Zgoda rodziców na wycieczkę dwudniową
A. Wyrażam zgodę na wyjazddata czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów.. /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ .. /adres / .. /numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna/ ZGODA NA WYCIECZKĘZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ.. 2.ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA WYJAZD DZIECKA NA LODOWISKO DO DZIAŁDOWA 23.01 2019 R. .. Wyrażam zgodę na wyjazd syna / córki .. Do Działdowa na lodowisko ,zorganizowany przez MOSIR w Lidzbarku, który odbędzie się w dniu 23.01.. Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczki oraz wyjścia grupowego ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie spraw mało istotnych, inaczej zwanych bieżącymi lub codziennymi.Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (imprezie) szkolnej ……………………………………………………………… Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Adres ……………………………………………………………… telefon OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .. (podpis rodzica) Oświadczenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Imię i Nazwisko) Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.. Oświadczam, że Wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki..

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę _____organizowaną w dniach:_____ trasa wycieczki.

Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………., ( imię i nazwisko) ucznia klasy ……….. na wycieczkę szkolną do …………………………………………………………….miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna oraz numer telefonu * właściwe podkreślić.. Podpis rodzica lub opiekuna(czytelny podpis rodzica/opiekuna) OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 1.. Strona archiwalna.. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.. 2.ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA UDZIA .. Wyrażam zgodę na udział syna / córki .. na wyjazd do Stadniny Koni w Wojnowcach, która odbędzie się w dniu 26.01.2019r.. Szkoła w obiektywie..

..... /data/ /podpis rodziców / opiekunówWyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….

_____ _____ imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna* czytelny podpis.. (czytelny podpis rodzica/opiekuna) OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 1.. Szkoła Podstawowa nr 9 im.. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.. (czytelny podpis rodzica/opiekuna) OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 1.. Oświadczam, że Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. B. Jednocześnie informuję, że syn / córka:Pytanie: Czy oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka (np. zgoda na wycieczkę, zgoda na zajęcia dodatkowe) może podejmować jedno z nich i jest to wyrażenie woli obojga rodziców - jest zgodne z prawem?. Wyjazd o godz. ……………powrót o godz. ………………….. 1% PODATKU Dla Rodzica i Ucznia.. Oświadczam, że Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. /sobota/ - wyjazd godz. 11.30 zbiórka w GOK oraz na wyjazd do Pierożek /ognisko plus zabawy .. (Podpis Rodzica ) .Jako rodzic możesz być zobowiązany do napisania oświadczenia, potwierdzonego przez notariusza - najlepiej w języku kraju, do którego wybiera się twoja pociecha.Pytanie: Czy oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka (np. zgoda na wycieczkę, zgoda na zajęcia dodatkowe) może podejmować jedno z nich .Jak przekonać rodziców żeby chłopak został na noc ,bo ostatnio często gdzieś jeżdżę z nim i znajomymi, nie jestem na tą godzinę co powinnam być i tata się bardzo wkurza ,więc jak mam ich przekonać żeby chłopak d 2021-04-11 18:11:11Znając stan zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na wyjazd kl…..

Czy o sprawach wycieczek, wyjazdów, zajęć dodatkowych może decydować jeden rodzic, czy muszą być podpisy obojga rodziców?

miejscowość, datapodpis rodzica.. zgoda rodzicÓw na wyjazd dziecka na wycieczkĘ A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ……………………………………… z klasy …………………….. na wycieczkę do ……………………………….. w dniu / w dniach ………………………….Wzór zgody rodziców na udział w wycieczce - Portal Oświatowy.wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg +48 (15) 823 75 85 [email protected] (imię i nazwisko dziecka) (klasa) w organizowanej przez szkołę wycieczce jednodniowej/dwudniowej/ kilkudniowej( do/wZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ.. 2019 r. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył / a w .Pisemne zgody rodziców na udział dzieci w wycieczce są częścią dokumentacji wycieczki, która powinna być przechowywana tak długo, jak zostało to określone w klasyfikacji zapisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt (art. 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r.).Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wyjazdu.zgoda rodzica na wycieczkę szkolną..

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami ...Zgoda rodziców na wycieczkę Certyfikaty.

2.Zgodnie jednak z art. 97 § 1 kro, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.Innymi słowy, każdy z rodziców może samodzielnie decydować o sprawach dziecka.. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w w/w wycieczce oraz, że zostałem poinformowanyWyrażam zgodę na uczestniczenie mojej córki .. ( twoje imię i nazwisko ) .w wycieczce do Łodzi w dniu .. (data ) .. NIP: 8671722894regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko oraz oświadczam, że odbiorę go na własny koszt w przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki.. Zgody przedstawicieli ustawowych dziecka na udział w wycieczka, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymagają przepisy określające warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.Wyrażam zgodę na udział syna / córki ….. w wycieczce szkolnej do .. w dniach ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt