Wniosek o wydanie karty parkingowej warszawa
Karta N+ (w postaci naklejki RFID na kartę parkingową) wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.Wniosek o wydanie karty parkingowej podpisuje wnioskodawca na pierwszej stronie w polu nr 23 oraz na trzeciej stronie w polu nr 48 - wzór podpisu.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 5.. Imię 24.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Nazwa II.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Nazwisko 4.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. 13 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby, która nie uko ńczyła 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub cz ęściowo lub CZĘŚĆ A2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:Numer wniosku: H,2,(;@>J;7(;1:/A67Q(15.. Imię 3.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. 8 Wła ściwe zaznaczy ćwstawiaj ąc znak „X"; o wiadczenia wskazane w pkt 1-3 s składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej..

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.

Miejscowość 13.. Placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej.. Poczta4 1.. Kod pocztowy 14.. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej 7 OŚWIADCZENIA Oświadczam, że: 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 4) dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze .Szczegółowe zasady rozpoznania wniosku o wydanie karty parkingowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych .Rozmiar: 295.8 KiB - Ilość pobrań: 4802 PDF Wniosek na kartę parkingową.. Nazwa organu1 Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds.. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. (poz. 691) WZÓR WYPEŁNIA ORGAN Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA ..

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku:19.

Nazwa organu1 FD((&8:E DANE WNIOSKODAWCY 3.. Miejscowość 13.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność I.. Nazwisko (((CB([email protected],;74E(;>,0=E(5/0=:3:?-A6M(1,0(/A/.M(1:[email protected]?>1/[email protected],;1MN(62I5,(4?A2([email protected],;1:/1,(0/(7=JA6,1:,(6,52J(@,56:1K/;?4(COD(S:?4A3/;/<T(13.. CZĘŚĆ C - ODBIÓR KARTY 34. : 22 50 97 132.Formularz zgłoszeniowy do szkolenia pracownika zatrudnionego w PW przy pilnowaniu (portiera) Pobierz plik (pdf, 21,87 kB) .. Miejscowość .1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień 2.. Kod pocztowy 16.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.. Nazwa organu1Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.. 691) WZÓR WYPEŁNIA ORGAN Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 870 ROZPORZĄDZENIE .Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej 5..

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15.

Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.. Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I. Aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm 3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł, należy ją wpłacić na konto: Miejski Ośrodek Pomocy .48.. W Warszawie taki wniosek można składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, przy ul. *W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy - Centrum Obsługi .INFORMACJE NA TEJ STRONIE DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO PZOON W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ Wniosek OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Rozmiar: 192 KiB - Ilość pobrań: 5711 PDF Oświadczenie o celu złożenia wniosku.. Indywidualny wniosek o wydanie karty parkingowej.Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek Czas oczekiwania na wydanie osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi ok. 4 dni robocze..

Numer PESEL3 CUD (V/2/K5,P:,(/;J 8:,5,3WL XYOWniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15.

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej tel.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność OŚWIADCZENIA8 9.. Rozmiar: 356 KiB - Ilość pobrań: 285 PDF Zrzeczenie sie prawa odwolania.O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika*.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność I. Poczta4 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.Informacje o Karcie Parkingowej (otwiera się w nowej karcie) Wydawanie Kart N+.. Kod pocztowy 16.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. CZĘŚĆ B12 42.. Kod pocztowy 7.. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania, dołączając do wniosku: 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) Opłatę należy uiścić na: Warszawskie Centrum Pomocy .wypełniony (nie podpisany) wniosek o wydanie karty parkingowej; oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, które uprawnia do ubiegania się o wydanie karty parkingowej (do wglądu); aktualna fotografia (1 szt.) o wymiarach 35 mm x 45 mm;wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Kod pocztowy 16.. CZĘŚĆ A2 OŚWIADCZENIA8 9.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm5.. ODBIÓR Karta parkingowa, za pisemną zgodą, wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.Mając orzeczenie, uprawniające do wydania karty parkingowej, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej71) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Bardziej szczegółowoograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej …………………………………………………… 3) dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym …………………………………………………… DOKUMENT DOŁĄCZONY DO WNIOSKU6 40.. Kod pocztowy 7.. Orzekania o Niepełnosprawności wPrudniku I.. Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat..Komentarze

Brak komentarzy.