Wzór wniosku do dyrektora o urlop zdrowotny 2018
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia dyrektor placówki może wnieść odwołanie do jego treści wraz z uzasadnieniem do .Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia; Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego (wzór) Wrzesień 2018.. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.. Jak zostało wspomniane powyżej, zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu siedmiu dni od daty, w której został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia.W związku z tym istotne jest umieszczenie daty na dokumencie, która będzie potwierdzeniem tego, czy zaświadczenie zostało wydane we właściwym terminie.Nauczyciel sklada wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora placowki.. * Dyrektor może na tym etapie nie uwzględnić wniosku tylko wówczas, gdy jest oczywiste, że nauczyciel nie będzie mógł z niego skorzystać.. Jego termin ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę organizację pracy szkoły i wniosek nauczyciela.. Ten plik można za pomocą pobrań.. Od tej zasady jest jednak wyjątek.Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w art. 73 (t.j..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

Dyrektor zobligowany jest do wystawienia skierowania do lekarza Medycyny Pracy celem wydania orzeczenia o potrzebie skorzystania z urlopu - wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do .nauczyciel składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia; jeśli nauczyciel spełnia warunki formalne (np. staż pracy), dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, wydaje skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy; koszty badań ponosi szkoła;Krok 1.. Dyrektor szkoly ma prawo udzielic urlopu uzupelniajacego w rozbiciu na dwie lub wiecej czesci (wzor odpowiedzi na wniosek nauczyciela - WZOR 2).4.. Krok 2.. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia 2018 - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plWniosek o urlop zdrowotny nauczyciela Nauczyciel ubiegający się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przedkłada do dyrektor szkoły wniosek, w którym zamieszcza następujące informacje: miejscowość i datę sporządzenia wnioskuOpis: WUUPZ Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.. 2.Urlop uzupełniający należy wykorzystać w trakcie roku szkolnego..

Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.

Jest to charakterystyczna forma urlopu, który przysługuje nauczycielom po przepracowaniu określonego w ustawie okresu.Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data)Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia > Kadrowe > Zatrudnienie > Wzory dokumentów > Money.pl : Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Opis: Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel chcąc przejść na urlop dla poratowania zdrowia składa u dyrektora wniosek o udzielenie takiego urlopu.. 2.Miejscowość i data.. 1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.. Archiwalny Wniosek o urlop zdrowotny z rocznym wyprzedzeniem - działania dyrektora szkoły W związku z wprowadzanymi zmianami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, do szkół i przedszkoli napływają wnioski o udzielenie urlopu zdrowotnego np. od 1 września 2018 r.Pobierz przykładowy wniosek zgodny ze zmianami w KN..

* Wniosek urlopowy składa się w części B akt osobowych pracownika.

Termin ustala dyrektor, biorąc pod uwagę wniosek nauczyciela (wzór wniosku został załączony do artykułu - WZÓR 1) oraz organizację pracy w szkole.. Uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela z dnia 1982 roku znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o .I tak: "Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia)" - czytamy.3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „orzeczeniem lekarskim".. Krok 2.Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom na mocy odrębnych przepisów regulujących uprawnienia pracownicze tej grupy zawodowej.. [Zgłoszenie się na badanie lekarskie] 1.. / imię i nazwisko/ /miejscowość data/.W praktyce wygląda to tak, że nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu składa pisemny wniosek do dyrektora, który dopiero wówczas skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy..

* Nauczyciel składa pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Ustawa określa również, iż nauczyciel będzie musiał się zgłosić do specjalisty w ciągu 30 dni od wystawienia skierowania.Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.. Scenariusze zajęć 1.Niniejszy urlop jest udzielany nauczycielowi lub nauczycielce przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia lekarza o potrzebie udzielenia takiego urlopu w celu przeprowadzenia leczenia i przywrócenia pełnej zdolności do pracy.Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola o skierowanie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy - w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia.. Tydzień urlopu równa się 7 dniom kalendarzowym, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.Urlop uzupełniający udzielany jest nauczycielowi w ciągu roku szkolnego.. Po otrzymaniu wniosku (pisemnego) o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne z art. 73 Karty Nauczyciela udzielenia urlopu są spełnione.Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacj ę uzdrowiskow ą (imi ę i nazwisko nauczyciela) ( miejscowo ść i data)Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Kategoria dokumentu: Wnioski Tytuł dokumentu: Wniosek o .Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową Dodano: 4 stycznia 2018 W przypadku otrzymania skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową nauczyciel zwraca się do dyrektora placówki z wnioskiem o udzielenie urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu.• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku - nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),Opis dokumentu: Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jest podaniem o udzielenie urlopu, który uregulowany jest w ustawie Karta nauczyciela.. Pobierz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt