Wniosek o wpis do rejestru sanepid
Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 3.. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 4.. WZÓR.. Ile w roku takich kontroli można się spodziewać?. Producenci wina, którzy spełniają wymagania określone powyżej, a zatem niepodlegający zatwierdzeniu mogą starać się o uzyskanie wpisu, składając w powiatowym inspektoracie właściwym ze względu na miejsce produkcji, pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej .wnosi o zatwierdzenie oraz wpis do rejestru zakładów (należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)3)Załączniki do wniosku5) 1.. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 2. dotyczy obiektów dla których nie jest wymagane zatwierdzenie, tj.: prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;Wniosek o wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu składa się do inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.Wniosek o wpis do rejestru Zakłady, w odniesieniu do których nie jest wymagane zatwierdzenie, mają jednak złożyć do sanepidu pisemny wniosek o wpis do rejestru..

4.wnosi o wpis do rejestru zakładów ... do którego jest składany wniosek.

Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ {miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Ks. P. Bączkowskiego 5AWniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możecie pobrać w sanepidzie oraz ze stron Internetowych Państwowych Inspekcji Sanitarnych - tutaj macie przykładową stronę.Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku całkowicie nowych obiektów jak i obiektów .wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów (nale ż y wymieni ć odr ę bnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów obj ę tych wnioskiem) 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalno ści, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Działalno ści (PKD), okre ślonej wW zamieszczonych poniżej załącznikach znajdują się wnioski do pobrania: 1..

Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 2.. Jeżeli podmiot posiada zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność podlegające właściwości różnych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, należy złożyć odrębne wnioski do każdegownosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów ( należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem) 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej wWPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI.. W przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numerPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina iż zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie .. W przypadkach, o których mowa w ust.. WNIOSEK o wykreslenie zakładu z rejestrzu zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów PIS .. Chcesz produkować żywność?. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730]:Podmioty, które prowadzą działalność na rynku spożywczym lub zajmują się materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością mają obowiązek, na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności, złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu bądź wpis do rejestru zakładów.Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej..

Wniosek o wpisie zakładu do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych - dotyczy działalności w zakresie dostaw bezpośrednich 5.wniosek o zatwierdzenie zakŁadu i o wpis do rejestru zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnej; wniosek o wpis zakŁadu do rejestru zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnejPobierz plik WZÓR - Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru (pdf, 191.38KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiem Podmiot udostępniający informację:Czy taki wpis do rejestru wiąże się (pewnie tak) z kontrolami?. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Objaśnienia: 1) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej.. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj .Pliki do pobrania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r.. Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 3..

Zanim zaczniesz, postaraj się koniecznie o wpis twojej firmy do rejestru zakładów podlegających kontroli weterynaryjnej lub sanitarnej.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 3.WNIOSEK o wpis zakładu do rejestu zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów PIS .. Planujesz produkować żywność lub sprzedawać ją przez internet?. 2, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.Chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym?. Składają go co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z .Istotnie, jest Pan zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do art. 61 i następnych Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.3.. A może zamierzasz prowadzić bar, kawiarnię lub food trucka?. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt