Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych
Załącznik nr2 Regulamin z dnia 19 lutego 2015 r. URZĄD GMINY/MIASTA 1) : w WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez: suszę grad deszcz .WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO - DESZCZ NAWALNY (2020) .. Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.. Formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozków wiosennych) w gospodarstwie dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Pawłów pokój nr 13 (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska), u sołtysów lub do pobrania poniżej.Wniosek o dokonanie oględzin, oszacowanie szkód i o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody.Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu składa się od kilku dni poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji..

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach rolnychWniosek o szacowanie szkód musi zawierać: a) Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsce zamieszkania albo adres siedziby, nr telefonu oraz adres mailowy (jeśli posiada) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, b) Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, nr działki ewidencyjnej),SZKODY ŁOWIECKIEJ ……………….. ………………….. (Ewentualny Kontakt Telefoniczny) Zarząd Koła Łowieckiego …………………………… …………………………… Jako /właściciel, posiadacz, pełnomocnik */ zgłaszam szkodę łowiecką wyrządzoną przez / jelenie, sarny, dziki */ w uprawie rolnej ……………………………………………WNIOSEK o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny Na podstawie art. 46 ust.. Rolnicy mają przed sobą nowe wyzwanie.. 25Rolnik, u którego wystąpiły szkody spowodowane przez dziki, jelenie, łosie, sarny i daniele lub nastąpiły przy wykonywaniu polowania, może składać wniosek o oszacowanie szkód (w tym ustalenie wysokości odszkodowania) do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.. Formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku przymrozków wiosennych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Pawłów pokój nr 13 (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska), u sołtysów lub do pobrania poniżej.do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 2.Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Piątnica przymrozków wiosennych oraz nawalnego deszczu - Urząd Gminy Piątnica rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych..

(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) Klauzula Informacyjna Tożsamość administratora2.

2 znajdują się na terenie: - województwo: .. w których nie było strat, uprawy, na których wystąpiły szkody, należy wpisać oddzielnie dla danego pola uprawowego) Całkowita powierzchnia uprawy [ha] .Uwaga:Jeśli z protokołu oszacowania szkód wynika, że w gospodarstwie Wnioskodawcy wystąpiły szkody w uprawach, zarówno w wysokości co najmniej 70% danej uprawy, jak i w wysokości co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy, Wnioskodawca może zaznaczyć znakiem „X" obydwa pola, musi jednak złożyć taki wniosek w terminie od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.Oświadczam, że wnioskowałem/am /będę wnioskował/a /nie będę wnioskował/a6 w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach na obszarze jednego województwa, komisjaZał ącznik do wniosku o oszacowanie szkód WYPEŁNI Ć ZGODNIE Z WNIOSKIEM O DOPŁATY Z 2018 roku, NALE ŻY WPISA Ć WSZYSTKIE DZIAŁKI -ka żde pole uprawowe * danej ro śliny ,w której wyst ąpiły szkody nale ży wpisa ć jako oddzieln ą pozycj ę.. Natomiast pozostałe pola uprawowe danej ro śliny,WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY .. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 10. z 2017 r. poz. 1295 z późn..

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.15 lipca 2020.

Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.W terminie do dnia 06 lipca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem.. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ Zgłaszam wystąpienie szkody łowieckiej na działce/działkach o nr ewidencyjnym ………………………………………………… położonej/ych w obrębie …………………… w uprawie ……………………………….. na powierzchni …………….. ha/ar.Komentarze .. 3 i ust.. 30% danej uprawy.Rolnicy poszkodowani wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnychWłaściciele gospodarstw rolnych poszkodowani na skutek wiosennych przymrozków mogą składać wnioski do 30 czerwca 2020r.We wniosku należy podać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie (Adres zamieszkania) ……………….. którzy zobowiązani są do ich wynagradzania.W związku z przymrozkami, które wystąpiły w ostatnich dniach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca informujemy, że producenci rolni, u których w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego..

złożyły już wniosek o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami występującymi we wcześniejszym okresie nie składają ponownie wniosku.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej.. Kategoria I - Bardzo lekka (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), 2.Numer identyfikacyjny producenta rolnego data przyjęcia wniosku i podpis Prezydent/Burmistrz/Wójt Urząd miasta/gminy adres WNIOSEK o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.. (Imię Nazwisko) (miejscowość data) ……………….. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.. Uprawy rolne, wymienione w pkt.. Dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym.Osoby, które w terminie do dnia 12 maja 2017r.. Wniosek, na obowiązującym urzędowym formularzu (do pobrania na stronie internetowej UG) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa pok.. Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu oszacowania szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.We wniosku należy uwzględnić także uprawy wymagające zaorania w związku z ujemnymi skutkami przezimowania..Komentarze

Brak komentarzy.