Niniejszym oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.. i spółki współpracujące, w zakresie mojej aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia mi informacji o produktach i usługach, których nabyciem mogę być zainteresowany.Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (RODO).ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. Nadmieniam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w tym oświadczeniu każdoczesnemu administratorowi danych osobowych, w celu realizacji szczepień związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.Niniejszym oświadczam Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o .. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu; przez Administratora danych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna im..

……………………………………………………….. /podpis/Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

(imię i nazwisko kandydata .Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych mojego dziecka znajdujących się na kartach odpowiedzi, tj. w zakresie: imię i nazwisko dziecka, klasa (numer i oddział), numer i nazwa szkoły oraz .Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .. wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie pod nazwą .. i spółki współpracujące, w zakresie mojej aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia mi informacji o produktach i usługach, których nabyciem mogę być zainteresowany.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z postępowaniem związanym z ustanowieniem mnie biegłym sądowym.. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska", ul.Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu kontaktowym przez spółkę Home Factory Sp.. Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie .W związku z udziałem w półkoloniach realizowanych przez Fundację Inteligentna Małopolska wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka..

Gorzów Wielkopolski (760) ; Świecie (320) ; Stany Zjednoczone (315) ; Osiek (300 ...Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

przez dwie dziewczyny - Antoninę Samecką i Klarę Kowtun.. Inne tagi.. Niniejszym oświadczam, że jestem pełnoprawnym przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej, której dotyczy .Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie do celów związanych z rejestracją i przeprowadzeniem egzaminu Cambridge English, w tym do przekazywania tych danych do Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii w związku z realizacją powyższych celów.RISK made in Warsaw to marka stworzona w 2011r.. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane ze zgłoszeniem dokonanym poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie oraz w celu umieszczenia moich danych w bazie kontaktowej klientów przez FANTIC GÓRSZCZAK Spółka jawna z siedzibą w Głogoczowie, pod adresem GłogoczówNiniejszym oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu kontaktowym przez spółkę Home Factory Sp..

Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13.

(data i czytelny podpis)1.. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku w celu otrzymania Nagrody Naukowej/ Stypendium Naukowego* Prezydenta Miasta.. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku o stypendium Rady Miasta Pucka, w celu przeprowadzenia procedury związanej z rozpatrzeniem tego wniosku.Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku Szukanie zaawansowane.. Możesz bez obaw skopiować ten dopisek do swojego dokumentu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia) w celu udziału w konkursie dla archiwistów województwa wielkopolskiego i oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1.. Nasz pomysł jest prosty - łączymy świetne, szykowne kroje z… wygodą szarej bluzy z kapturem.. Niniejszym wyrażam zgodę oraz akceptuje wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania moich danych osobowych, podanych w formularzu, w celu obsługi przekazanego zapytania przez firmę SEBASTIAN WÓJCIK "WÓJCIK" STOLARKA DREWNIANA.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych we Wniosku Ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka" oraz w załączonych dokumentach w celu rekrutacji do modułu oficerskiego ochotniczegoOświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym dotyczących stanu zdrowia zawartych w orzeczeniu lekarskim do celów sanitarno- epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej z siedzibą w Kielcach przy ul.Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MG4 sp..

……………………………………………….. (własnoręczny podpis)Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie puckiej karty seniora.

Komandytowa i spółki współpracujące, w zakresie mojej aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia mi informacji o produktach i usługach, których nabyciem mogę być zainteresowany.Niniejszym oświadczam, że zamierzam dobrowolnie poddać się szczepieniom przeciwko COVID-19.. data i czytelny podpis Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1.. To nietypowy koncept, bo zamiast zajmować się tym co trendy, RISK rozwiązuje problem: "jak wyglądać szykownie, a jednocześnie czuć się totalnie swobodnie?". Jana Pawła II w Opolu, ul. Minorytów 4 w celu ich wykorzystania w konkursie na esej Na drodze do siebie.O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANY H OSOOWYH Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu przez Administratora danych osobowych, w celu otrzymywania szeroko pojętej dokumentacji administracyjnejNie wyrażam zgody / Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych, działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu i certyfikatu uczestnictwa oraz opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ………………………………………., którego siedzibą jest …………………………………, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służbyOświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt