Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych)Pisząc wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, należy zacząć od wskazania kto (dane wnioskodawcy), kiedy (miejscowość i data sporządzania pisma) i do kogo (właściwy organ podatkowy .Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej należy wysłać w formie tradycyjnej na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała albo w sposób elektroniczny (o tym więcej poniżej).. (data stempla pocztowego) został złożony ww.. Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. CzęŚć A - MIejsCe I Cel złOżeNIA WNIOsku A.1.. ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf (2 MB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 806 KB )wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego..

wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Indywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku.Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;Opłata od wniosku za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Z kolei ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.W dniu 17.10.2007r.. (uchylony) § 3. zm. 2)) zarządza się, co następuje: § 1.. Informacje uzupełniające.. Przepis art. 14f 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Pełnomocnictwo określa rodzaj czynności prawnych, do których upoważniono pełnomocnika..

wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2019 r.W dniu 13 września 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu za pośrednictwem platformy ePUAP ww.

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn.. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może zostać złożony przez pełnomocnika.Doktrynalna definicja podmiotu mogącego złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi, że „zainteresowanym jest każda osoba, która chce uzyskać wiedzę o stanowisku organów podatkowych o takich stanach faktycznych, które spowodowały lub mogą spowodować dla tej osoby skutki prawne na gruncie szeroko rozumianego prawa podatkowego"( H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego podatnika lub inny podmiot gospodarczy lub dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny art. 14r ustawy ordynacja podatkowa).W dniu 24 lipca 2019 r. wpłynął ww..

wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących online.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie - najlepiej literami drukowanymi..

Organ, do którego kierowany jest wniosek W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy ...Wypełnij wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

(uchylony) Art. 14h.Od 1 stycznia 2021 r. wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej należy składać korzystając z formularza: ORD-IN (9) (z załącznikiem: ORD-IN/A (7) - wniosek o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), ORD-WS (3) (z załącznikami: ORD-WS/A (3) oraz ORD-WS/B (3))- wniosek .Zobacz druki- wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN oraz ORD-IN/A Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru uzyskania interpretacji indywidualnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw w zakresie podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego wniosku o ich wydanie nie składa się na druku ORD-IN.teresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywi-dualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.. Rozporządzenie określa: Co należy dołączyć do wniosku o indywidualną interpretację podatkową?Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.).Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego tj. przepisów ustaw podatkowych, postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.Obowiązkiem występującego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest przedstawienie takiego opisu stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego, który pozwala na ustalenie wszystkich okoliczności istotnych z punktu widzenia norm materialnego prawa podatkowego stanowiących przedmiot interpretacji, umożliwiając ich zastosowanie do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt