Wniosek o wpis do rejestru bdo kujawsko-pomorskie
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej 24 lipca 2018 roku minął termin składania wniosku o wpis do rejestru BDONiektórzy nie wiedzą, czy rejestracja do BDO ich obowiązuje, czy nie.. Do wniosku o rejestrację w BDO należy dołączyć niezbędne załączniki(patrz na dole strony).. Taki wniosek o wpis do rejestru BDO ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego.. Formularz rejestrowy można opatrzyć dopiskiem: „Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu .Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?. Istotne zmiany przepisów: Nowe rozporządzenie zawierające wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (1 maja 2019) Uwaga za rok 2019 nowe sprawozdania odpadowe dla Marszałka województwa!. Obowiązkiem wpisu do rejestru BDO objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów, wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, Znaczna ich część została już zweryfikowana i nadano numery rejestrowe.. Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe) Pobierz pliki .Wniosek rejestrowy wypełnij przez system BDO i wyślij go w 2020 roku!.

Złóż wniosek o wykreślenie.

Bez względu na wybraną formę należy pamiętać, że wniosek musi być złożony najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.. Krok 4. formularz kontaktowy lub tel.. Złóż wniosek o aktualizację (zmianę) danych w rejestrze.. Rejestracji można dokonać na stronie Sprawa jest poważna, ponieważ za brak rejestracji grożą poważne kary.. Bez wpisu do rejestru BDO nie można przekazywać wytworzonych odpadów do uprawnionych odbiorców (brak możliwości wystawienia elektronicznej Karty Przekazania Odpadów).Urzędnicy cały czas weryfikują wnioski o wpis do rejestru.. 2018 poz. 1044 Z późn.. Formularz wniosku o wpis, kontynuację działalności, aktualizację danych lub .Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru tylko za pośrednictwem rejestru BDO.. Trwałe zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, powinno zostać zgłoszone, poprzez złożenie do urzędu marszałkowskiego wniosku o wykreślenie z rejestru, OPŁACIE za wpis do rejestru .podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie można złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO.. Szczegółowe informacje na stronie: względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w dotychczasowej formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Ponadto, firmy, które złożyły wniosek o wpis do rejestru BDO, ale jeszcze go nie uzyskały, mogą prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej.Film instruktażowy - Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO Film instruktażowy -Nawigacja po module wniosków WIĘCEJ INSTRUKCJIWniosek do rejestru BDO można złożyć: osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, listownie, elektronicznie..

Złóż wniosek o wpis.

Prosimy o cierpliwość.Wniosek o wpis do Rejestru BDO nie jest łatwy do uzupełnienia.. Krok 3.. Sprawdzisz, czy podlegasz obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru i jak uzyskać taki wpis.Składanie wniosków.. Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w formie pdf w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust.. Od 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru BDO złożysz tylko on-line!. Co istotne, za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.. Krok 2.. Firmy, które wytwarzają różnego rodzaju odpady takim obowiązkiem są już objęte od jakiegoś czasu.Instrukcja złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO.. W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do systemu znajdziesz w zakładce.. Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki WNIOSKI.. wsparcie użytkownika.Wniosek o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wniosek o wykreślenie z rejestru składa się online za pośrednictwem specjalnej strony rejestru BDO..

Wszystkie wnioski o wpis do rejestru BDO są sukcesywnie rozpatrywane.

Pierwsza część wymaga wiedzy o naszym przedsiębiorstwie, a kolejne wymagają wiedzy o gospodarce odpadami oraz regulacjach prawnych określonych zarówno przez Rząd Polski oraz Unię Europejską.Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy już wszystkich osób prowadzących warsztaty samochodowe.. Warto się o niego postarać jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności.. Zmiana wpisu w rejestrze, powinna zostać zgłoszona marszałkowi, poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego.. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dany przedsiębiorca mając na uwadze specyficzne cechy prowadzonej przez niego działalności jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, zawsze może skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (bądź innym pokrewnym odpowiadającym miejscu jego działalności).Podstawą do uzyskania wpisu do rejestru BDO jest złożenie przez podmiot ewidencjonujący odpady wniosku online w systemie BDO(papierowe wnioski obowiązywały tylko do końca 2019 roku).. Krok 1.. Zasady składania wniosków.. Generujemy nowy wniosek rejestracyjny.Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zgodnie z ustawą o odpadach* do końca lutego bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) powinni uiścić opłatę roczną.Rejestr BDO; Rejestr podmiotów Rejestr podmiotów Wpisy w rejestrze podmiotów Wsparcie użytkownika poprzez..

Złóż wniosek o kontynuację działalności.

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.w przypadku wpisu do rejestru 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego - w przypadku podmiotu leczniczego - 542 złWniosek powinien zawierać: 1. wypełnionyformularz rejestrowy (jedynie Dział I, pozostałe dane należy zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy), 2. oświadczenie do wniosku o wpis.. Jeżeli i Ty nie wiesz, czy musisz zapisać się do bazy, przeczytaj poniższy artykuł.. .W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność w zakresie więcej niż jednej działalności, o których mowa wyżej, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.. Od 2 stycznia 2020 można wypełnić go, wchodząc na stronę bdo.mos.gov.pl.. Urząd ma 30 dni od złożenia wniosku na nadanie numeru, od stycznia numer BDO musi już znajdować się na wszystkich fakturach.W celu złożenia wniosku o wpis do Rejestru należy zalogować się do systemu BDO i z menu bocznego należy wybrać zakładkę „wnioski", a następnie „nowy wniosek rejestracyjny" i wypełnić go zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiemSejm uchwalił w dniu 23 stycznia nowelizację ustawy o odpadach.. zm.).Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dla tej kategorii podmiotów został wprowadzony z dniem 1 września 2019 r., z tym, że podmioty funkcjonujące są obowiązane złożyć wniosek o taki wpis do 31 grudnia 2019 r.Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody.. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien zainteresować się Rejestrem BDO, gdyż od 2020 roku wszystkie firmy wytwarzające inne odpady niż komunalne, objęte są nakazem wpisania do Rejestru.. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.Ustawy wymienione w art. 50 ust.. Pierwsze logowanie do systemu BDO możliwe jest poprzez Profil Zaufany.. Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy:Kary za brak wpisu do rejestru BDO prezentują się następująco: gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny, brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym .UWAGA!.Komentarze

Brak komentarzy.