Opłata skarbowa za zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej
1. opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 50 gr za każdy załącznik, 2. opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 76 zł , 3. wysokość opłaty określa ustawa o opłacie skarbowej z 9 września 2000 r (Dz.U.. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną: - o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa.. Decyzje w sprawie zezwolenia na posiadanie psa jest wydawana w ciągu 1 miesiąca.. za wydanie zezwolenia.. Należy pamiętać, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnych lub .Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej, menu 1340 - BIP - Urząd Miejski w Wyrzysku" Adres e-mail * (pole wymagane) Podpis * (pole wymagane)zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej.. Opłata skarbowa: .. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Kserokopia metryki psa/psów* Kserokopia oznakowań; Kserokopia rodowodu; Kserokopia karty szczepień przeciwko wściekliźnie ..

Miejsce ...Jak uzyskać zezwolenie na posiadanie rasy psów agresywnych?

Opłaty: 82,00 zł.. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną♦ Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psa/psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami.. Decyzja Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r.. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.. Opłaty: Opłatę skarbową za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł, zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.. Opłata skarbowa w znakach skarbowych w wysokości:Podatki i opłaty; Konta bankowe; OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE; NABÓR PRACOWNIKÓW; PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO; OCHRONA ŚRODOWISKA ..

Opłaty: opłata skarbowa - 82 złWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

Czas oczekiwania.. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną .- dowód uiszczenia podatku za psa, - kartę szczepień przeciwko wściekliźnie, - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,-zł.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz §1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 28 kwietnia 2003 r prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łąck właściwego ze względu na miejsce .Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 43, karta informacyjna 27 - BIP - Gmina Lichnowy" Adres e-mail * (pole wymagane)Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.. ♦ Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej: - za wydanie decyzji, - za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu za pokwitowaniem .. Mają tu zastosowanie ogólne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.. Załączniki: - kserokopia dokumentu potwierdzającego rasę psa ( metryka, rodowód lub inne), dowód opłaty podatku od psa, dowód opłaty skarbowej, - świadectwo szczepienia psa p/ wściekliźnie..

Ile trzeba czekać na takie zezwolenie?

lub na rachunek bankowy urzędu: ING O/Będzin 07 1050 1227 1000 0008 0157 0219.. 4. znaki (znaczki) opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy nakleić na wniosku o wydanie zezwolenia.a) 82,00 zł - za wydanie zezwolenia, b) 17,00zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną.. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po zakupie psa.. Opłaty: Opłata skarbowa : 82 zł82,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia / płatne w kasie lub na konto Urzędu Gminy/ Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.Opłatę wnosi się na rachunek urzędu gminy.. Termin załatwienia sprawy · W ciągu 14 dni, w sprawach skomplikowanych w ciągu miesiąca.. Azbest; Gospodarka odpadami; Decyzje środowiskowe; Programy, raporty i ogłoszenia; .. Brak zgody na wydanie zezwolenia/cofnięcie wcześniej wydanego zezwolenia.Zezwolenia wymaga prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa następujących ras uznawanych za agresywne: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler;Aby zarejestrować psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym w urzędzie gminy / miasta (nierzadko na stronie www urzędu)..

dokumentu.OPŁATY: Opłata skarbowa - 82 zł za wydanie zezwolenia na utrzymanie lub hodowlę.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury: Opłata należnej opłaty skarbowej.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.opłaty.. ii piĘtro pokÓj nr 19 stanowisko ds. ochrony Środowiska, rolnictwa, Łowiectwa, ochrony zwierzĄt oraz ewidencji dziaŁalnoŚci gospodarczej .. kserokopia aktualnego szczepienia psa przeciw wŚciekliŹnie, opŁata skarbowa; wniosek.. 40 [email protected OdwołanieNależy uzyskać stosowne zezwolenie.. uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok.. Miejsce i sposób załatwienia sprawyWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek 7:45—15:45. .. zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej;Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), uiszcza się na konto Gminy Krzemieniewo:Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej URZĄD GMINY W KOBIELACH WIELKICH ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie, woj. łódzkie tel.. Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .. ksero aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r.. zmianami).. Nr 86, poz. 960, z późn.. Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.. Do wniosku należy dołączyć m.in. świadectwo szczepień psa oraz uiścić opłatę skarbową w kwocie 82 zł.Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków .1. w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 82zł) Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt