Pełnomocnictwo do doręczeń ordynacja podatkowa
Małgorzata GruszkaArt.. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób), pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPD-1.Pełnomocnictwo - według nowych przepisów Ordynacji - ma zawierać dane mocodawcy (w tym jego identyfikator podatkowy) oraz dane pełnomocnika (w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego).. Rozdział 3a.. Strona nie musi ustanawiać w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli doręczanie jej pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.. Rozdział 5 Doręczenia.. Stanowi jedynie informację dla strony o treści pisma.. z 2016 r. poz. 615 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń - Dz.U.. Nowe stawki odsetek za zwłokę w Ordynacji podatkowej od 2016 rokuW sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów stosuje się przepisy art. 83 doręczanie pism osobom nieznanym z miejsca pobytu lub adresu i art. 84 pełnomocnik do doręczeń w kraju ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne..

Pełnomocnik do doręczeń.

Zgodnie z art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się stronie, a jeśli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik, to temu pełnomocnikowi.Istniała natomiast możliwość ustanawiania pełnomocnika do doręczeń.. ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-08-29 aktualizacja: 2016-11-17.. Pełnomocnictwo.. 138f.§ 1.13) Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy: Art. 138g.. 13)Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.. Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy: 1)Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego.. Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy: 2) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie .Ordynacja podatkowa.. Konsekwencją tego ustanowienia jest powstanie sytuacji, w której organ .- Ordynacja podatkowa (t.j.. Pełnomocnictwo.. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.Pełnomocnik do doręczeń § 1..

2.Ordynacja podatkowa.

Każdy podatnik będący przedsiębiorcą lub osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej może ograniczyć swój bezpośredni kontakt z organami podatkowymi poprzez wyznaczenie pełnomocnika.. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.Artykuł 147 Ordynacji podatkowej mówi przy tym o faktycznym okresie przebywania za granicą.. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn.. Art. 148.Zasady ustanawiania pełnomocników po nowelizacji Ordynacji podatkowej.. Organy podatkowe mają prawo wymagać poszanowania prawa od podatnika, lecz same muszą również przestrzegać tych zasad - wynika z wtorkowego wyroku NSA.. Od 2016 r. z Ordynacji podatkowej (nowego rozdziału 3a) wprost wynika, że podatnik może ustanowić pełnomocnictwo: • ogólne (od lipca 2016 r.), • szczególne, • do doręczeń.§ 1. z 2015 r. poz. 22904) Poz. 25, 29 i 33 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo do doręczeń jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej.. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do .Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne, do podpisywania deklaracji albo do doręczeń..

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

zm.), udzielam pełnomocnictwa do spraw doręczeń Halinie Gruszczce, legitymującej się dowodem osobistym nr BGV 8706666, wydanym przez burmistrza Żyrardowa.. W razie niewyznaczenia pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa w art. 138g, organ podatkowy doręcza pisma jednemu z pełnomocników.. Pełnomocnictwo szczególne ma pomóc stronie w załatwieniu konkretnej sprawy.. Czynność ta nie wymaga osobistego udziału strony.adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, w przypadku pełnomocnika profesjonalnego - jego adres elektroniczny.. Na podstawie art. 284 § 1 i 3 o.p. wszczęcie kontroli podatkowej, co do zasady, następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej .Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego.. Pełnomocnictwo szczególne zostało uregulowane w rozdziale 3a działu IV Ordynacji podatkowej.. 2 ordynacji podatkowej wyodrębnienie trzech kategorii pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i do doręczeń ‒ napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz niektórych ustaw (druk sejmowy nr 3462).W postępowaniu podatkowym (analogicznie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych) obowiązuje zasada oficjalności doręczeń, w myśl której organy podatkowe doręczają pisma za pokwitowaniem, jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionych pracowników.Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła trzy nowe pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do doręczeń, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo ogólne..

Przy czym to ostatnie można ustanawiać od 1 lipca 2016 r.- Ordynacja podatkowa - j.t.

Pełnomocnictwo musi też zawierać adres pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego .Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.. Powody takiej decyzji mogą być podyktowane niedostatkiem wiedzy podatnika z zakresu prawa .Wypełnienie poz. 46 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika do doręczeń niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism w sprawie wskazanej w części E za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy).Pełnomocnik podatnika W świetle przepisów Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.. Analizując obecne przepisy Ordynacji podatkowej można wyróżnić cztery zasadnicze kategorie pełnomocnictw.. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.. Pełnomocnictwo to funkcjonowało już wcześniej i było szeroko stosowane.Pełnomocnictwo - według nowych przepisów Ordynacji - ma zawierać dane mocodawcy (w tym jego identyfikator podatkowy) oraz dane pełnomocnika (w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku.Proponuje się w art. 138a par.. Pełnomocnictwo ogólne - od 1 lipca 2016 r.Są to pełnomocnictwa ogólne, szczególne i do doręczeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt