Wniosek o kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej szczecin
Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Dowiedz się w .. Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.. 9 Wypełnia się w przypadku odbioru karty parkingowej przez osobę upoważnioną.. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie.. W Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie na razie złożono około 1,8 tys. wniosków o wydanie kart.Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się: 1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł.. Miejscowość DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK5 DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU6 12 .Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub uprawnionej placówki.. ODBIÓR.. Numer PESEL3 CUD (V/2/K5,P:,(/;J 8:,5,3WL XYODo otrzymania karty parkingowej potrzebne będą: wniosek o wydanie karty parkingowej, jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,Od 1 lipca Powiatowy Zespół ds. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzaj ącego niepełnosprawno ść ADRES DO KORESPONDENCJI 6..

10 Niewłaściwe skreślić.Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej: 1.

Wniosek składa się do któregokolwiek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (brak właściwości miejscowej), natomiast w zakresie kart parkingowych wydawanych dla placówek zgodnie z .. Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku placówki jest to przewodniczący zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).48.. Wniosek o wydanie karty parkingowej podpisuje wnioskodawca na pierwszej stronie w polu nr 23 oraz na trzeciej stronie w polu nr 48 - wzór podpisu.. Oto najważniejsze informacje dotyczące tej procedury, podane na podstawie Rozporządzenie Ministra Polityki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych:Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się: 1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;b) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, c) pole nr 48 wniosku pozostawia się niewypełnione, d) wniosek składa osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki wskazana we wniosku, d) kartę parkingową odbiera osobiście w/w osoba..

Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę .Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki, prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.. Poczta 4 9.. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie będzie wydawał karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.. Nazwisko 5.. Nr domu/Nr lokalu DANE OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ WNIOSEK 5Nowe karty dla placówek są wydawane na okres 3 lat..

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

12 Część B wypełnia się w przypadku, gdy wniosek dotyczy .Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej (należy umieścić adnotację z prośbą o przesłanie karty parkingowej/legitymacji pocztą, na pierwszej stronie wniosku) mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu.PODPIS WNIOSKU.. Oświadczam, że: 6. osoba niepełnosprawna, jeden z rodziców albo opiekun prawny - jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, kurator - jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.. Kod pocztowy 16.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wnioskuje się o kartę dla osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej.. Wniosek musisz złożyć osobiście.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.. Zapłać za wydanie karty.. Wzór wypełniania wniosku dla osoby prywatnejWniosek o kartę parkingową dla niepełnosprawnych należy złożyć osobiście w powiatowym (lub miejskim) zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.. osoba niepełnosprawna, jeden z rodziców albo opiekun prawny - jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, kurator - jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona..

Wniosek o nową kartę trzeba złożyć osobiście.

Dzięki niej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą.. Nazwa organu1 FD((&8:E DANE WNIOSKODAWCY 3.. )Żeby móc zacząć korzystać z wyżej wspomnianych uprawnień, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych.. Złóż wniosek osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach.. Imię DANE WNIOSKODAWCY 3.. Nazwa organu 1 I. CZ ĘŚĆ A 2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Miejscowo ść 7.. Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany przez osobę niepełnosprawną do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.Numer wniosku: H,2,(;@>J;7(;1:/A67Q(15.. Nazwisko 21.. Karta parkingowa, za pisemną zgodą, wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.. Wniosek musisz złożyć osobiście.Wniosek o kartę parkingową dla niepełnosprawnego będzie można wysłać pocztą.. Powiatowy Zespół ds.Karta dla osoby niepełnosprawnej Dlaczego warto uzyskać kartę parkingową.. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.. POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW.. Osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie dokumentu pozwalającego na .Jak wymienić lub otrzymać nową kartę parkingową?. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście: wypełniony i podpisany wniosek o kartę, który będziemy mogli pobrać ze stron Zespołów lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,Legitymacja osoby niepełnosprawnej Opłaty za korzystanie z garażu komunalnego Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Ulgi w komunikacji miejskiej Ulgi w PKP i PKS Ulgi w szczecińskich instytucjach kultury i sportu Uzyskanie Karty Parkingowej Wjazd na Cmentarz Centralny w Szczecinie Zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnychWszystkie karty parkingowe osób niepełnosprawnych 1 lipca 2015 roku stracą ważność.. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji.. Kod pocztowy 7.. Nazwisko (((CB([email protected],;74E(;>,0=E(5/0=:3:?-A6M(1,0(/A/.M(1:[email protected]?>1/[email protected],;1MN(62I5,(4?A2([email protected],;1:/1,(0/(7=JA6,1:,(6,52J(@,56:1K/;?4(COD(S:?4A3/;/<T(13.. Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Zespole ds. 7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 1 Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności , do którego składa się wniosek 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jestOpis dokumentu: Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych.. 11 Należy podpisać wniosek w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt