Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych
Kod pocztowy 16.. We Wrocławiu wniosek składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu pl. Solidarności 1/3/5, III piętro - pokój nr 316.Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych: Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu w Częstochowie.. Nie podpisuj wniosku w domu — musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.. osoba niepełnosprawna, jeden z rodziców albo opiekun prawny - jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, kurator - jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji .Wniosek o wydanie karty parkingowej, opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej (pole nr 23) oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3 (pole nr 48); Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 złotych na wskazane konto:INFORMACJE NA TEJ STRONIE DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO PZOON W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ Wniosek OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub uprawnionej placówki..

Oryginał karty parkingowej.

Nazwa organu¹ Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu .. parkingowej osoby niepełnosprawnej/ karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości .Tryb wydawania karty parkingowej.. Pisemne upoważnienie z podanym numerem dowodu osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania .Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą: wniosek o wydanie karty parkingowej, jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ Do wniosku dołącza się: 1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularówW przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem..

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki .

Wniosek o wydanie karty parkingowej składany przez osobę niepełnosprawną do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).. wniosek o wydanie karty parkingowej - obowiązująca część A; 2. oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia .Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej; Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.. Dokument tożsamości osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.. W związku z zagrożeniem epidemicznym dzień i godzinę złożenia wniosku .Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej (należy umieścić adnotację z prośbą o przesłanie karty parkingowej/legitymacji pocztą, na pierwszej stronie wniosku) mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu.1..

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.Opis: WoWKP Wniosek o wydanie karty parkingowej Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.. Nazwa organu1 FD((&8:E DANE WNIOSKODAWCY 3.. Toruńskiej 272, 85-831 Bydgoszcz.. Dokument tożsamości.. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd .Opłata za wydanie karty parkingowej - 21 zł.. Do wniosku należy załączyć: dowód uiszczenia opłaty, aktualne orzecznie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - potwierdzające uprawnienie do uzyskania karty parkingowej oraz aktualne zdjęcie /najlepiej w .Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:1) sprawuj ę władz ę rodzicielsk ą nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 2) sprawuj ę opiek ę nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 3) sprawuj ę kuratel ę nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 4) dane podane we wniosku s ą aktualne i zgodne ze stanem faktycznymwniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole..

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Nazwisko (((CB([email protected],;74E(;>,0=E(5/0=:3:?-A6M(1,0(/A/.M(1:[email protected]?>1/[email protected],;1MN(62I5,(4?A2([email protected],;1:/1,(0/(7=JA6,1:,(6,52J(@,56:1K/;?4(COD(S:?4A3/;/<T(13.. Kod pocztowy 7.. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia.Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej: 1.. Wniosek składa się do właściwego przewodniczącego Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Wniosek składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,Parking dla osób niepełnosprawnych / ShutterStock Osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie dokumentu pozwalającego na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc.Wniosek o wydanie abonamentu z zerową stawką opłat dla osoby niepełnosprawnej.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?. Do wniosku plaćowki dołącza się: Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.. Numer rachunku bankowego: Urząd Miasta Lublin Bank Pekao S.A. V/O Lublin 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433 Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Bydgoszczy zlokalizowany przy ul. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (EXCEL) Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [421.33 KB] Opłata za kartę parkingową (WORD)Zespół może wydawać karty parkingowe osobom, którym w okresie stanu epidemii upłynęła ważność dotychczasowej karty parkingowej, lecz w dniu złożenia wniosku o wydanie nowej karty posiadają obowiązujące orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane na stałe albo na czas określony).Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE w siedzibie Zespołu.. Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku placówki jest to przewodniczący zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYMAGANE DOKUMENTY (wzór wniosku znajduje się na końcu niniejszej strony): Wniosek o wydanie karty parkingowej - wzór dostępny w biurze zespołu lub na stronie internetowej Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (opłata opisana poniżej).Tryb wydawania karty parkingowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt