Zbiorcze faktury za usługi transportowe
Teraz okazało się, że kontrahent chce korektę żeby każda usługa była osobno, bo mają osobną księgowość w oddziałach i nie może być to na jednej (wcześnie się obudzili :/).Zapytaliśmy, co w sytuacji, gdy zbiorcza faktura przekroczy 15 tys. zł i obejmie kilka transakcji poniżej limitu.. Spółka jawna wykonuje usługi transportowe na rzecz firmy współwłaściciela spółki.usługa transportowa - napisał w Rachunkowość: Witam, Potrzebuje pomocy !. Najprościej jest w sytuacji, gdy transport świadczy firma krajowa.. Komplikuje się ona zaś wówczas (i to niekiedy bardzo), gdy świadczy go przewoźnik zagraniczny.Generalnie obowiązuje zasada, że fakturę za usługę transportową lub spedycyjną należy wystawiać nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę usługę wykonano lub otrzymano całość lub część zapłaty.usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (wyrok z 6.03.2019, I FSK 2026/16) - kontrahenci umówili się, że usługi będą odbierane w odstępach miesięcznych, na podstawie sporządzanych za każdy miesiąc kalendarzowy cząstkowych protokołów odbioru,faktury zbiorcze.. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo omówione w ustawie o VAT.. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie transportu międzynarodowego osób lub towarów objęte VAT-em 0% (punkty 4, 5, 6 i 7 z powyższej listy) muszą dysponować dokumentacją potwierdzającą daną usługę.Z pytania wynika, że spółka świadczy usługi transportowe, zatem w tym przypadku takim przepisem szczególnym może być art. 793 kodeksu cywilnego odnoszący się do przedawnienia, który stanowi, iż roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej .Data wykonania na zbiorczych fakturach dokumentujących świadczenie usług transportowych..

Problem dotyczy wystawienia faktury za usługę transportową ?

stanu faktycznego, podatnik zapytał organ podatkowy, czy wystawiona przez niego faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym za wykonane usługi transportowe dla kontrahenta, z którym ma podpisaną umowę (na czas nieokreślony i regularnie świadczy usługi oraz pozostaje w jego dyspozycji .Witam, w lipcu wystawiłam fakturę za dwie usługi transportowe.. 07.07.2015 Zbiorcze faktury korygujące dokumentujące udzielone rabaty Pytanie podatnika: Spółka zamierza dokumentować przyznanie rabatów poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujących za dany okres (np. miesiąc, kwartał lub rok).. Przeczytaj także: Sprzedaż o charakterze ciągłym a zbiorcza faktura VAT Elementy, jakie powinna zawierać faktura VAT, zostały określone w § 9 ust.. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż za wyżej wymienione usługi można wystawić fakturę zbiorczą za cały miesiąc, należało uznać za nieprawidłowe.. Obowiązek wystawienia faktury, zarówno tej standardowej, jak i faktury zbiorczej wynika z art. 106b .Przedmiotowa usługa zgodnie z umową zostaje wykonana w ostatnim dniu miesiąca.. Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby w przedstawionym stanie faktycznym podatnik wystawiał faktury zbiorcze, np. obejmujące wszystkie usługi transportowe wykonane w danym tygodniu.Jedna zbiorcza faktura..

Wystawiamy faktury dla transportu w walucie obcej .

Interpretacja dotyczy .Usługi transportowe towarów i pasażerów należy zaliczyć do odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju.. W rozporządzeniu wprowadzono regulację przejściową, która pozwala takie paragony wykazywać jedynie w raporcie zbiorczym .- dokonywania zbiorczych płatności za więcej niż jedną fakturę otrzymanych od jednego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie dłuższym niż miesiąc, - zapłaty z rachunku VAT również innych zobowiązań podatkowych (z pewnymi włączeniami obejmującymi m.in. podatek od nieruchomości) i ZUS.Podatnicy, którzy nabywają lub świadczą usługi transportowe, w tym w szczególności o zasięgu międzynarodowym, mogą napotkać kilka trudności przy właściwym rozliczeniu podatku od towarów i usług.Po pierwsze, wątpliwości może rodzić ustalenie miejsca opodatkowania usług transportowych oraz po drugie - stawka VAT, jaką należy zastosować w ich przypadku.Dla ustalenia, czy wystąpi import usługi, kluczowe znaczenie ma prawidłowe określenie miejsca jej wykonania..

W tym przypadku w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury wpisujesz „zaliczka".

np. interpretacja IS w Warszawie z 7.04.2008, IP-PP2-443-161/08-2/MS) jest wykazywanie opłat za przestój na fakturze dokumentującej usługę transportową, lecz w odrębnej pozycji.. Zgodnie z art. 106i fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się dostawa towarów lub świadczenie usług.Kod PKD 49.41.Z dotyczy usług transportowych, więc jeśli firma wystawia fakturę za taką usługę to powinna ona zostać oznaczona kodem GTU-13.. Jeśli natomiast faktura wystawiona jest za coś innego, to nie powinna być oznaczona.Usługi transportowe z VAT-em 0% trzeba udowodnić.. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają .Wówczas do jednej faktury miałoby zastosowanie kilka różnych kursów średnich..

płatności za więcej niż jedną fakturę przy pomocy jednego komunikatu przelewu.GTU_13 usługi transportowe.

Na przykład faktura na 20 tys. zł brutto dokumentuje dwie transakcje po 10 .Mniej prawidłowym rozwiązaniem (chociaż z reguły dopuszczanym przez organy podatkowe - zob.. W związku z tym należy zawrzeć w niej wszystkie informacje wynikające z art. 106e ustawy o VAT.. Wątpliwości w zakresie miejsca opodatkowania pojawiają się jednak, gdy zakres usługi wykracza poza Polskę i obejmuje również inne państwa.Faktura zbiorcza a zasady wystawiania faktur.. Pytanie: Jeden ze współwłaścicieli spółki jawnej dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i nie posiada własnego transportu.. Jeżeli podejmujemy współpracę z kontrahentem zagranicznym, który dokonuje zapłaty za towar bądź usługę w obcej walucie, należy wybrać odpowiednią walutę zamiast waluty polskiej PLN.Faktura zbiorcza odpowiada za dokumentację wielu dostaw dóbr, albo wykonanych usług, które mają miejsce w różnym czasie i zostają wykonane na rzecz jednego i tego samego kontrahenta.. 49.41 Transport drogowy towarów; 49.42 Usługi związane z przeprowadzkami; 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarówKorekta faktury zbiorczej za usługi transportowe Witam,w lipcu wystawiłam fakturę za dwie usługi transportowe.. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania faktura zbiorcza.. Paragon z NIP możemy w pewnych przypadkach uznać za fakturę uproszczoną.. Teraz okazało się, że kontrahent chce korektę żeby każda usługa była osobno, bo mają osobną księgowość w oddziałach i nie może być to na jednej (wcześnie się obudzili :/).Znajdziesz ją pod tabelą, która dotyczy produktu lub usługi, którą oferujesz.. Z uwagi na to, że Furgonetka.pl nie jest wykonawcą usługi transportowej, nie wystawia faktur za konkretne przesyłki, tylko za wpłaty, których dokonujesz na wirtualne saldo w serwisie na poczet usług.Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie transportu towarów może być różnie rozliczane na gruncie podatku od towarów i usług w zależności od tego, z jakiego kraju jest przewoźnik.. Od niego zależy bowiem czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu w .Faktury i dokumenty finansowe / Kiedy i w jaki sposób otrzymam fakturę za usługi?.Komentarze

Brak komentarzy.