Wniosek o leczenie alkoholowe
W maju pisałam z prośbą o wycofanie wniosku a dziś mąż dostał wezwanie na spotkanie.Problem tkwi w tym że mąż pracuje .W mniejszych miejscowościach i gminach będą to Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku.. Wniosek, aby był rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest potwierdzenie przesłanek stanowiących do wdrożenie leczenia przymusowego.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 201 6r.. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu męża alkoholika.. Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.. W razie braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.Taki wniosek do sądu może także złożyć prokurator.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych..

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe.

Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM Company: KOMPUTER Other titles (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie .Wycofanie wniosku o leczenie alkoholowe.. Jest to postępowanie nieprocesowe.Według niej obowiązkiem leczenia odwykowego objęte są osoby, u których nadużywanie alkoholu wywołuje: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, regularne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.. Wniosek może złożyć rodzina (osoby pełnoletnie), dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Pytanie: Moja 50-paro letnia córka jest uzależniona od alkoholu.. Opinie klientów.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu..

Wypełnia się wtedy gotowy wniosek, lub pisze się go samodzielnie.

Powinien on zawierać dane personalne osoby nadużywającej alkohol oraz wnioskodawcy.. poz. 487 z późn.. Wniosek o zastosowanie przymusu zgłaszają do sądu organy gminne, między innymi na podstawie skarg rodziny.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odTerapia alkoholowa w Polsce jest w pełni dobrowolna.. Komisja zapoznaje się ze złożoną dokumentacją, kieruje osobę chorą na badania a następnie przygotowuje własny wniosek uzupełniony o opinię psychologa i całość kieruje do sądu rejonowego.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu, czy też jego spożywanie na terenie zakładu jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia.Gminna komisja d.s.. Istnieją jednak sytuacje, gdy osoby z otoczenia chorego mogą wnioskować o przymusowe leczenie - mimo wyraźnego sprzeciwu samego zainteresowanego.. W przypadku orzeczenia o przymusowym leczeniu odwykowym osoba uzależniona nie ponosi jego kosztów.. W związku z tym należy udowodnić, że nadużywanie alkoholu spowodowało całkowity rozkład życia rodzinnego i przyczynia się do demoralizacji najmłodszych członków rodziny.23.11 Pijącego pracownika zwolnisz zawsze, leczącego się alkoholika już nie!.

Witam.Zgłosiłem męża do Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Chciałabym ten wniosek wycofać.

Jest to możliwe, gdy osoba uzależniona od alkoholu negatywnie wpływa na życie rodzinne .1.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Nakaz leczenia w zakładzie zamkniętym wydaje sąd.. Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.Pozytywna decyzja sądu powoduje, że możliwy jest przymusowy odwyk alkoholowy dla ojca, brata czy też małżonka.. Do tej pory się nie leczyła i nie chce podjąć dobrowolnie leczenia.. Prosząc o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:W pierwszej kolejności najbliżsi składają wniosek wraz z dowodami do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)..

Inną metodą na zmuszenie do leczenia alkoholizmu jest złożenie sądowego wniosku o przymusowe leczenie alkoholika zgodnie z art. 24.

Miejscowość, Data.. (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titles (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) .Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Co mam zrobić?. Taką możliwość daje ustawa z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.O nas.. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji.. Złożenie wniosku w sądzie wymaga także dołączenia całej zgromadzonej dokumentacji.Przedmiotowe postępowanie jest wszczynane na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w………………………….Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie, lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu opinii biegłego i psychologa kieruje do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu które zostanie przeprowadzone w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust..Komentarze

Brak komentarzy.