Wniosek o kartę pobytu poznań
: 795-579-692.Osoba starająca się o zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy powinna złożyć wniosek z naklejonym w odpowiednim miejscu zdjęciem.. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.. pl. Wolności 17, 61-739 Poznań.. Zdjęcie do karty pobytu powinno mieć wymiary 35x45 mm i należy je wykonać najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.. Zapisz, wydrukuj, sprawdź i podpisz.. Zanieś do urzędu wojewódzkiego.Słowackiego 8, 60-823 Poznań.. Uwaga : W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.. Odpowiednio wcześnie zarezerwuj przez internet termin wizyty (złożenia wniosku) w urzędzie wojewódzkim.Cudzoziemiec, który planuje stały pobyt w Polsce, składa wniosek o jego udzielenie.. Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt wydawana jest na czas oznaczony, natomiast sama karta pobytu ważna jest przez 5 lat.. Nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o legalizację pobytu cudzoziemca: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały.. Na dole strony udostępniamy Ci dwa wnioski: dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia) dla osób wyjeżdzających służbowo (wyjazd pracowniczy) Wybierz odpowiedni wniosek, wydrukuj go i wypełnij zgodnie z prawdą.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1..

Wypełnij wniosek o kartę EKUZ.

Studenci z krajów UE Rejestracja pobytu Wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE Ubezpieczenie zdrowotne EKUZ Zaświadczenie z uniwersytetu Dowód .Jak korzystać z interaktywnych formularzy wniosków.. Wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Wydział Spraw Obywatelskich - Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego.. Kolejne dokumenty różnią się w zależności od tego, jaki jest powód pobytu na terenie Polski.otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start''; złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start''; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.Od 11 lipca posiadając konto w IKP będziesz mógł złożyć online wniosek o wydanie w związku z wyjazdem turystycznym Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego..

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście.

Z kolei obcokrajowcy, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu, powinni złożyć dodatkowo takie oto dokumenty: 4 zdjęcia;Karta pobytu Zameldowanie lub oświadczenie o wydruku karty bez adresu .. 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20; PKO BP S.A. Nr konta bankowego : .. Nr konta bankowego: 70101014690000392231000000.. Infolinia nr: 61 854 19 99.. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.. Twój profil zaufany zostanie w ten sposób potwierdzony.Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu.. O zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może ubiegać się osoba, która:Obywatel Ukrainy ma obowiązek złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu przebywania z rodziną zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt do wojewody niezwłocznie po tym, gdy stwierdzisz, że chcesz zostać w Polsce dłużej niż pozwala Ci na to wiza..

Pracownik wydrukuje złożony przez Ciebie wniosek i poprosi Cię o jego podpisanie.

Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: [email protected] .dla obywateli polskich: dowód osobisty, paszport oraz książeczka żeglarska, żołnierska karta tożsamości.. ks. Jakuba Wujka 1, 61-581 Poznań.. Wypełnij online.. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu zezwolenia znajdują się na stronieJeżeli zastanawiacie się nad zatrudnieniem pracowników zagranicznych, zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.Tel.. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.Należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z procedurą podaną na stronie Karta Pobytu.. Wymagane wymiary takiej fotografii są identyczne z tymi, które obowiązują przy wyrabianiu paszportu czy dowodu osobistego.. Wybierz formularz.. Infolinia nr: 61 850 87 77.. Wydział Spraw Cudzoziemców - Oddział Obsługi.. W sytuacji, gdy posiadasz już kartę pobytu z prawem do pracy, lecz zmieniłeś pracodawcę musisz złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z nowymi warunkami pracy.WoWWKP Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu..

dla cudzoziemców: paszport, karta pobytu, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.wyślij zapytanie na adres mailowy [email protected] - podając następujące dane: pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzaj sprawy, datę złożenia wniosku lub datę nadania wniosku na poczcie.Wniosek będzie można złożyć już w lutym br. pod warunkiem, że zrobimy to elektronicznie natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od kwietnia.. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.Formularze wniosków - Pliki do pobrania | Wydział Spraw Cudzoziemców.ul.. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: [email protected] Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku.Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych składają wniosek o wymianę karty pobytu do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt