Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przez pracownika a odprawa
Przysługuje Ci również ekwiwalent urlopowy i dodatkowy dzień wolny (lub 2 dni przy dłuższym stażu) na poszukiwanie pracy.W myśl przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, odprawy pieniężne przysługują, gdy zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z określoną liczbą pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni.Czytaj także: Bez odprawy przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron >>> SN uzasadnił swój pogląd tym, że gdyby związek funkcjonalny między tymi zdarzeniami nie uzasadniał nabycia prawa do odprawy pieniężnej, to ustawodawca posłużyłby się bardziej restryktywną z punktu widzenia interesów pracownika formułą prawną.Wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy a porozumienie stron - różnice.. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika prawa do odprawy.Większość twierdzi, że dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia, kto zainicjował rozstanie za porozumieniem stron.. Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 26 lutego 2010 r.Zwolnienie za porozumieniem stron wymaga zachowania formy pisemnej (tak samo, jak wypowiedzenie).. Warto wiedzieć, że to nie jedyny przypadek, kiedy zatrudnionemu należy się odprawa.odprawa przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron (wprost mówi o tym przepis art. 1 i 8), odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania stosunku pracy dokonanego przez pracownika.Zdaniem SN (wyrok z dnia 20 października 1998 r., I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to (likwidacja stanowiska pracy) jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.Odprawa zatem nie należy się, jeśli to sam pracownik występuje z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.Proponujesz więc rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron..

Mimo tego iż jest to porozumienie stron, zawsze ktoś jest inicjatorem działania.

Umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź za porozumieniem stron (zaznaczając, że następuje to na wniosek nauczyciela).. Zawieracie porozumienie, umowa o pracę rozwiązuje się w uzgodnionym terminie (wcześniejszym niż wynikający z wypowiedzenia), idziesz do nowej pracy.Inicjatywa rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść od którejkolwiek ze stron.. Dlatego pismo o rozwiązanie umowy może zostać złożone albo przez pracodawcę, albo pracownika.W życiu bywa różnie - czasem to my chcemy odejść z pracy, czasem to szef chce byśmy odeszli.. Warto pamiętać, że w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy odprawa nie przysługuje.Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracownikowi należy się odprawa również wtedy, kiedy przyczyna wypowiedzenia jest wystarczająca, by wypowiedzieć stosunek pracy lub rozstać się z pracownikiem za porozumieniem stron, przy czym w ciągu 30 dni pracodawca rozstaje się z mniejszą ilością pracowników.Wypowiedzenie umowy.. Wypowiedzenie umowy a porozumienie stron Podstawowa różnica między wypowiedzeniem umowy […]Odprawa emerytalna przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron powinna wynosić tyle, ile jednomiesięczne wynagrodzenie, przy czym wysokość odprawy emerytalnej liczy się jak urlop..

Czy należy się odprawa?

Pracownik, składając wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, powinien wskazać w nim datę rozwiązania umowy.Rozwiązać umowę o pracę zaznaczając, iż następuje to w związku z przejściem na emeryturę lub na rentę czy na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.. Zerwanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest dobrowolne i może być w świetle prawa stosowane do rozwiązania stosunku pracy.Jeśli pozostają spełnione podstawowe warunki wypłaty odprawy, a umowa o pracę została rozwiązania za porozumieniem stron, to w pewnych sytuacjach odprawa się należy.. Wracając do meritum, należy wskazać, że ustalenie czy przyczyny niedotyczące pracowników są wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron ma bardzo istotne znaczenie ze względu na prawo do odprawy.. Istotna jest tylko przyczyna redukcji.. Taka propozycja może wyjść od pracodawcy.. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie).. Na którą formę się zdecydować (jeśli mamy taki wybór)?. Na taką opcję pracodawca wyraża zgodę.. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku roszczenia o odprawę pracownik będzie musiał udowodnić, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zainicjował pracodawca.likwidację pracodawcy..

Chodzi o przypadek, gdy porozumienie stron zostało zawarte z inicjatywy pracodawcy.

W takiej sytuacji, dobrze byłoby, dla celów dowodowych, taką właśnie przyczynę wpisać do treści porozumienia.Może to być rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika albo pracodawcę za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika, za porozumieniem stron oraz rozwiązanie wskutek upływu czasu.. Konieczne jest jednak, aby obie strony finalnie wyraziły na takie rozwiązanie zgodę.W praktyce zatem odprawa dla zwalnianego pracownika dotyczyć będzie jedynie sytuacji, w których miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).. Jeżeli jednak inicjatywa rozwiązania umowy wyszła ze strony pracodawcy, istnieje szansa na odprawę.Odprawę trzeba wypłacić także wówczas, jeżeli rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika w drodze porozumienia stron.. Może to być zarówno wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, jak i porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika.Nawet jeśli pracownik podpisze porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy, nie oznacza to, że nie należy mu się odprawa pieniężna..

Ma do niej prawo, gdy przyczyną rozwiązania umowy są np. trudności ekonomiczne pracodawcy.

Przy wypowiedzeniu umowy o pracę, okres od złożenia wypowiedzenia do czasu faktycznego zakończenia pracy jest czasem .Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony.. Po otrzymaniu wypowiedzenia możesz skorzystać z zaległego urlopu.. Między wypowiedzeniem umowy ze strony pracodawcy a porozumieniem stron istnieje kilka różnic związanych przede wszystkim z samym trybem rozwiązania umowy.. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i zwalnia choćby jedną z nich, przysługuje jej odprawa.Nie tylko wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika uprawnia go do odprawy, również rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może dawać takie uprawnienie.. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana (przez jedną bądź drugą stronę) lub można rozstać się za porozumieniem stron.. Oczywiście w niektórych przypadkach odprawa ta będzie zdecydowanie większa, jeśli przepisy dotyczące konkretnych grup zawodowych o tym .Prowadzi to do konkluzji, że przyczyna rozwiązania stosunku pracy leżała wyłącznie po stronie pracownika, zatem odprawa po wypowiedzeniu zmieniającym nie przysługuje, a jeśli już, to na pewno nie w wysokości jak za 8-letni staż pracy.Jeżeli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, ustawa stawia dodatkowy warunek, tzn. pracodawca powinien zainicjować zwolnienie w drodze porozumienia co najmniej pięciu pracowników.. Proces może rozpocząć pracownik, zwracając się do pracodawcy ze stosownym wnioskiem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt