Korekta deklaracji vat po kontroli podatkowej
Przykładowo, jeśli u podatnika prowadzona jest kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego nic nie stoi na przeszkodzie aby podatnik złożył korektę np. deklaracji VAT-7.. W Państwa przypadku kontrola przeprowadzana była w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.. Co do zasady, korekta deklaracji jest możliwa jeżeli nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa (z wyjątkami).Należy wyjaśnić, że omawiany przepis wymaga aby korekta deklaracji podatkowej została złożona w sposób prawnie skuteczny, czyli zgodny z przepisami Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej.. Jednak w czasie kontroli skarbowej możliwość ta zostaje zawieszona za okres, który podlega kontroli i ulega odwieszeniu dopiero po zakończeniu kontroli.Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej.. Zatem, jeżeli podatnik zgadzał się z zaleceniami organu, to nie mógł zastosować się do wytycznych i dokonać stosownej .Ponieważ skorygowanie deklaracji wywiera skutki nie tylko na gruncie podatków, ale także pozwala na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych zaniżenia kwoty podatku, warto pamiętać kiedy można skorygować deklarację i jakie konsekwencje wywołuje dana korekta.. Jeżeli więc podatnik dokonałby takiej korekty nie wywoła ona skutków prawnych (będzie bezskuteczna).Przepisy podatkowe nie wyłączają prawa do złożenia spóźnionej deklaracji VAT w trakcie trwania kontroli czy postępowania podatkowego..

Jak zrobić korektę deklaracji podatkowej?

W trakcie trwania kontroli podatkowej u podatnika ulega zawieszeniu prawo do dokonania korekty deklaracji.. Natomiast po zakończeniu kontroli podatkowej uprawnienie przysługuje nadal w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.Korekta deklaracji podatkowej w czasie kontroli podatkowej.. Po zakończeniu kontroli wszczęte zostało jednak postępowanie podatkowe, co wywołało sprzeciw podatnika - jego zdaniem skorygowanie deklaracji pozbawiało fiskusa możliwości dalszej kontroli, gdyż korekta uwzględniała wcześniejsze ustalenia fiskusa.Po zakończeniu kontroli podatnik złożył korektę deklaracji VAT, uwzględniając w całości ustalenia przeprowadzone podczas kontroli.W trakcie trwania kontroli podatkowej, czy to wykonywanej przez organy podatkowe, czy organy kontroli skarbowej, korekta deklaracji nie jest możliwa.. W tym celu powinien złożyć korekty deklaracji za okresy, w których wykazano nieprawidłowości.. 4 ustawy o KAS (Dz. U. z 2019 r. poz. 768) podatnikom VAT przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej)..

Uprawnienie do skorygowania deklaracji.

Żaden przepis prawa nie obliguje podatnika do uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń kontroli.. Żaden przepis prawa nie obliguje jednak podatnika do uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń kontroli.. SP1/618/8012110-2024/05/EB ) uznało, że prawo do złożenia korekty deklaracji VAT istnieje po zakończeniu kontroli podatkowej, jeśli nie wykazała ona nieprawidłowości.. Zawieszenie prawa dokonania korekty deklaracji na czas kontroli podatkowej lub skarbowej oznacza, że w czasie jej trwania podatnik nie może złożyć korekty deklaracji w zakresie, który objęty jest kontrolą.. Możliwość taka wynika z art. 81b § 1 pkt 2 lit. a O.p., który stanowi, że uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej.Korekta po kontroli podatkowej.. Natomiast nie można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy kontrola ujawniła nieprawidłowości.Tak więc obecnie również nie ma przeciwwskazań do korekty deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy.. Kontrola podatkowa prowadzona jest wyłącznie przez urząd skarbowy.. Przy czym korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.Po otrzymaniu wyniku kontroli kontrolowani składali korekty deklaracji w celu zakończenia kontroli i uniemożliwienia przekształcenia jej w postępowanie podatkowe.Podatnik, u którego przeprowadzona kontrola podatkowa wykazała nieprawidłowości, po otrzymaniu protokołu ma również prawo złożenia korekty deklaracji..

Korekta dokonywana po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Korekta deklaracji VAT-7 po kontroli podatkowej Skorygowanie deklaracji dla podatku od towarów i usług następuje poprzez złożenie jej korekty.. Może on bowiem zgodzić się z dokonanymi ustaleniami, zgadzać się z kontrolującymi jedynie w części, bądź w ogóle .Czynny podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT zaraz po wykryciu przez siebie błędu.. Z chwilą doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli kontrola podatkowa (skarbowa) jest zakończona.Korekta zeznania podatkowego będzie możliwa po ich zakończeniu.. Rozwijając tę myśl podkreślić trzeba, że korekta ta musi zostać złożona przez podatnika, płatnika lub inkasenta.W piśmie z dnia 8 sierpnia 2005 r. (sygn.. Jednak, jak twierdzą specjaliści, ograniczenie to dotyczy jedynie deklaracji korygujących.Podatnik złożył 8 stycznia 2018 r. korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2017 r., niezwiązaną z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub celno-skarbową, w wyniku której musi .Zgodnie bowiem z art. 112 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dalej ustawa VAT, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego (od 1 marca 2017 roku kontroli celno-skarbowej) w sprawach podatkowych, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu bądź w przypadku braku deklaracji .Zobacz również: Już niedługo deregulacja zawodu księgowego Korekta deklaracji VAT..

Uprawnienia tego nie ma jedynie w przypadku kontroli prowadzonej w zakresie VAT.

Aby skorygować deklarację dla podatku od towarów i usług, należy złożyć jej korektę.. W związku z tym nie będzie miało zastosowania ograniczenie możliwości składania korekt po kontroli podatkowej.Korekta deklaracji a odpowiedzialność karna skarbowa Zgodnie z art. 16a KKS, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.Po zakończeniu kontroli, podatnik na podstawie otrzymanych wytycznych zawartych w protokole pokontrolnym skorygował deklaracje VAT-7 za poszczególne miesiące.. Po zakończonej kontroli podatkowej przedsiębiorca może złożyć skuteczną korektę deklaracji, ale musi prawidłowo określić cel złożenia formularza i odpowiednio uzasadnić złożenie korekty, które powinno uwzględniać: Elementy deklaracji, które uległy zmianie.. Korekta deklaracji może mieć formę pisemną lub elektroniczną.Korekta deklaracji VAT po kontroli podatkowej i skarbowej.. Niewątpliwie korygowanie deklaracji w sytuacji, gdy podatnik otrzymał już zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, wiąże się z pewnym stresem.Korekta jest natomiast dopuszczalna w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona.. Prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej jest zawieszone w okresie trwania kontroli podatkowej.. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; 2) przysługuje nadal po zakończeniu:Jak wynika z art. 62 ust.. W myśl nowelizacji ordynacji podatkowej z 2008 r. uchylony został art. 81b § 3, z którego wynikał zakaz dokonywania korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej.. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że prawo do korekty danej deklaracji znajduje się w stanie zawieszenia na czas trwania kontroli podatkowej.Po zakończeniu kontroli podatkowej podatnikowi przysługuje do momentu wszczęcia postępowania podatkowego prawo złożenia korekty deklaracji.. Prawo do korekty deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą.Korekta deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej.. Dokonując korekty zeznania podatkowego, należy pamiętać o zaznaczeniu na formularzu odpowiedniej rubryki.. Nie ma także znaczenia, czy w toku czynności .Nie ma żadnych przeszkód, by składać w tym czasie korekty dotyczące innego zakresu.. Oznacza to, że w czasie trwania kontroli podatkowej lub skarbowej podatnik nie może złożyć .Tagi kontrola podatkowa deklaracja VAT.. Polecamy: Jak uniknąć odsetek od zaległości podatkowych?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt