Wypowiedzenie licencji niewyłącznej
2 prawa autorskiego mówi, że Cytat: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, .Tryb zwykły wypowiedzenia umowy licencyjnej polega na wypowiedzeniu jej z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku braku regulacji tej kwestii w umowie - z zachowaniem terminu wypowiedzenia, jaki przewidziany został przez ustawę, która stanowi, że termin wypowiedzenia umowy jest terminem rocznym, a dokonanie wypowiedzenia jest skuteczne na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego (art. 68).Z jednej strony przeważa stanowisko, że art. 68 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszcza wyłączenie wypowiadalności licencji niewyłącznej udzielonej na czas nieoznaczony, jeżeli wynagrodzenie uzgodnione zostało jako jednorazowa suma pieniężna płatna z zawarciem umowy lub niedługo po jej zawarciu, a umowa nie rodzi dla stron żadnych dodatkowych obowiązków o charakterze ciągłym lub okresowym.Zakładając, że celem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ochrona interesów twórcy oprogramowania - m.in. poprzez zapewnienie mu wolności w rozpowszechnianiu utworu - oznacza to, iż wyłączenie możliwości rozwiązania umowy licencyjnej niewyłącznej w żaden sposób tej wolności twórcy nie narusza.Pogląd o braku możliwości wyłączenia „wypowiadalności" licencji udzielonej na czas nieoznaczony wynika z wykładni przepisu art. 68 pr.aut..

Tam Pytający od razy zakładał pewne uregulowania w licencji, które dyskwalifikowały ją jako wyłączną.

Wyjątek - strony mogą w umowie przewidzieć określone sytuacje, gdy licencję będzie można wypowiedzieć, mimo że została zawarta na czas określony.Argumentem zwolenników licencji bezterminowych była treść art. 68 ust.. 2 ustawy o prawie autorskim, licencję udzieloną na okres dłuższy niż 5 lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony jest możliwe tylko w przypadkach wskazanych w umowie, np.: z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, braku płatności itd.. w powiązaniu z normą art. 365 1 k.c.. Ich konstrukcja opiera się na założeniu, iż mimo udzielenia przez licencjodawcę licencji, może on w dalszym ciągu samodzielnie korzystać z utworu, a także udzielać kolejnych licencji nowym licencjobiorcom, które upoważniają .Sąd wyjaśnił, że udzielenie licencji niewyłącznej, czyli takiej, która umożliwia twórcy upoważnienie innych osób do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji, może nastąpić również w sposób dorozumiany..

W odróżnieniu od licencji wyłącznej, licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie, np. ustnie.

Nie zawsze może dojść do naruszenia lub zagrożenia wolności licencjodawcy w przypadku wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej niewyłącznej zawartej na czas nieoznaczony.licencje na czas nieoznaczony - licencję udzieloną na czas nieoznaczony można wypowiedzieć z zachowaniem terminów określonych w umowie bądź w ustawie, licencje na czas oznaczony do pięciu lat - umowa na czas oznaczony wiąże strony i przed upływem terminu, co do zasady, strony nie mogą jej wypowiedzieć,możliwość wypowiedzenia umowy licencji niewyłącznej, zawartej na czas nieoznaczony .. Po upływie 5 lat umowa ta podlega wypowiedzeniu w taki sam sposób, jak umowa zawarta na czas nieoznaczony (czyli z rocznym okresem wypowiedzenia).Niniejsza umowa zawarta została na czas określony 12 miesięcy, po tym okresie przechodzi w umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla obu stron.. Wyłączność licencji polega na tym, iż twórca (w okresie trwania licencji) nie może udzielić podobnej licencji (co do tego samego utworu na tych samych polach eksploatacji) osobie trzeciej.Jednak wobec tego, że licencja (przy braku odmiennych postanowień umowy licencyjnej) trwa maksymalnie 5 lat, to także należne Panu wynagrodzenie będzie wypłacane przez 5 lat..

Co do zasady, umów licencyjnych zawartych na czas oznaczony nie można swobodnie wypowiadać w każdej chwili.Umowa licencji niewyłącznej.

Licencja wyłączna polega na tym, iż licencjonodawca (twórca) poprzez udzielenie licencji upoważnia określoną osobę do korzystania z określonego utworu na ściśle wyszczególnionych polach eksploatacji.. W tej sprawie autor zdjęć i pozwana spółka uzgodnili, gdzie i jak utwory będą wykorzystane, czyli wskazali .Z jednej strony przeważa stanowisko, że art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszcza wyłączenie wypowiadalności licencji niewyłącznej udzielonej na czas nieoznaczony, jeżeli wynagrodzenie uzgodnione zostało jako jednorazowa suma pieniężna płatna wraz z zawarciem umowy lub niedługo po jej .Uwaga: licencję na korzystanie z utworu (prawo autorskie) w razie braku wskazania terminu uznaje się za udzieloną na 5 lat.. W związku z tym przy wskazanym brzmieniu umowy licencyjnej umowa ta wygaśnie po 5 latach.Licencja niewyłączna - charakterystyka.. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846769, NIP 5862356855, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000,00 zł, reprezentowaną przez: Dawid Paszek .Jedynie jeśli wypowiedzenie licencji niewyłącznej narazi go na wymierne straty..

W związku z poniesionymi kosztami przygotowania publikacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze do nieodstępowania od udzielenia licencji.

Pierwszy z przepisów stanowi, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.Ustawodawca wyróżnia dwa podstawowe rodzaje licencji - wyłączną i niewyłączną.. Licencja.. CStore S.A. z siedzibą al.. 1 prawa autorskiego, jeżeli sposób korzystania z utwory nie jest w niej określony lub nie można go ustalić, to powinien być zgodny z .Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych Shoper §1 Postanowienia ogólne.. W praktyce, najczęściej występującymi w obrocie licencjami będą licencje niewyłączne.. Oznacza to, że jeżeli wypowiedzenie nastąpiło np. w lutym 2020 r., to skutek nastąpi 31 grudnia 2021 r. W przypadku umowy licencyjnej zawartej na czas określony, żadnej ze stron co do zasady nie przysługuje prawo wypowiedzenia.1.. Skoro przepis ma charakter dyspozytywny, miało to przesądzać o możliwości umownego wyłączenia prawa do wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieoznaczony.Z jednej strony przeważa stanowisko, że art. 68 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszcza wyłączenie wypowiadalności licencji niewyłącznej udzielonej na czas nieoznaczony, jeżeli wynagrodzenie uzgodnione zostało jako jednorazowa suma pieniężna płatna z zawarciem umowy lub niedługo po jej zawarciu, a umowa nie rodzi dla stron żadnych dodatkowych obowiązków o charakterze ciągłym lub okresowym.Zgodnie z nią, twórca może w tym wypadku wypowiedzieć umowę na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.. Wypowiedzenie licencji przez Licencjodawcę nie stanowi podstawy zwrotu na rzecz Licencjobiorcy wynagrodzenia w jakiejkolwiek części ani nie uzasadnia jakichkolwiek innych roszczeń wobec Licencjodawcy.Zasada - umowa licencyjna na czas określony jest niewypowiadalna.. Wypowiedzenie:Zgodnie z art. 68 ust.. Należy pamiętać, przeniesienia praw autorskich majątkowych na tych samych polach eksploatacji też komplikuje kwestie udzielonych licencji.Udzielenie licencji niewyłącznej pozwala twórcy zachować swoje prawa i jednocześnie .. z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia.. 2.Jednak w wypadku licencji niewyłącznej, co do której ważności nie jest wymagana forma pisemna, brak wymienionych w niej pól eksploatacji nie powoduje nieważności umowy.. Sprzedawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie Rozwiązania i Dokumentacji przez uzgodniony okres wskazany w Obowiązujących warunkach, w tym ich wszelkich rozszerzeń lub wznowień uzgodnionego okresu („ Okres subskrypcji "), o ile Użytkownik zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.. W związku z poniesionymi kosztami przygotowania publikacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze do nieodstępowania od udzielenia licencji.Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 31.10.2017 r. doręczono Emitentowi wypowiedzenie dwóch istotnych dla Emitenta umów: - umowy licencji niewyłącznej dającej .1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt