie pytamy rodziny o zgodę na pobranie narządów od zmarłego członka rodziny, czy kogoś bliskiego..

Nie jest to jednak wymóg prawa.Zgoda zmarłych a zgoda rodziny.

(Nie)stety obecnie powszechnie praktykowane jest pytanie rodziny zmarłego przez lekarzy o zgodę na pobranie narządów.Zastosowanie zgody domniemanej w transplantologii usankcjonowane zostało choćby w polskim prawie.. To prawda, że polskie prawo nie wymaga zgody rodziny na pobranie narządów do przeszczepu.. Narządy do przeszczepu można pobrać bez zgody pacjenta czy jego rodziny.Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.przystąpią do pobrania narządów, zawsze pytają rodzinę o akceptację.. Także proponuję porozmawiać z rodziną, gdyż w przypadku śmierci mózgu zwyczajowo lekarze proszą o zgodę rodzinę potencjalnego dawcy.. Może też Pani nosić w dokumentach oświadczenie woli dawcy.Ustawa transplantacyjna nic nakłada na lekarzy obowiązku pytania o zgodę rodziny na pobranie narządów od osoby, która nie złożyła za życia prawnego sprzeciwu.. Psychologowie kliniczni uważają, że to jedyne rozwiązanie w takiej sytuacji..

To prawda, że polskie prawo nie wymaga zgody rodziny na pobranie narządów do przeszczepu.

Praktyka jest inna - potwierdzają specjaliści ze wszystkich krajowych ośrodków transplantacyjnych.Zgodę na pobranie tkanek, komórek i narządów może wydać również prokurator, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo.. Lekarze, pod których opieką znajdowała się zmarła osoba, nie muszą prosić rodziny o wyrażenie zgody na pobranie narządów.. Należy uszanować ich uczucia i prawa [ 2 ].Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody".. Tak się stało niedawno w szpitalu w Limanowie, gdzie krakowscy transplantolodzy pobrali .Według Eurobarometru, najczęściej podawaną przyczyną niechęci do wyrażenia zgody na pośmiertne pobranie narządu od bliskiej osoby, jest strach przed poważnym uszkodzeniem jej zwłok w wyniku operacji, Europejczyków obawiałaby się wyrazić zgodę z obawy o sprofanowanie ciała krewnego (ponad 1/3 Polaków nie wyraziłaby zgody z tego samego powodu).Zabieg pobrania narządu ze zwłok odbywa się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego i nie stanowi przeszkody w sytuacji ostatniego pożegnania (np. otwarta trumna).. W stosunku do takiej osoby rozpoczy-Rodziny - zwyczajowo pytane przez lekarzy o zgodę na pobranie narządów - bardzo często takiej zgody nie udzielają..

Pobranie narządów bez zgody prokuratora może prowadzić do wszczęcia postępowania.

To rodzina, wiedząc o ewentualnym sprzeciwie zmarłego pacjenta, powinna poinformować o tym lekarza i dostarczyć stosowny dokument.Zgoda na pobranie narządów od dawcy żyjącego Artykuł 36 KEL stwierdza, że „pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy dla celów transplantacji może być dokonane tylko od dorosłego za jego pisemną zgodą, w warunkach pełnej dobrowolności, po uprzednim poinformowaniu go o wszelkich możliwych następstwach związanych z tym zabiegiem.Narządy i tkanki do przeszczepienia pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie.. Art. 5 rzeczonej ustawy stwierdza możliwość pobrania narządów przy braku wyrażonego za życia sprzeciwu :Jeżeli rodzina, nawet mimo woli zmarłego, nie zgadza się na pobranie narządów - lekarze odstępują od tego zamiaru.. Postrzegają to bowiem jako okaleczenie ciała zmarłego.Zgodę na pobranie tkanek, komórek i narządów może wydać również prokurator, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, a gdy postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu - niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego.. Jest to forma zgody domniemanej.Jej pisemna zgoda na pobranie, znaleziona przy niej w chwili śmierci, może być pomocna, ale nie jest kluczowa i nie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przeszczepu.. Dawca z przyzwoleniem na pobranie (autoryzowany, ang. consented donor) to podmiot, który nie wyraził sprze-ciwu do CRS, a ponadto jest przyzwalająca opinia prokura-tora i zgoda rodziny.. Informują rodzinę o śmierci i zamiarze.Chorzy, kierowani do szpitali oraz ich krewni w żadnym przypadku nie powinni wyrażać zgody na pobieranie narządów z ich ciał po śmierci, aby nie dopuszczać do nieludzkiego traktowania ciał zmarłych, kiedy wycinane są z nich narządy bez znieczulania, kiedy odczuwają oni jeszcze ból, tylko nie mogą tego powiedzieć.Nie jest potrzebna zgoda na oddanie narządów po śmierci.. Pomimo tego, że obowiązujące prawo nie nakłada obowiązku zapytania rodziny zmarłego o zgodę na pośmiertne pobranie organów, często zdarzają się w praktyce sytuacje, gdzie przy braku sprzeciwu osoby zmarłej, lekarze pytają rodzinę o zgodę na pobranie narządów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt