Wzor wniosek o zbyciu pojazdu
Kliknij: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE .. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2483 1) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Jest nim umowa sprzedaży pojazdu, którą dotychczasowy właściciel jest zobowiązany podpisać z nowym nabywcą.. Wniosek o przerejestrowanie pojazdu - wzór; Wniosek o rejestrację fabrycznie nowego pojazdu - wzór; Wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy - wzór; Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu / demontaż - wzór; Zawiadomienie o dokonanych zmianach w pojeździe - wzór4.. 2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.. Pamiętajmy o zabraniu, poza zawiadomieniem, własnego dokumentu tożsamości i dowodu zbycia pojazdu (umowę sprzedaży lub darowizny).. Niniejszym informuję, że w dniu …………………………………… dokonałem sprzedaży samochodu marki …………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………, będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o numerze i serii …………………………………………….. Kupującym w/wym.. 3) Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają .Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu (samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika sidłowego, motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy)..

Powiadomienie o zbyciu pojazdu.

Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).W przypadku złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu, do wniosku załącza się następujące dokumenty: dokumenty własności - umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności lub inny dokument stwierdzający własność pojazduWypełniony formularz (druk) zawiadomienia wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu i jego kopią.. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - wzór (DOC)wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, zawiadomienie o zbyciu, zawiadomienie o sprzedaży, zbycie pojazdu, sprzedaż pojazdu, darowanie pojazdu, zawiadomienie o zbyciu pojazdu KeywordsZawiadomienie o zbyciu pojazdu Bezpłatny wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu.. Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą .Sprzedaż samochodu musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem..

zm.) zawiadamiam o zbyciu pojazdu: 1.

Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU (dotyczy zbywcy pojazdu) Ja, niżej podpisany/a _____ zamieszkały/a _____ PESEL _____ legitymujący się/ legitymująca się dowodem osobistym seria _____numer _____Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załącznik: kopia dokumentu, na podstawie którego przeniesiono własność pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek uproszczony, faktura VAT).. RodzajZawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór PDF, DOC. Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu.. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn.. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu.. A/ Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, faktura) B/ Zawiadomienie o nabyciu pojazduZawiadomienie o zbyciu pojazdu jest prostym pismem, które możesz pobrać z naszej strony i wypełnić, lub napisać samodzielnie.. Oczywiście powinieneś wypełnić stosowny formularz, który możesz pobrać z naszej strony..

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - PLIKI DO POBRANIA.

Jakie dokumenty dołączyć?. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul.Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do pobrania bezpłatnie w formacie PDF, DOC lub DOCX.. Jeśli wolisz sporządzić dokument, musisz pamiętać, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje.o zbyciu pojazdu Na podstawie § 13 ust.. 2 i 5 ustawy z dnia 20 cz erwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa (wzór upoważnienia).. Uwaga: zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przesyła za pośrednictwem poczty (wystarczy w tym przypadku załączyć tylko kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu).Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą.. Wymagane dokumenty: Wniosek .. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego składa w organie rejestrującym właściciel lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)..

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Umowę należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu opłaty nie pobiera się.. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.. Wniosek (F-14/KD) Wniosek (F-14/KD) Pełnomocnictwo (F-22/KD) Pełnomocnictwo (F-22/KD) Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (F-23/KD) Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (F-23/KD) Oświadczenie - rejestracja warunkowa (F-24/KD)1. zawiadomienie o zbyciu pojazdu (1_zawiadomienie) ) / zawiadomienie o nabyciu pojazdu (3_zawiadomienie) 2. kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu / kopia dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu 3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_ pełnomocnictwo) 4. dokumenty do .. Czytaj również porady na temat procedury wyrejestrowania samochodu.WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ POJAZDU.. Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 209) lub na konto w: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.. ]Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu zarejestrowanego, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem .Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (27 KB) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (31.5 KB) pełnomocnictwo (30 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży albo darowizny pojazdu.. Wybierz sposób logowania.Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór PDF, DOC. Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu.. Dokumenty można przynieść do urzędu osobiście (ich złożenie zwykle nie wymaga oczekiwania w kolejce) lub wysłać pocztą (zbycie zostanie zarejestrowane, gdy pismo trafi do urzędu).WAŻNE: Zgodnie z przepisem art. 140 mb ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt