Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych 2017
2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja .Oświadczenie dotyczące dokumentacji cen transferowych należy składać do urzędu skarbowego za transakcje dokonane z podmiotem powiązanym od 1 stycznia 2017 r. Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych .. Dotychczas, podmioty obowiązane były jedynie do przedłożenia dokumentacji w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem przez organ podatkowy.Firmy mają więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych.. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) podmiot powiązany oświadcza, że: sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,Zmiany dotyczące oświadczenia cen transferowych.. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja .objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust.. Za ten rok podatnicy po raz pierwszy składali urzędom skarbowym tzw. „oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej".oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn..

Zapraszamy na szkolenia z cen transferowych.

Jest on bowiem, w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok, zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego sporządzenie dokumentacji podatkowej.Przeciwnicy tej koncepcji wskazują jednak, że informacja podatkowa powinna mieć adresata i zawierać w sobie oświadczenie, natomiast dokumentacja cen transferowych to raczej opis stanu .18 lipca na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia odnośnie do sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11m Ustawy o CIT (i analogicznych przepisach wynikających z Ustawy o PIT).. Termin ten dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w dniu 31.12.2017 r.Terminy sporządzenia dokumentacji - oświadczenie podatnika .. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku, wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. treści .30 września 2019 r. mija termin na przedłożenie organom podatkowym dwóch dokumentów - uproszczonego sprawozdania CIT-TP lub PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (lokalnej dokumentacji cen transferowych) za 2018 r.Od dnia 1 stycznia 2017 r. zwiększył się zakres obowiązków co do dokumentacji cen transferowych (dokumentacji podatkowej)..

Później będzie można także złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Niezłożenie takiego .W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., podmiot powiązany oświadcza nie tylko, że sporządził dokumentację cen transferowych, ale również zapewnia, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych dokumentacją zostały ustalane na warunkach rynkowych, czyli takich jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz jej zakres zależy od wielkości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej.. Zgodnie z ww.. zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych .Oświadczenie składane na podstawie art. 11m ustawy o CIT lub art. 23y ustawy o PIT dotyczy również transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust.. zm., dalej: „ustawa o CIT") oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.Obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia o sporządzeniu przez podatnika kompletnej dokumentacji cen transferowych (przykładowy wzór oświadczenia) wprowadzony został nowododanym art. 9a ust..

Dokumentacja cen ...TP: CIT-TP i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji - ostatnie odliczanie.

Trzydziesty września bieżącego roku jest ostatnim dniem wydłużonego terminu na wypełnienie obowiązków w obszarze cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r.Małe zmiany treści, duże zmiany dla podatników - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego sporządzenia dokumentacji cen transferowych wprowadzony został od 1 stycznia 2017 r.Dla większości z nich 1 października 2018 r. będzie ostatnim dniem do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.. 2018 r. poz. 2193 z późn.. przepisem, oświadczenie takie powinno zostać złożone wraz z zeznaniem podatkowym CIT-8 w terminie przewidzianym do złożenia takiego zeznania.Zgodnie z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej cen transferowych należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP ( przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego" według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów .Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za 2017 r. należało dokonać do dnia 1 października 2018 r. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych należy przedłożyć urzędowi skarbowemu do dnia upływu terminu złożenia rocznego zeznania, czyli zwykle do dnia 31 marca kolejnego roku podatkowego.Ceny transferowe..

Rok 2017 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych przepisów w zakresie cen transferowych.

Oświadczenie składane na podstawie art. 11m ustawy o CIT lub art. 23y ustawy o PIT dotyczy również transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust.. 30.09.2018 r. upływa termin sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 rok oraz złożenia w związku z tym oświadczenia do urzędu skarbowego o sporządzeniu tej dokumentacji.. Początkowo ustawodawca przewidywał złożenie tego oświadczenia w terminie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć w formie papierowej lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.. Pierwotnie termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2017 r. oraz złożenie stosownego oświadczenia, a dla części przedsiębiorców także uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP, pokrywał się z .W tym roku podatnicy po raz pierwszy będą zobowiązani złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej tzw. cen transferowych.. W nowelizowanych ustawach wprowadzono obowiązek składania przez podatnika do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.. Zmiana terminów wynika z ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.Z uwagi na kontrowersje związane z terminem przygotowania dokumentacji cen transferowych w latach poprzednich, od 1 stycznia 2017 r. uregulowano ten aspekt wprost w przepisach.. Oświadczenie takie należy złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2017 r. W imieniu spółek kapitałowych, oświadczenie składać będą członkowie zarządu.. Załączony przez nas wzór oświadczenia bazuje na przykładowym wzorze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.Podatnik (CIT lub PIT) będzie musiał oświadczyć o spełnieniu obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych.. Przepisy, które weszły w życie od 2017 r. wprowadziły obowiązek składania organom podatkowym oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.. Podatnicy będą zobowiązani obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.. Przedłużony na początku roku 2018 termin na sporządzanie dokumentacji podatkowych i składanie oświadczeń do 9. miesiąca po zakończonym roku podatkowym nieuchronnie staje się coraz bliższy.Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (dalej: Oświadczenie) na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.W przypadku podatników, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji za 2018 r ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt