Umowa licencyjna na korzystanie z logo
W zamian za udzielenie licencji opisanych w postanowieniach § 1 niniejszej umowyKoszty korzystania z logo Większość organizacji, które podpisują umowę licencyjną na .Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY.. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy licencyjnej oraz, że korzystanie z Utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw autorskich twórców Utworu .Brak umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie więc uprawniać twórcę do udzielania licencji na to samo logo innym podmiotom.. 2.Umowa licencyjna na korzystanie z utworu, w przeciwieństwie do umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, nie łączy się z definitywnym uniemożliwieniem twórcy korzystania z utworu.. zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie Logo, na polach eksploatacji: 1) opakowania produktów dostarczanych do szkół w ramach „Programu dla szkół"; 2) materiały promocyjne dostawcy, oznakowane „JESTEM ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ PROGRAMU DLA SZKÓŁ", zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej „Programu dla szkół"licencji na korzystanie ze Znaku, bez prawa do udzielania sublicencji, pod adresem: .. 3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust.. z o.o. (dawniej Geo-Spot Biuro Geodezji Krzysztof Krzeszowski) z siedzib ą w Strzegomiu, adres: ul. Św. § 2 Odpłatność 1..

Umowa licencyjna jest zbliżona do umowy najmu np. mieszkania.

Przepisy są najbardziej restrykcyjne co do posługiwania się cudzym znakiem towarowym (logo) i dlatego też poświęciłam temu najwięcej miejsca.. Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 6 sierpnia 2007 roku, PFRN przysługuje prawo ochronne na w/w znak towarowy.Umowa na czas nieokreślony.. Bardzo ważne jest zlokalizowanie jakiego znaku towarowego dotyczy.. Przedmiot Licencji stanowi Logo Śląska Cieszyńskiego, określone w Księdze znaku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej licencji, zwane w dalszej części „Logiem", 2.. Licencjodawca oznacza Powiat Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, 3.. Powinieneś wskazać kto jest licencjodawcą a kto licencjobiorcą.. Umowa licencyjna może zatem stanowić uniwersalne narzędzie do udzielania zgody na korzystanie z określonych dóbr intelektualnych (niematerialnych) w uregulowanym między stronami umowy .1.. Natomiast, czy użyje Pan w nazwie strony internetowej słowa „outlet", „tania odzież" itp., a także czy umieści Pan informację, że towar pochodzi bezpośrednio od importera .Umowa licencyjna jest również umową uprawniającą do korzystania z utworu, jednak prawa majątkowe pozostają przy twórcy (jednak w określonych przypadkach, dotyczących licencji wyłącznej, licencjobiorca może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, o czym poniżej).Umowa licencyjna na korzystanie z utworu, szczególnie wyłączna, musi być w formie pisemnej i musi zawierać odpowiednie uregulowania dotyczące sposobu (pól eksploatacji), czasu, terytorium..

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu.

Licencja udzielana jest pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę wszystkich kwot należnych Wykonawcy, a wynikających z niniejszej umowy.. 3.01 umowy, z Programu e .1.. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze ustalenia stron, dotyczące przedmiotu uregulowanego niniejszą umową.. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.. Z tytułu udzielenia przez AgroPower licencji zgodnie z niniejsz ą umow ą Licencjobiorca zobowi ązuje si ę do zapłaty na rzecz AgroPower jednorazowej opłaty licencyjnej w wysoko ści zgodnej z cennikiem licencji oprogramowania AgroPower.. § 9 Umowa traci moc z chwilą: zniszczenia wszelkich kopii programu i wszelkiej dokumentacji będącej w posiadaniu użytkownika, lub złamania któregokolwiek z warunków niniejszej umowy przez użytkownika, lub podjęcia jakichkolwiek środków prawnych zmierzających do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub innej zmiany formy prawnej użytkownika, lub zaginięcia lub .Ta pierwsza powoduje przejście praw majątkowych autorskich na nabywcę..

Praktyka pokazuje, że choć nie ma takiego…Umowa licencyjna dla u żytkownika ko ńcowego - Cubic Orb sp.

Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.W razie przejścia obciążonego licencją prawa ochronnego na znak towarowy na inną osobę umowa licencyjna jest skuteczna wobec takiego następcy prawnego.. Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do Programu .trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Programu e-file ID, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej tych urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu e-file ID.. W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego.. Licencjobiorca oznacza Podmiot uprawniony do .Licencja ważna tylko w formie pisemnej.. A to oznacza, że na rynku może funkcjonować inny przedsiębiorca korzystający z tego samego rozwiązania graficznego.Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania za szkody powstałe z niniejszej umowy na zasadach ogólnych.. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Nazwa oraz logo Programu podlegaj ą ochronie prawnej na podstawie wła ściwych przepisów..

W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Umowę zawartą w formie ustnej lub za pośrednictwem wiadomości email należy uznać za nieważną.. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.Na podstawie umowy licencyjnej autorskich praw majątkowych licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wyraźnie wymienionych w umowie polach eksploatacji, zazwyczaj otrzymując w zamian stosowne wy-Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®, w ramach Wynagrodzenia Usługodawca udziela a Uczestnik lub Usługobiorca (w zależności od tego który z powołanych podmiotów jest stroną Umowy o Świadczenie Usług odnośnie Szkolenia Smyko-multisensoryka ®) przyjmuje Licencję na korzystanie z Pakietu, Logo oraz Nazwy na czas nieokreślony w zakresie niezbędnym do prowadzenia Smyko-multisensoryki ®.Umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku.. Zawierając umowę najmu mieszkania właściciel nie przestaje być jego właścicielem, a .Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.. Podstawy udzielenia licencji mogą być bardzo różne.. Wskazany termin umowy (możliwe automatyczne przedłużanie umowy na kolejne okresy) Nie jest wskazany termin umowy, umowa obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia, wygaśnięcia (np. wygaśnięcie patentu) Uwaga: licencję na korzystanie z utworu (prawo autorskie) w razie braku wskazania terminu uznaje się za udzieloną na 5 latUmową licencyjna musi zostać zawarta w formie pisemnej.. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.. z o.o. Niniejsza umowa („Umowa") udzielenia licencji na korzystanie z Programu (jak zdefiniowano w Umowie) została zawarta pomi ędzy Cubic Orb sp.. Licencja uprawnia do korzystania z Programu w siedzibie Nabywcy, na czas nieokreślony - z zastrzeżeniem ust.. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie nieodpłatnej licencji na użycie logo Miasta Łodzi na okres trwania przedsięwzięcia realizowanego przez Licencjobiorcę w celu przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Znaku wAby jednocześnie chronić know how na zasadach prawa autorskiego i udzielać w tym zakresie licencji, musi być ono utrwalone na nośniku materialnym.. Aby wskazać numer prawa ochronnego, znak towarowy musi być wcześniej zarejestrowany.OTWARTA LICENCJA NA KORZYSTANIE Z LOGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO § 1.. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią tzw. umowę licencyjną.. Maj 09, 2011 Anna Grzywińska Wydanie nr 5(109)2011 Wyświetlono: 11329 razy.. Tym samym nabywca tych praw może korzystać z utworu w zakresie wynikającym z pól eksploatacji..Komentarze

Brak komentarzy.