Zezwolenie na sprzedaż alkoholu zgoda wspólnoty
Przypomnijmy, że istnieją trzy typy zezwoleń - na napoje z zawartością do 4,5% lub piwo; napoje od 4,5% do 18% alkoholu bez piwa, oraz napoje z zawartością powyżej 18% alkoholu.wspólnota mieszkaniowa wyrażając zgodę na sprzedaż alkoholu powinna mieć świadomość konsekwencji udzielenia zgody; w przypadku, gdy pierwotna zgoda na sprzedaż alkoholu naruszałaby prawa innych właścicieli lokalu, to wówczas powinna zostać zaskarżona do sądu powszechnego.Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.Powołując się na art. 18 ust.. Uchwała o zakazie została podjęta, ponieważ klienci spożywczaka byli bardzo dokuczliwi.W związku z powyższym za niezgodną z prawem należy uważać uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, która przewiduje zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalach na okres roku, a więc z naruszeniem ustawowych terminów, na które są wydawane przedmiotowe zezwolenia (w przypadku w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - nie krótszego niż cztery lata).. Tymczasem wyczytaliśmy w portalu informacyjnym wspólnot mieszkaniowych, że w podobnej sprawie Sąd Okręgowy uznał, że uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrok ten podtrzymał też Sąd Apelacyjny /sygn..

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu.

pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku .Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy (art. 18 ust.. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży ( zatem budynku mieszkalnego, gdzie ma być sprzedawany alkohol).Zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu powinna zawierać w sobie szczegółowe określenie lokalu w którym znajduje się restauracja oraz rodzaje alkoholu jaki może być podawany.. Koncesja na alkohol - koszty i opłaty Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu): do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną..

Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).Zgoda na sprzedaż alkoholi w tzw. małych wspólnotach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 18 ust.. zm.) „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów".Zgodnie z art. 18 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. Sama akceptacja zarządcy to za mało.. Jeżeli lokali jest nie więcej niż 3 do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich.W przeciwnym razie wspólnota mieszkaniowa może cofnąć zgodę na sprzedaż trunków.. Zawsze pytać czy w budynku mieszkają ludzie.. Zgoda powinna być aktualna i adresowana wyłącznie do podmiotu, który będzie handlował w lokalu alkoholem.W odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych, gdzie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest zgoda wydana w formie uchwały podjętej przez członków wspólnoty.Zarząd wspólnoty twierdzi że przed wystąpieniem o koncesje na alkohol musi on uzyskać zgodę wspólnoty..

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholuTrzeba też pamiętać, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydawane jest na czas określony.

W przypadku sprzedaży detalicznej zgodę wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata - w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).. Do wniosku o wydanie takiego zezwolenia należy załączyć m. in.. 2), a zgodnie z normą prawa wyrażoną w art. 18 ust.. Zdaniem sądu, zaskarżona uchwała, przewidując zgodę na sprzedaż alkoholu w .Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, a zgodnie z art. 18 ust.. .Każdy zarząd i zarządca w związku z powyższym powinien zdawać sobie sprawę, że udzielenie zgody na sprzedaż alkoholu będzie czynnością przekraczającą zwykły zarzą d , gdyż nie mieści się w ramach bieżących spraw związanych z zarządzaniem.W przypadku budynku wielomieszkaniowego, w którym ustanowiona została odrębna własność lokali, zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w tym budynku powinni wyrazić jego współwłaściciele, a więc wspólnota mieszkaniowa tworzona przez ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości - co wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn..

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że wspólnota mieszkaniowa miała prawo zakazać sprzedaży alkoholu w sklepie należącym do jednego z właścicieli.

Niezależnie od tego istnieją jednak pewne czynności związane z działalnością gospodarczą, na prowadzenie których w lokalu, zgoda wspólnoty będzie potrzebna.. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* wskazał, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku wielomieszkaniowym wymaga zgody właściciela tego budynku, w tym przypadku uchwały wspólnoty.. ustawy, do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży .Przedsiębiorca musi mieć zgodę współwłaścicieli budynku na sprzedaż alkoholu.. 2), a zgodnie z normą prawa wyrażoną w art. 18 ust.. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.. Do przeszeregowania go na górę tej kolejki zachęciła mnie sytuacja wprost z mojego ogródka, a dokładniej rzecz ujmując - osiedla lub dzielni - jak mawia mój kolega mieszkający dwa bloki dalej 😉 Więc było tak.Sprzedaż alkoholu w budynku wspólnoty mieszkaniowej Czy wspólnota mieszkaniowa może domagać się zaległych zaliczek na poczet kosztów zarządu Nieprawidłowości w stanie technicznym budynku wspólnoty mieszkaniowej - kto jest stroną postępowaniaZgoda na sprzedaż alkoholu.. Decyzja właściwego państwowego Inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu; Zezwolenie wydaje się na taki podmiot jaki figuruje w decyzji inspektora.. Przykładem takiej zgody jest właśnie przyzwolenie na prowadzenie sprzedaży alkoholu przez właściciela czy najemcę lokalu użytkowego.Jeśli jest wspólnota- zgoda wspólnoty + zgoda właściciela.. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku .Zapraszamy wkrótce!Zezwolenie wymaga zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora tego budynku na urządzenie w nim punktu sprzedaży alkoholu, o czym stanowi art. 18 ust.. 6 pkt 3 wymienionej ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt .Dzisiejszy wpis był planowany, ale ustawiony w dłuuuuugiej kolejce tematów do poruszenia na blogu.. 6 pkt 3 cyt. ustawy, przy czym zgoda ta winna być udzielona na piśmie.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy (art. 18 ust..Komentarze

Brak komentarzy.