Wniosek o przywrócenie terminu w pfron
We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek.Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Pesel: Na podstawie rozdziału I ust.. Program w ramach Modułu III realizują samorządy powiatowe.. Nazwa prowadzonej działalności.. Załącznik: Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"Natomiast jeżeli pracodawca nie złożył zwykłego wniosku, to żądanie zwiększenia dofinansowania wymaga złożenia tego wniosku.. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z samorządem powiatowym w miejscu .wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (informacje o pliku) - do Biura PFRON, al.. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd" uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 10.10.2019, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu.Adres do korespondencji..

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu.

Musi jednak uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez .Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".Jeśli nie załatwiłeś sprawy w terminie i stało się to bez twojej winy, możesz prosić o przywrócenie terminu.. 4 dokumentu pn. „Zasady (…)", zwracam się do Realizatora programu z prośbą o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotażowegoKodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz.23) prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.. Imię i nazwisko.. Przykład 1 Pan Jan uległ wypadkowi i trafił do szpitala, w którym przebywał 3 tygodnie.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z tut..

Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.

Miejscowość, data.. Dlatego w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika (a więc od ustania przeszkody uniemożliwiającej terminowe złożenie dokumentu) pracodawca powinien zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia wniosku (zob.. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (docx 40 KB) - do Biura PFRON, al.. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z realizatorem (PCPR w Nowym Tomyślu, nr tel 61 44 26 681 lub 61 44 26 773), nie później niż do dnia 3 grudnia .Kodeks postępowania administracyjnego prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.. za okres……………………………………………………………………………………….. Do wniosku należy dołączyć prośbę na przywrócenie terminu na złożenie wniosku.Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z samorządem powiatowym w miejscu swojego zamieszkania.Prezydent miasta wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, jednakże prezes PFRON, uznając, że termin do składania wniosków jest terminem nieprzywracalnym, postępowanie umorzył.W ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu przedsiębiorca może złożyć do PFRON wniosek o przywrócenie terminu..

Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych.

Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.Awaria komputera, tuż przed końcem terminu składania elektronicznych wniosków do PFRON o dofinansowanie wynagrodzeń, uprawnia firmę do złożenia wniosku o przywrócenie terminu - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".wniosek złożyć ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu dopełnić czynności, której nie wykonano w terminie, np. złożyć odwołanie.. Ten oczywiście nie musi wyrazić zgody chyba że zaszły stosowne przesłanki ku temu.Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego .. oraz delegację dla Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziałach PFRON do przywrócenia terminu związanego ze złożeniem przez samorząd powiatowy do Oddziału PFRON zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację Modułu III .Wniosek o przywrócenie terminu..

Zwracam się z wnioskiem: o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G/Wn-U-A/Wn-D*.

Nr PFRON/NIP/REGON (Niepotrzebne skreślić) Wniosek.. Chodzi o sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu, przeszkody nie do przezwyciężenia, takie jak nagły .. ).Wnioski o dofinansowanie z PFRON można składać przez internet Najważniejsze zmiany dotyczące dofinansowania i obniżania wpłat na PFRON Dodatkowo stosuje się 7-dniowy termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu wynikający z art. 58 § 2 k.p.a.Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zawsze istnieje możliwość przywrócenia terminu, można więc ze stosownym pismem- prośbą o przywrócenie terminu i rozpatrzenie wniosku zwrócić się do Funduszu.. Przyczyny, przez które nie mogłeś załatwić sprawy w terminie muszą być obiektywne, niezależne od twojej woli.. Zwracam się z wnioskiem o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G/Wn-U-A/Wn-D (niepotrzebne skreślić) za okres:Przywrócenie terminu na złożenie wniosku - informacja dla Wnioskodawców.. Wniosek.. Pismo wnioskujące o przywrócenie terminu należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.. 885 390 570, 32 415 20 28 (wew.1) i ustalić termin spotkania.. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.. ).W związku z decyzją Zarządu PFRON realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.. Do wniosku trzeba załączyć komplet dokumentów o dofinansowania za okresy, których przywrócenie terminu dotyczy.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt