Druk oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany(a)1) ., (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na .Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U.. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .. w obrębie ewidencyjnym …….Opis: B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), z późniejszymi zmianami).Oświadczenie o prawie 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie..

(Druk B-3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli z wnioskiem o pozwolenie na budowę bądź zgłoszeniem występuje kilka osób, … Czytaj więcejInwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika.. Musi to być urzędowy formularz oznaczony jako wzór B-3.. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę , zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) 6.Opis dokumentu: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to oświadczenie składane przez osobę, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomo ści ą okre ślon ą w cz ęści C na celez późn.. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane) W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonującychOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO ŚCI Ą NA CELE BUDOWLANE (B-3) (podstawa prawna: art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) W przypadku wi ększej liczby inwestorów lub osób upowa żnionych do zło żenia o świadczenia w imieniu inwestora, ubiegaj ących si ę o pozwolenie naprawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3) q 7) (inne) Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia: do reprezentowania osoby prawnej: (nazwa i adres osoby prawnej) upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (edytowalne) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowychoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika i o ile opłata ta jest wymagana .Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)..

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcję karną przewidzianą za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu .. P B - 3 Strona 1 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO ŚCI Ą NA CELE BUDOWLANE (PB-3) Po zapoznaniu si ę z art. 32 ust.. Znajdziemy go na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast (w których załatwia się zgodę budowlaną).DRUK F.AB.0.. (2016-12-17) Udostępnił: Bartłomiej Weryński.. (2016-12-12 10:15:36)- Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniuWersja druku nr 1/2015 z dnia 20.08.2015r.. Ja, niżej podpisany (a)¹.. (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę) legitymujący (a) się .Poniżej wzór nowego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146).Wydział Architektury i Budownictwa..

Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk B-3 (O4) rtf, 91 kB metryczka Wytworzył Piotr Fokczyński Data wytworzenia 03.11.2014oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druki dostępne w kancelarii Wydziału), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.. Inwestycja budowlana na nieruchomości stanowi co do zasady czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, a przepis art. 199 KC uzależnia skuteczność takiej czynności od zgody wszystkich współwłaścicieli.. Oświadczenie to było więc bezskuteczne.. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to środek mający na celu udowodnienie posiadania przez inwestora tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane..

Oświadczenie o posiadanym prawie.

Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.- Przykładowe oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Arcimowicz Ostatnia aktualizacja: 11 / 01 / 2017 Krzysztof ArcimowiczZłożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest obligatoryjnie wymagane przy: zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, montażu lub remoncie; wniosku o pozwolenie na budowę; wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego; zgłoszeniu zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu oraz .Brak zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości świadczy o tym, że inwestor nie miał podstaw do złożenia oświadczenia, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. - pobierz Informacje uzupełniające do wniosku na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( B-4 ) - pobierzOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musisz złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub przy zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.. Po zapoznaniu się z art. 32 ust.. (60.5 KB) Wytworzył: Bartłomiej Weryński..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt