Wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji kraków
Dane teleadresowe; Godziny przyjmowania interesantów; Wpłaty - numery kont; Regulamin Organizacyjny; Struktura Urzędu; Referat Obsługi MieszkańcówZgodnie z art. 44 ust.. 1 pkt a oraz c RODO oraz ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.W celu uzyskania zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji należy wypełnić załączony wniosek i złożyć go: - w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Biurze Rewitalizacji, Główny Rynek 20, Ratusz, Parter, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/zaświadczenia (w art. 46c § 2 Ordynacja podatkowa).pdf ( 389 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 12.06.2017Wniosek nr GP/7.. Adres e-mail * (pole wymagane) Podpis * (pole wymagane) Zabezpieczenie przed robotami.. Termin załatwienia Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku o wydanie zaświadczenia.Wniosek o zaświadczenie - EPUAP 2020-03-18 Szanowni Państwo, Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji został udostępniony na platformie EPUAP.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (GP/8) Karta nr GP/8 Wniosek nr GP/8.. b. OSOBIŚCIE.. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa UE - twoje dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa.wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_ niezaleganiu_w_podatkach.pdf ( 45 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 41 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.pdf ( 792 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty, można: przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę SEKAP.W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych..

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust.. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału (GP/9) Karta nr GP/9 Wniosek nr GP/9.. Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.. Formularz elektroniczny wniosku Powered by TCPDF ( Zaświadczenie o położeniu na obszarze rewitalizacji ; Na skróty; Miejski Program Rewitalizacji Krakowa 2020 r. BIP; Obszary rewitalizacji - mapy ; Studium zagospodarowania przestrzennego BIPWydział Rozwoju Miasta UMK informuje, iż w Krakowie obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany w trybie art. 52 ust.. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.wnioski o wydanie zaŚwiadczenia o kwarantannie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrednictwem e-mail:online - na platformie PUE ZUS (link znajdziesz w naszej sekcji Złóż wniosek online, a instrukcję poniżej) osobiście w placówce ZUS - przedstaw wypełniony wniosek RWN (druk znajdziesz w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania) listownie - przesyłając druk RWN na adres odpowiedniej placówki ZUS..

Zapraszam do obejrzenia strony „wniosek zaświadczenie o rewitalizacji - Formularze do pobrania, menu 108, artykuł 990 - BIP - Gmina Mietków".

Formularz elektroniczny wnioskuPoniżej w linku znajda Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej dostarczyć do Wydziału w jeden z wybranych sposobów.. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GP/10) Karta nr GP/10Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).. (42) 638-57-58, (42) 272-63-79Poniżej w linku znajda Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej dostarczyć do Wydziału w jeden z wybranych sposobów.. pocztą elektroniczną - na adres [email protected] zaświadczenia przez Prezydenta Miasta Krakowa lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.. MIEJSCE ODBIORU: osobiście w siedzibie ZZM w Krakowie ul. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji został udostępniony na platformie EPUAP.. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego) lub; za pośrednictwem poczty.Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istniejącego zjazdu.doc Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie lub umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.doc Wniosek o zezwolenie na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym.docWniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić..

Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: dane osoby składającej wniosek, informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik) 2.Poleć stronę.. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.Wniosek o wydanie zaświadczenia można: złożyć osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków lub złożyć w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.Urząd Miejski.. Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.Wniosek o wydanie zaświadczenia WNIOSKI ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE Wniosek o udostępnienie akt sprawy, dokumentacji konserwatorskiej, treści teczek obiektowych znajdujących się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w KrakowieSkładając wniosek za pomocą platformy ePUAP zaświadczenie przekazywane jest na Twoją skrzynkę odbiorczą ePUAP.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym (wypadku w szerokim rozumieniu, a więc i kolizji) jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC.Wniosek o wydanie zaświadczenia..

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia czy wymieniona we wniosku nieruchomość objęta jest obszarem rewitalizacji.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Biuletyn Informacji Publicznej - BIP MK © 2003-2020, Urząd Miasta Krakowa, ACK Cyfronet AGHAby uzyskać zaświadczenie z KRK - złóż wniosek o udzielenie informacji o osobie.. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie profilu zaufanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt