Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
1, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego lub za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Oświadczenie, że lokal mieszkalny (dom) w okresie odbywania służby wojskowej nie zostanie oddany w najem, podnajem i do bezpłatnego używaniazaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby, decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznaniu za żołnierza samotnego, oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,Decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.. Wydział: SPRAWY OBYWATELSKIE.. 5.w przypadku żołnierza samotnego - poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.e) decyzję administracyjną o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo decyzję administracyjną o uznaniu za żołnierza samotnego; f) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal .Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego Decyzja o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych: żołnierzom samotnym, żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich służby wojskowejŻołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, o której mowa w ust..

podanie o uznanie za żołnierza samotnego.

Miejsce załatwienia sprawy: Podanie składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w .- decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub o uznaniu za żołnierza samotnego, - oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal (dom) nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,Decyzję, o uznaniu za żołnierza samotnego wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w dniu doręczenia osobie karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową - w dniu stawienia się do odbycia .Polskiej (t.j.. do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy: oryginał zaświadczenia o odbywaniu służby wojskowej (dotyczy żołnierza), lub: do wglądu: kartę powołania (dotyczy osoby, której wydano kartę powołania do odbycia służby wojskowej), oświadczenie żołnierza, w którym wymienia się inne osoby .1.. 3) Kartę powołania do odbywania czynnej służby wojskowej, zaświadczenie z jednostki o terminie odbywania tej służby.1.Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego..

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego - według załączonego wzoru.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020) może wydać decyzję o uznaniu wnioskodawcy za żołnierza samotnego, sporządź projekt decyzji w przedmiotowej sprawie na formularzu − Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego.. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego, 4.Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu i pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione.decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną, oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną, oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem, zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym, Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego albo członka jego rodziny, o którym mowa w art.Podanie o uznanie za żołnierza samotnego (44.5 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - ..

7.W przypadku żołnierza samotnego 1) Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny1.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020) może wydać decyzję o uznaniu wnioskodawcy za żołnierza samotnego, sporządź projekt decyzji w przedmiotowej sprawie na formularzu - Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego.Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może wnieść żołnierz lub członek rodziny wg miejsca zamieszkania żołnierza.Uwaga - Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego składa się według miejsca zamieszkania.. Termin załatwienia * Załączniki.. Podstawa prawna: Art. 127,128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r.Przyjmując założenie, że braki w złożonych dokumentach zostały usunięte w wyznaczonym terminie i organ administracji uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j..

Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.. 3.Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje:- wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za żołnierza samotnego; - dowód osobisty (do wglądu); - karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę .Poborowy/żołnierz po uznaniu go za żołnierza samotnego ma prawo złożyć wniosek o pokrywanie należności za lokal lub dom mieszkalny w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej, a także wnioskować o zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu.. Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego - według załączonego wzoru.. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego albo członka jego rodziny.w przypadku żołnierza samotnego - poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego.. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.. Ogłoszono dnia: 2015-12-04 11:12:34.. Oświadczenie wnioskodawcy, zawierające następujące informacje: - nie jest w związku małżeńskim; - prowadzi odrębne gospodarstwo domowe; samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny;Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego..Komentarze

Brak komentarzy.