Wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego jakie dokumenty
Dokumenty jakie należy złożyć w celu pozyskania świadczenia to decyzja organu rentowego o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego oraz następujące druki ZUS Z-3, ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b.Chory pracownik zainteresowany uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi złożyć do ZUS-u wniosek na druku ZUS Np-7.. W sytuacji opisanej przez Panią należy jak najszybciej złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres, zwłaszcza w kontekście planowanego zabiegu, przedkładając bieżącą dokumentację lekarską.W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.. Do wniosku należy dołączyć:Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.W sytuacji gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży to świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.. wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7), zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9 ), które wypełnił Twój lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10 ) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Szybka reakcja osoby uprawnionej do świadczeń..

Sądzę, że chodzi o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli był składany wniosek w tej sprawie.

Wypełniasz druk, który otrzymasz w ZUS -ie, a także lekarz musi wypełnić odpowiedni druk - zaświadczenie o stanie zdrowia.. Witam, Od 03.01.2017 przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym przyznanym do 03.03.2017, dzisiaj otrzymałam od lekarza informację, że w obecnym stanie zdrowia mam starać się o przedłużenie tego świadczenia.. 2011-06-22 13:44 Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego po rozwiązaniu umowy o pracę.. Wniosek należy złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.. Otrzymałam od niego wypełniony wniosek, jednak w rubryce z nr dowodu .dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport - jeśli załatwiasz sprawę osobiście w ZUS, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca),Świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy - formalności.. Jest to konieczne, aby zachowana była .świadczenie rahabilitacyjne jest świadczeniem na które wysyła pacjenta lekarz prowadzący domniemając, że ten czas pozwoli pacjentowi powrócić do zdrowia (takie jest założenie świadczenia rehabilitacyjnego - w przeciwnym wypadku lekarz nie widząc szans powrotu do zdrowia sugerowałby pacjentowi od razu złożenie dokumentów o rentę).Od sierpnia 2014 do końca stycznia 2015 przebywałam na zasiłku chorobowym (182 dni)..

Jest to dokument niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia.

Podczas tego okresu przeszłam 2 operacje i jestem przed 3 jednak przerwa miedzy ostatnią a następną musi wynieść minimum 4 miesiące.. Do górymój maz dostał kolejny raz i poczytaj n apouczeniu pisze ze conajmniej mieisac przed koncem pierwszego nalezy składac dokumenty, z doswiadczenia radze zrób to wczesniej niz miiesiac bo mozesz byc w sytuacji ze nie masz swiadczenia i zdolnosci do pracy mozesz otryzmac zwolnienie z pracy.radze dobrze składaj wczesniej , w zus otryzmasz druk o pogorszeniu stanu zdrowia które wypełnia lekarz i to składasz czekasz na termin komisji a potem to juz wiesz.paDokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie renty socjalnej "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty socjalnej, o której mowa w ustawie (.)". Wysokość świadczenia rehabilitacyjnegoOrzeczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, dalszym istnieniu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji .Znalazłem tam informację, że potrzebuję druków N7, N9 i N10.. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza, wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 (niekoniecznie gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie świadczenia albo prowadzi się działalność pozarolniczą),Jakie dokumenty złożyć ?.

Jak składałem pierwsy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, to dostarczyłem wszystkie te druki.

Dodatkowo oprócz druku ZUS ZNp-7 należy złożyć w ZUS-ie:Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Czy przy prośbie o przedłużenie wystarczy sam druk N9 (zaświadczenie od lekarza) + kserokopia wypisu z sanatorium (lekarz zaleca dalszą rehabilitację i leczenie)?Orzeczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, dalszym istnieniu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, będzie podstawą do ustalenia prawa do świadczeń na dalszy okres, po upływie okresu przedłużenia prawa do świadczenia z mocy ustawy z 31 marca 2020 r.Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego i zawierające stwierdzenie, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wywiad zawodowy z miejsca pracy (nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo wniosek składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność).Wniosek ZUS N-9..

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy przede wszystkim wypełnić wniosek ERN.

Z powodu braku poprawy stanu zdrowia 14 maja złożyłam w ZUS-ie wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego.Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.Jakie dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego?. Witam serdecznie, W związku z wypadkiem przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni.. Nie tylko dla pracownika Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok.dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy, dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe, nieskładkowe, dowody potwierdzające wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń.. Po tym okresie przyznano mi zasiłek rehabilitacyjny na okres 4 miesięcy - to jest od 1 lutego 2015 do 31 maja 2015.. Nie można cofnąć przyznanego świadczenia.Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania.. Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9 , Wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracyNależy stawić się przed komisją..Komentarze

Brak komentarzy.