Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacją
Jednak osoba, której powierzono odpowiedzialność materialną za przekazane składniki majątku, jest bezpośrednio zainteresowana wynikami inwentaryzacji.Po zakończeniu spisu z natury osoba materialnie odpowiedzialna (współodpowiedzialne) za stan składników majątku objętych spisem powinna złożyć pisemne oświadczenie stwierdzające, że brała czynny udział w inwentaryzacji powierzonych składników majątkowych oraz że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe .. przychodu i rozchodu składników majątkowych objętych.. Oświadczam, że brałem(am) czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mojej osobie .OŚWIADCZENIE OSOBY MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNEJ PRZED INWENTARYZACJĄ Ja niżej podpisana jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki .. (Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) Title: Microsoft Word - zw4f_00z1.doc Author: darek_l Created Date:Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją, Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji, Wezwanie do potwierdzenia salda, Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, Rozliczenie końcowe, Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji,Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie po przeprowadzeniu spisu.Oświadczenie osoby odpowiedzialnej / materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji ..

Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji 1.

osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji 1.. Załącznik Nr 10 Zestawienie różnicz inwentaryzacyjnych.. Załącznik Nr 10 - Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.. Załącznik Nr 11 - Zestawienie z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji.Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie odnośnie przygotowania do spisu z natury w magazynie Dokument Microsoft Word38.5 KB Słowa kluczowe: magazyn odpowiedzialność materialna odpowiedzialność za powierzone mienie oświadczenie wstępne spis z naturyOświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją Oświadczenie dotyczące wypłaty przelewem stypednium socjalnego OT-Przyjęcie środka trwałegoOświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Odpowiedzialność materialna obejmuje szkody i niedobory w powierzonym mieniu, chyba, że pracownik udowodni, że szkody te nie powstały z jego winy.Imię i nazwisko osoby .. Spis z natury polega na tym, że zespoły spisowe, poczynając od jednej z granic polaOŚWIADCZENIE..

materialnie odpowiedzialnej:.....

Jest możliwe wtedy, gdy spis z natury następuje w sposób komisyjny, zaś osoby dokonujące pomiaru i rejestracji poszczególnych składników majątku to osoby, którym można zaufać.Pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mu mienie jeśli nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje obowiązki narażając tym samym pracodawcę na szkodę.. Oświadczam, że jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mi mienie nie wnoszę roszczeń ani uwag do Komisji Inwentaryzacyjnej w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych.osoby materialnie odpowiedzialnej stwierdzaj ące, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników zostały przekazane do ksi ęgowo ści..

Czy osoba odpowiedzialna materialnie może być w zespole spisowym.

Wzór oświadczenia przedinwentaryzacyjnego w załączeniu.. Oświadczenie końcowe jest bardzo przydatne dla .Po przeprowadzonym spisie z natury osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia końcowego inwentaryzacji.. Niniejszym oświadczam, że: - wszystkie dowody źródłowe przychodu i rozchodu składników majątkowych objętych.. Takie wyjaśnienia składa komisji inwentaryzacyjnej.Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją .. 329 Potwierdzenie salda .. 330Przeprowadzając samą inwentaryzację - co stanowi drugi etap - należy sporządzić oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie, arkusze spisów z natury oraz protokołów inwentaryzacyjnych, załączniki do arkuszy spisowych, protokoły wyceny zapasów, sprawozdania zespołów spisowych z przebiegu i wyników inwentaryzacji, sprawozdań lub protokołów kontroli inwentaryzacji.Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej podpisywane jest przez pracowników, którym pracodawca powierza określone składniki majątkowe.. Oznacza to, że nie powinni oni wchodzić w skład komisji spisowej.. Załącznik Nr 11Zestawienie z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji..

inwentaryzacją zostały ujęte w ewidencji ilościowej i przekazane do działu .

księgowości Komendy Chorągwi; - na stanie majątku………………………….Dokumentacja inwentaryzacyjna Plan inwentaryzacji Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji Wykaz powołanych członków komisji Harmonogram prac inwentaryzacyjnych Arkusz spisu z natury Protokół inwentaryzacji kasy Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej Pismo o uzgodnienie salda Sprawozdanie kontroli inwentaryzacji Różnice inwentaryzacyjne Sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej Oświadczenie Instrukcje inwentaryzacyjne Elementy budowy instrukcji .Załącznik Nr 9 - Oświadczenie osoby odpowiedzialnej / materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji.. Oświadczenie to zostaje opracowane bezpośrednio po zakończeniu spisu inwentaryzacyjnego w obszarze, za który odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie.. Spis z natury powinien dostarczać obiektywnych informacji.. Załącznik Nr 12 Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury.. Odpłatność:Spis z natury jest częściowo oceną pracy osoby materialnie odpowiedzialnej, np. magazyniera/ kierownika sklepu.. 2 Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na oznaczony moment (dzień) i na tej podstawie: 1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych, 2 .Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją; Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji; Sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej z przebiegu spisu z natury; Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych; Protokół inwentaryzacji kasy; Protokół weryfikacji danych zawartych w księgach rachunkowych; Oświadczam, że brałem(am) czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mojej osobie składników majątkowych w .. (nazwa i adres placówki)Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją Ja, niżej podpisany(na) jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątkowePo przeprowadzonym spisie z natury osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia końcowego inwentaryzacji.. Oświadczenie.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt