Rozwiązanie umowy po świadczeniu rehabilitacyjnym
W końcu czerwca osoba ta kończy świadczenie rehabilitacyjne i przechodzi na emeryturę.. Pracownik niezdolny do pracy może liczyć w pierwszej kolejności na zasiłek chorobowy, później na świadczenie rehabilitacyjne, a w ostateczności na rentę.. Oznacza to, że jest ono uzależnione od decyzji pracodawcy.. Jednak rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 KP, w przypadku gdy pracownik wystąpił do ZUS o przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego, ale go jeszcze nie otrzymał, jest bardzo ryzykowne.Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z długotrwale chorym pracownikiem nie jest obowiązkowe.. Zakończenie stosunku pracy nastąpiło bez wypowiedzenia z powodu zakończenia pobierania zasiłku chorobowego.. Natomiast ostateczna decyzja odmowna dotycząca świadczenia rehabilitacyjnego była z 30 .Po upływie 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca w drodze art. 53 k.p. rozwiązał z nim stosunek pracy (marzec 2015 r.).. W maju wystąpił o przygotowanie wniosku o emeryturę.. jeżeli można to bardzo proszę jeszcze o pomoc ( sory święta).Pracownica wyczerpała 182 dni zasiłku chorobowego w dniu 28.11.2005 obecnie ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 4 m-cy.. Przepisy prawa pracy dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,53 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika § 5 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od .Strona 26 z 32 - świadczenie rehabilitacyjne a rozwiązanie umowy o pracę - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Do AGA42Okres rozliczeniowy (182 dni choroby) skończył się 22 czerwca - po tym okresie mogłaś przynosić do pracy nadal zwolnienia lekarskie (mimo że złożyłaś wniosek o świadczenie rehabilitacyjne) - było by to zwolnienie niepłatne , ale miałabyś usprawiedliwioną .Świadczenie przyznaje się na okres do 1 roku, ale okres ochronny z art. 53 K.p. to są tylko 3 miesiące, więc jeśli przyznaje świadczenie rehabilitacyjne od razu na rok, to pracodawca po upływie tych 3 miesięcy może rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 53 K.p., bo to znaczy, że skoro pracownik nadal ma świadczenie rehabilitacyjne, to tej zdolności do pracy jeszcze nie odzyskał, a okres ochronny z art. 53 K.p. już się zakończył.Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w różnych trybach - zarówno bez wypowiedzenia jak i z wypowiedzeniem umowy o pracę.Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie jest uprawnieniem pracowniczym, które chroni zatrudnionego przed zwolnieniem.Zgodnie bowiem z regulacją art. 53 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:Po zasiłku chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym możliwa jest renta z tytułu niezdolności do pracy..

Jakie są zasady przyznania renty po świadczeniu.

Reklama.Na podstawie art. 53 Kodeksu Pracy ostatni z trybów możliwy jest dopiero po upływie minimum trzech miesięcy od wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego.. Rozwiązanie umowy podczas oczekiwania na decyzję ZUS może skończyć się roszczeniem ze strony pracownika - jest to bowiem okres jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.W czasie trwania okresów ochronnych czyli w czasie trwania nieobecności spowodowanej chorobą nieprzekraczającą granic czasowych, o jakich mówi art. 53, nie tylko nie można rozwiązać stosunku pracy w trybie art. 53 K.p., ale nie można także zgodnie z art. 41 K.p. wypowiedzieć umowy o pracę, czyli dopiero kiedy pracownik jest zatrudniony poniżej 6 miesięcy, choroba trwa ponad 3 miesiące pracodawca może albo wypowiedzieć umowę z uwagi na nadmierną absencję chorobową albo .Rozwiązanie umowy z art. 53 kodeksu pracy.. Jeżeli więc np. pracownik wyczerpał okres zasiłkowy i pobiera świadczenie rehabilitacyjne dłużej niż 3 miesiące - pracodawca może, lecz nie musi go zwolnić.W związku z tym, iż po upływie okresu zasiłkowego pracownik nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a jedynie o przyznanie renty, pracodawca już od tego momentu mógł rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.Były pracownik wniósł pozew o odszkodowanie od naszej spółki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę..

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało wręczone 2 kwietnia br.

Tego okresu ochronnego pracodawca nie może skrócić.Pewność da decyzja Jeśli pracownik złoży wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego po upływie 182 dni nieobecności spowodowanej chorobą, najbezpieczniejszym wyjściem jest wstrzymanie się z rozwiązaniem z nim umowy o pracę do uprawomocnienia się decyzji ZUS.Prawo do rozwiązania umowy powstaje bowiem z momentem upływu wskazanych w art. 53 ust.. Świadczenie przyznane mam do 20 lipca 2017 r. Czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 1 kwietnia 2017 r., czyli rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 30 czerwca 2017 r?Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia.. Czy po 3 miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym, a następnie po przedłużeniu go o następne 4 miesiące, następuje rozwiązanie umowy z art. 53, po tych trzech miesiącach, czy pracodawca może nie rozwiązać tej umowy jeżeli świadczenie jest przedłużone o następne 4 miesiące.Umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia po okresie pierwszych 3 miesięcy pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego..

W tym czasie pracodawca nie może z nim m.in. rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

w wysokości 75%.Czy mogę rozwiązać z nią umowę o pracę po 3-m-cach pobierania .Z przepisu tego wynika, że jeżeli okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy przekroczył 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy wynikała z choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, to pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę wówczas, gdy okres niezdolności przekroczy łączny okres pobierania z tego powodu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.. Z treści Pani pytania wynika, iż świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres 6 miesięcy.Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym uzyskanym po 182 dniach zwolnienia chorobowego.. Wnosi również o wypłatę odprawy emerytalnej.Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika W chwili obecnej powinna Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna.. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia świadczenie rehabilitacyjne Ustawa z 26 czerwca 1974 r.Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika po upływie łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, ale nie nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub nie stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.Bo pracownik utrzymuje, że po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego nie musi się stawić w ZUS na żadną komisję, tylko może złożyć wniosek o rentę albo przyjść do zakładu pracy, by ten skierował na niezbędne badania, pozwalające określić zdolność do pracy.Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.Strona 1 z 32 - świadczenie rehabilitacyjne a rozwiązanie umowy o pracę - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt