Czy umowa zawarta przez telefon jest wiążąca
W przypadku, gdy dana umowa nie wymaga zachowania szczególnej formy, może zostać zawarta w formie dowolnej, a więc pisemnej, ustnej i dorozumianej.. Przedsiębiorca musi potwierdzić jej warunki na tzw. trwałym nośniku i poczekać na ich akceptację.Umowa, która została zawarta przez telefon, jak najbardziej może być ważna.. 1 - na początku rozmowy (tj. po wyrażeniu grzecznościowych zwrotów, zwyczajowo rozpoczynających rozmowę),Umowy zawierane przez telefon co do zasady jako umowy ustne mają równą moc prawną z umowami pisemnymi.. Zgodnie z art. 61 § 1 K.c.. W stosunkach między przedsiębiorcami bardzo niewielu umów nie można zawrzeć w formie ustnej - tylko takich dla których ustawodawca zastrzegł formę pisemną pod rygorem nieważności umowy (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa przeniesienia praw autorskich, umowa .czy jeśli umowa byłaby rozpisana tylko ogólnie w formie elektornicznej (w e-mailu albo na stronie www) czy byłaby wiążąca ?. Przez telefon umowa ta wydawała się być dobra, jednak haczyk jest .Kupując nowy telefon czy też decydując się na internet, wiele osób chce szybko załatwić wszelkie formalności.. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.. skoro nie ma specjalnych warunków w ustawie do umowy zawieranej przez telefon musi ona spełniać te same warunki co np umowa zawarta za pośrednictwem strony www czy e-mail.W praktyce oznacza to przesłanie umowy kurierem lub e-mailem..

Umowa zawarta przez telefon jest umową na odległość.

Polskie prawo zezwala na różne formy zawierania umów - pisemne oraz ustne.. Już z treści wyżej cytowanego przepisu można wywnioskować, że nie w każdej sytuacji zawarcie umowy w formie ustnej jest dozwolone.. Usługa (a zatem także usługa telekomunikacyjna) może być świadczona .Umowa zawarta przez telefon w 2015 roku - napisał w Komentarze artykułów: Umowa zawarta przez telefon stanowi przykład ustnej umowy zawieranej na odległość (zdalnie).. Powrót do artykułu: Umowa zawarta przez telefon w 2015 rokuUmowa ustna, jeżeli została ważnie zawarta, jest wiążąca i powinna być wykonywana.. W stosunkach między przedsiębiorcami bardzo niewielu umów nie można zawrzeć w formie ustnej - tylko takich dla których ustawodawca zastrzegł formę pisemną pod rygorem nieważności umowy (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa przeniesienia praw autorskich, umowa leasingu).Dużo zależy od tego co jest przedmiotem umowy.. Np. gest uścisku dłoni można uznać za potwierdzenie przyjęcia oferty i związanie umową obu stron.Jeżeli przy zawarciu typu umowy, dla której forma pisemna, elektroniczna kwalifikowana, aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi jest wymagana przepisami prawa, a została pominięta to cała taka umowa jest nieważna, co oznacza, że w myśl obowiązujących przepisów nigdy nie została zawarta.Jedynym przypadkiem, w którym umowa zawarta telefonicznie będzie uznana za nieważną, będzie to, że telemarketer przedstawiający przedsiębiorcy ofertę i zawierający z nim umowę, wprowadzi przedsiębiorcę w błąd.Umowa zawarta przez telefon jest ważna jedynie wtedy, gdy jej treść zostanie potwierdzona na trwałym nośniku, np. mailowo lub w formie tradycyjnego listu..

Umowa pisemna a umowa ustna pożyczki.

Kodeks cywilny wskazuje bezpośrednio, jakie rodzaje umów wymagają formy pisemnej.I tak, w formie pisemnej powinna być zawarta umowa dostawy, umowa o roboty budowlane czy też umowa pożyczki, gdy jej wysokość przekracza 1000 zł.Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, wszelkie jej zmiany wymagają zachowania takiej formy pod rygorem nieważności.. Regulacja z pewnością zwiększa bezpieczeństwo obrotu i umożliwia podparcie się dowodem w zakresie treści umowy zarówno przez jedną, jak i drugą stronę.Do skutecznego zawarcia umowy przez telefon nie wystarczy zgoda klienta wyrażona bezpośrednio w trakcie jej prowadzenia.. Natomiast oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art .Czy umowa zawarta przez telefon jest ważna?. A jeśli nawet, to pobieżnie.Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na odległość (np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa podlega rygorom ustawy o prawach konsumenta.. Jeśli jedną ze stron jest konsument, zastosowanie znajduje Ustawa o prawach konsumenta.. 1 (przykładowo wymienionych powyżej) - najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość oraz trzech obowiązków informacyjnych z art. 20 ust..

Co do zasady jest to umowa skutecznie zawarta.

Niektóre nierzetelne firmy pomijają jednak ten obowiązek, zakładając, że klient nie ma odpowiedniej wiedzy o swoich prawach i uznaje, że zawarł wiążącą umowę przez telefon.Kiedy zawarcie umowy przez telefon jest skuteczne?. Jeśli były to relacje przedsiębiorca - przedsiębiorca, co do zasady umowę zawartą przez telefon uznaje się za ważną.. Umowa zawierana drogą elektroniczną jest traktowana jak umowa zawarta ustnie, chyba, że została opatrzona bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym (wówczas jest traktowana jak zwykła forma pisemna).Umowa zawarta z niezachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności jest po prostu nieważna, a więc nie dochodzi do skutku, strony nie są nią związane.. W przypadku relacji przedsiębiorca - konsument, aby tak się stało, przedsiębiorca-sprzedający musi dopełnić pewnych obowiązków.W praktyce oznacza to, że treść każdej umowy zawieranej przez telefon powinna być przesyłana do konsumenta w formie papierowej lub elektronicznej, a następnie musi zostać potwierdzona w taki sam sposób, żeby oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy w ogóle było skuteczne.W przeciwnym razie samo oświadczenie o chęci zawarcia umowy przez telefon nie jest wiążące.W przeciwnym razie samo oświadczenie o chęci zawarcia umowy przez telefon nie jest wiążące..

Jaka będzie konstrukcja umów zawieranych telefonicznie w 2015 roku?

Zadaj pytanie na: Forum.. Umowa na odległość (umowa zawarta przez telefon) nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej.. Aby tak się jednak stało, należy spełnić określone warunki, wynikające wprost z przepisów ustawy o prawach konsumenta.Gdy połączenie telefoniczne zostało zainicjowane przez przedsiębiorcę, jest on zobowiązany do spełnienia 21 obowiązków informacyjnych z art. 12 ust.. Kodeks cywilny ponadto wskazuje, że dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia woli przez przejaw zachowania, które ujawniłoby tę wolę.. Obie są tak samo wiążące, o ile ustawa nie nakazuje, że umowa powinna być sporządzona w .Uwaga na wyjątki!. Nakłada ona na przedsiębiorcę szereg obowiązków, których ten musi dopełnić, by rzeczywiście można było mówić o zawarciu umowy, a nie tylko o złożeniu oferty.Warto podkreślić, że za umowy na odległość uznawane są tylko takie transakcje, w których jedną stroną jest konsument, a drugą przedsiębiorca.. Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon - konsumentStrona 2 - Umowy zawierane przez telefon co do zasady jako umowy ustne mają równą moc prawną z umowami pisemnymi.. Zaproponowano mi niezmienna stawkę za kWh prze okres 3-4 lat.. Liczne zmiany w sprzedaży telefonicznej oraz w zasadach zawierania umów na odległość (przez telefon) zostaną wprowadzone na gruncie ustawy o prawach konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku.Witam.niedawno miałem telefon od krajowego największego dostawcy energii elektrycznej.. Zgodziłem się, dostałem umowę na maila, ale w żaden sposób jej nie potwierdziłem.. Przez.. Od strony prawnej jest ona traktowana jak każda inna umowa.Umowa zawarta przez telefon jest ważna jedynie wtedy, gdy jej treść zostanie potwierdzona na trwałym nośniku, np. mailowo lub w formie tradycyjnego listu.Odrębnym zagadnieniem jest przy tym chwila zawarcia takiej umowy.. Jeżeli jej nie podpiszemy (lub nie wyślemy potwierdzającej wiadomości), umowa jest nieważna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt