Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego wzór
Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Obowiązkiem szkolnym w Polsce objęte są dzieci od 7 do 18 roku życia.. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.. 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy1 Procedura odroczenia obowiązku szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn.. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 31 ust.. 3 - 4d ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668),Wzory dokumentów (114) Witam serdecznie.. Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego - Art. 16 ust 4 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły .Pytanie: Mam pytanie dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok..

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego o jeden rok odbywa się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów kierowany do dyrektora szkoły.. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.. Wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej.. DECYZJA W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Na podstawie art. 16 ust.. Przyjęcie „odroczonego dziecka" do przedszkola.. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami): - wniosku rodziców, podanie o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego2.. Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej,Odroczenie obowiązku szkolnego w pięciu krokach.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku, gdy zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż .Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej - Art. 16 ust..

...decyzja-o-odroczeniu-obowiazku-szkolnego.

2, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca .odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, Wniosek do dyrektora podstawowej szkoły rejonowej z załączoną opinią.. Na wniosek rodziców dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.Co powinna zawierać decyzja administracyjna dyrektora szkoły - jakie przepisy prawa to regulują?. Uzyskanie opinii wykazującej brak gotowości szkolnej dziecka.. ODPOWIEDŹ.. Jeżeli nie zostanie wydana decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego, a dziecko nie brało udziału w rekrutacji, to dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I publicznejNa wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w myśl art. 16 ust.. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów o odroczenie obowiązku szkolnego..

Decyzja dyrektora o odroczeniu.

Decyzję.. Zgodnie z jego zapisami, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w .w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, rodzic musi złożyć do dyrektora szkoły pod- stawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o wydanie decyzji odraczają- cej realizacje obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wraz z opinią publicznej lub niepu-Ustawa o systemie oświaty przewiduje również spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, stanowiąc w zapisie art. 16 ust.. szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły .Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 wychowanie przedszkolne ust.. zmianami / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ - Ustawa Sejmu RP z dn r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. ustawa .Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego ..

w sprawie odroczenia obowiązku .

4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu SzkółWzór decyzji dyrektora szkoły dotyczący odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.. 8 u.s.o., iż na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum do której dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.. Podstawa prawna:ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PROCEDURA O - 04 .. Decyzj ę w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców i po .. Spełnianie obowiązku szkolnego kontrolowane jest przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.Sentencja decyzji o skreśleniu z listy w przypadku rezygnacji ze studiów, wydanej na podstawie podania złożonego przez studenta w Dziekanacie 15 października 2012 r. lub podania, w którym student wnioskował o skreślenie z dniem 15 października 2012 r., powinnaSpełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą uregulowano w art. 37 ustawy Prawo oświatowe.. Dziecko ur. w czerwcu 2009 r. ma decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego z czerwca 2015 r. wydaną przez dyrektora szkoły obwodowej.01_Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (przykładowy wzór).rtf : 43,2k : 02_Decyzja rady pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki (przykładowy wzór).rtf : 43,0k : 03_Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (przykładowy wzór).rtf : 42,7kKraków, dnia………………….. ……………………………………….. (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna .Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka wydaje decyzje o odroczeniu na podstawie następujących dokumentów (art. 36 ust.. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie - Prawo oświatowe, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego można wydać zarówno przed jak i po rozpoczęciu spełniania przez dziecko .Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego Strona 1 z 2 .. (podpis dyrektora szkoły rejonowej) Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego Strona 2 z 2 Otrzymują: 1.. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt