Wzór umowy na utrzymanie zieleni
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w parkach gminnych, tj.Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich, parku w Pietrzykowicach, parku w Zabrodziu i parku w Smolcu w podziale na części:NA GODZ.10.30.. Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).. Wzór umowy dla Zadania I stanowi załącznik nr 6.1 do SWZ,UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA ORAZ USŁUG ROZWOJU [OPCJONALNIE: USŁUG AUTORYZACJI I USŁUG EXIT PLANU] WZORCOWE KLAUZULE (opracowanie: Marcin Maruta, Bartłomiej Wachta, Maciej Zackiewicz, Michał Bagłaj, Sławomir Kowalski, zespół kancelarii MARUTA WACHTA sp.. z 2019, poz. 1843; dalej: uPzp) zamieszam informacje dotyczące postępowania pn.: „Utrzymanie zieleni - koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda na rok 2020"Poniżej w załączeniu wzór umowy .. W dniu.r.. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z wymaganiamijest wykonanie prac polegających na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie 01.03.2008 r. do 31.12.2009 r., określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod nazwą Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych i oznaczone kodem 77310000-6.Dodanie załącznika: Wzór umowy ; 18.01.2018 08:27, Administrator Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ; 18.01.2018 08:26, Administrator Dodanie strony: Utrzymanie i konserwację terenów zieleni w Gminie Trzebiatównumer i datę podpisania umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, o której utrzymanie w mocy składasz wniosek; uzasadnienie, dlaczego powinniśmy utrzymać umowę w mocy; podpis Twój lub Twojego pełnomocnika..

2.Tereny będące przedmiotem usługi zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do umowy.

Sprzątanie, czyszczenie obiektów Łukasz Grabowski.. Proszę o pobranie, wypełnienie i przekazanie do PUK celem podpisania z naszej strony.. Wykonanie, transport i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Trzebiatów.. Utrzymanie czystości, pielęgnacji terenów zielonych, drobnych prac .Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie gminy Trzebiatów.. pomiędzy: 1.. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. BLTr Załącznik nr 2 Lp.. Wł. Andersa 34 w Koszalinie.. 4.UMOWA O WYKONANIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI ZIELENI NA OS. ZADWORZE W KRAKOWIE Zawarta w dniu .. 2017 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową „Zadworze" w Krakowie ul. Chmieleniec 13, KRS 0000024309 NIP: 6751001807, REGON: 001253677 reprezentowaną przez: Prezes Zarządu - Tomasz StanoCzęść II Wzór umowy CZEŚĆ II WZÓR UMOWY.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. Nazwa zamówienia: Utrzymanie czystości, potoków oraz zieleni miejskiej na terenie miasta Dębica.II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI NA TERENIE MIASTA PUŁTUSK W ROKU 2020 ZZP.271.12.2020 Numer referencyjny: ZZP.271.12.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ..

j.)Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynku oraz na posesji wraz z pielęgnacją terenów zielonych przynależnych do budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Możesz skorzystać z naszego formularza RSR.Na podstawie art. 86 ust.. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Trzebiatów; Bieżące utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Pocztowej oraz przy ul. Łukowej w Trzebiatowie.CPV 77.31.30.00 -7 - usługi utrzymania parków.. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , którą reprezentuje: zwaną dalej Zamawiającym a.zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania.. § 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace z należytą starannością i dokładnością,Zadanie II Utrzymanie terenów zieleni gminnej - w Parku na Wyspie w Pile Wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącą pielęgnacją terenów zieleni znajdujących się na terenie Parku na Wyspie, stanowiącego własność Gminy Piła.Załącznik nr 3C - wzór umowy | ← Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy1 UMOWA (WZÓR) nr na: Wykonanie usługi pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach wojskowych 1..

„Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem na zadania" 1.

Nr sprawy: 3/2016 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu .. roku pomi ędzy: Gmin ą Miejsk ą Kraków - Zarz ądem Zieleni Miejskiej z siedzib ą przy ul. Za Torem 22,Wzór umowy Us ugi zwi zane z utrzymaniem terenów zielonych, od nie aniem oraz sprz taniem nieruchomo ci administrowanych przez Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych w Tychach-Rejon Obs ugi Mieszka ców nr 4 ] UMOWA Nr DTE 342 / U / .. / 2013 zawarta w dniu .Wzór umowy nr 1 - „Utrzymanie zieleni w rejonie I o powierzchni 38 ha w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy", w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni, Umowa Nr UD-III-WO Ś-B/III/3/1-1 § 3 WYNAGRODZENIE 1.. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pielęgnacja drzew i krzewów w gminie Bieruń w roku 2019.WZÓR 4 Umowa Nr UD-III-WO Ś-B/III/3/ / CRU /2018 - Konserwacja i wymiana drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i o świetlenia i urz ądzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania - utrzymanie i konserwacja zieleni 2) Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac.1.. W celu właściwego wykonania usług potrzebne dla PUK są Państwa dane adresowe i telefoniczne.Wzór umowy na stałe świadczenie usług komunalnych dla firm Wzór umowy na odbiór nieczystości stałych od firm obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Wzór umowy dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.OFERTA NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ PIELĘGNACJĘ TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH..

W celu usprawnienia i przyśpieszenia współpracy wyrażamy zgodę na przesłanie wypełnionej umowy na adres [email protected]

NieZapytanie ofertowe na usługe utrzymania zieleni i czystości 09.06.2020.pdf Załacznik 1 _ Formularz ofertowy.doc Załącznik 2 _ Wykaz osób.doc Załacznik 3 _ Wzór umowy.pdfPrzedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy Słubice w 2021 roku.. Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter przykładowy i stanowi jedynie propozycję sposobu ukształtowania stosunków pomiędzy stronami tego rodzaju umowy (wiele zapisów .Zadane III Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku w Parku w Zabrodziu.. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .. Utrzymanie terenów w wysokim standardzie tj.: - park Plac Przyjaźni - plac Frankfurcki - plac Sybiraków - plac Wolności - plac Bohaterów 2.Szczegółowy zakres prac niezbędny do wykonania utrzymania czystości i porządku został określony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorach umów, odpowiednio dla każdego Zadania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt