Wniosek o sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8 zus
Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko ubezpieczonego, numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko - oświadczenie ubezpieczonego w tym zakresie,Dokumentami wymaganym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 są: wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15, oświadczenie ubezpieczonego rodzica - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły ZAS-36.. Wniosek może wysłać do ZUS elektronicznie - za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS .Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.. Wypełnienie tego dokumentu jest niezbędne w celu otrzymania zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem.POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>> Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły (źródło: ZUS) Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS..

zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem .

W przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, do którego uczęszcza dziecko, wymaganym dokumentem załączanym do .Strona 4 z 4 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 (dodatkowy zasiłek opiekuńczy) - jak wypełnić druk, od kiedy - napisał w Komentarze artykułów: Złożyłam pracodawcy wypełnione oświadczenie o sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8 (od 16 do 25 marca).Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM Wniosek wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatkowego .. z powodu COVID-19 .. Z-15B - jeśli sprawujesz opiekę nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.. POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>> Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły.ZUS stworzył wzór Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 (koronawirusa) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły..

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek opiekuńczy, złóż wniosek na druku: Z-15A - jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem.

Czasami niezbędne będzie dołączenie kolejnego dokumentu, a mianowicie druku ZAS-38 czyli „Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat".zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku - w razie porodu, choroby lub pobytu rodzica stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierające imię i nazwisko rodzica stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie;Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostają takie same, jak poprzednio: należy złożyć u swojego płatnika składek (czyli np. pracodawcy, lub w przypadku osób prowadzących działalność - w ZUS) specjalne oświadczenie - wniosek o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego wzór można pobrać tutaj.Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dzieckootwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 alboZasiłek opiekuńczy przysługuje osobie uprawnionej z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem: w wieku do ukończenia 8 lat, legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.Chodzi o zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; innym chorym członkiem rodziny; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną .Pracownica występująca o wypłatę zasiłku opiekuńczego musi złożyć wniosek na druku ZUS Z-15 o przyznanie tego zasiłku..

Dane wnioskodawcyDodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły.

W zależności od sytuacji będą także potrzebne inne dokumenty - podajemy je poniżej.ZUS przygotował uproszczony wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt