Uzasadnienie wniosku o zwrot kosztów za okulary
1. imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………W orzecznictwie organów podatkowych prezentowany jest ostatnio pogląd, że w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona na pracodawcę, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, gdyż z § 8 ust.. Tyle, że postanowienie o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego jest natychmiast wykonalne, strona uprawniona może skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - wzór - wyszukiwanie w Prawo.Money.pl.. Konieczna jest też faktura potwierdzającą zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów.wniosek.. o refundacjĘ kosztÓw zakupu okularÓw korygujĄcych wzrok podczas pracy przy obsŁudze monitora ekranowego.. Tak stanowi art. 21 ust.. Tym samym jak najbardziej przysługuje Pani roszczenie o zwrot kosztów zakupu.WNIOSEK o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w związku ze stwierdzeniem przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej koniecznością wykonywania w nich pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.. Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego..

0 strona wyników dla zapytania wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów ...

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 237 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Pracownik składa dokumenty o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do Samodzielnego Stanowiska ds. BHP.. Teraz, po faktycznej zmianie sposobu wykonywania pracy, konieczność taka powstała.. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim od lekarza okulisty oraz fakturą dokumentującą zakup okularów.Data publikacji: 23 lutego 2016 r. Poleć znajomemu.. Zostały one zakupione w oparciu o zalecenie lekarza medycyny pracy w ramach bada ń profilaktycznych.. W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika.Czy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, o którym mowa w Zarządzeniu w związku z przepisami Kodeksu Pracy i Rozporządzenia dokonywany na podstawie poświadczenia lekarskiego zalecającego potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok oraz faktury za zakup okularów podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 .Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych następuje na podstawie wniosku pracownika złożonego za pośrednictwem jednostki macierzystej - po uzupełnieniu części A, B i C wniosku - do Sekcji ds. Możesz go przerobić dla własnych potrzeb..

Wzór wniosku.

DO WNIOSKU DOŁACZAM: 1.Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.. W załączeniu:1/ rachunek/faktura Nr……………….. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Stanowisko ………………………………………………………….. o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.. UZASADNIENIENatomiast w sytuacji, w której podwładny wystąpi do zatrudniającego o zwrot kosztów zakupu nowych okularów korekcyjnych, uzasadniając ten wniosek jedynie zniszczeniem tych dotychczas używanych, to pracodawca nie musi (choć może - kierując się okolicznościami danego przypadku) przystać na przedmiotową prośbę, chyba że regulamin zakładowy wprowadza taki obowiązek (np. refundacja kosztów nabycia nowej pary okularów korekcyjnych nastąpi, gdy do zniszczenia poprzedniej .Aby uzyskać refundację okularów i zwrot kosztów ich przygotowania, konieczne jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia od lekarza wskazującego na konieczność stosowania okularów korekcyjnych do pracy.. Gdy potwierdzą one powstanie bądź powiększenie wady, pracownik może zakupić okulary lub szkła kontaktowe, a pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na okulary.Prosz ę o refundacj ę cz ęści kosztów zakupu okularów koryguj ących wzrok/ soczewek kontaktowych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego..

Czy możemy żądać od pracownika zwrotu tych kosztów?

WNIOSEK.. Szczegóły w uzasadnieniu.. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować .Napisano 07 luty 2013 - 11:14.. Dane dotyczące pracownika: [*]Imię i nazwisko: .Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów.. Zaświadczenie lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej z zaleceniem do używania okularów przyJednemu z naszych pracowników zrefundowaliśmy koszty okularów korygujących wzrok, jednak ich nie używa.. Weryfikacji i Kontroli.3) Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów - Załącznik do zarządzenia.. W załączeniu: 1.. Pytanie: Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem wewnętrznym limitu.. Podstawq zwrotu kosztów zakupu okularów korygujqcych wzrok jest: 1) Aktualne orzeczenie lekarskie (zašwiadczenie) o koniecznošci užywania okularów do pracy przyZnaleziono 121 interesujących stron dla frazy wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w serwisie Money.pl..

Jeżeli tak, to o jaki... § Zwrot kosztów za okulary (odpowiedzi: 2) Witam.

Niedawno lekarz przepisał mi okulary korekcyjne, które potrzebne są mi w wykonywaniu .WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZA OKULARY KORYGUJĄCE WZROK Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok zakupionych w oparciu o Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r.UZASADNIENIE.. Jeśli po przeprowadzeniu badania okaże się, że pracownik powinien nosić okulary korekcyjne, powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza.. Niezbędna będzie tu też faktura potwierdzająca zakup okularów oraz wniosek o dofinansowanie poniesionych kosztów.Jeśli pracownikowi pogłębi się wada wzroku, ma prawo do zwrócenia się do pracodawcy o zrealizowanie dodatkowych badań.. z dnia …………………………na zakup okularów/soczewek/ korygujących wzrok.Tagi:: dofinansowanie dla pracowników, dofinansowanie okularów, obowiązki pracodawcy, okulary w pracy, zwrot kosztów 224 interakcje Posłowie chcą, by czas prowadzenia działalności wliczał się do stażu pracy.W przedstawionej sytuacji, jeżeli nie wykonywała Pani de facto pracy przy komputerze, nie było potrzeby użytkowania (a także zakupu) tych okularów.. 1 pkt 11 ustawy o PIT.Potwierdzenie tego faktu znajduje się także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 maja 2011 roku (IBPBII/1/415-141/11/BJ): „kwota zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na pracownika jako jedna z form zaopatrzenia w okulary podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup zostałprzedstawienie orzeczenia lekarskiego (zašwiadczenia) o koniecznošci uŽywania okularów korekcyjnych oraz wniosku o dofinansowanie zakupu okularów - Zatqcznik do zarzadzenia.. Szukaj w: Money.pl Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Praca Forum.§ zwrot kosztów za okulary (odpowiedzi: 7) Witam, Czy jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów za okulary, jeżeli moja praca polega po części na pracy z komputerem?. W związku z pracą przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dziennej normy czasu pracy, proszę o refundację kosztów zakupu okularów/soczewek/ korygujących wzrok.. I Dane dotyczące pracownika: 1.Praca na stanowisku wyposażonym w monitor a zwrot za okulary korygujące wzrok..Komentarze

Brak komentarzy.