Wniosek o dofinansowanie imprezy integracyjnej
WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych .. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją imprezy integracyjnej finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń .. turystycznej rekreacyjnej Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy :WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji .. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie Imprezy integracyjnej sportowej kulturalnej turystycznej rekreacyjnej .. Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych) 5.. Inne dokumenty:Organ stwierdził, że udział pracowników w wycieczce turystyczno-integracyjnej na terenie Polski, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udział w której był dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych i która miała na celu integrację i aktywny wypoczynek, co pozytywnie wpłynie na motywację i efektywność pracy, nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust.. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wniosek zostanie przekazany do archiwum bez rozpatrzenia.Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sport, kulturę, turystykę i rekreację zostaną rozpatrzone po otrzymaniu planu finansowego na rok 2021 r. 3..

Imprezy integracyjnej Zakupu sprzętu sportowego ...

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie: imprezy integracyjnej ٱ ٱ sportowej ٱ kulturalnej ٱ turystycznej ٱ rekreacyjnejWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie: Imprezy integracyjnej Inne Podać jakie.. sportowej kulturalnej turystycznej rekreacyjnejWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie: Imprezy integracyjnej .. jest prawidłowe.. Powiat .. Województwo: .Wnioskodawca ubiega si ę o dofinansowanie Imprezy integracyjnej Zakupu sprz ętu sportowego sportowej kulturalnej turystycznej rekreacyjnej Termin i miejsce rozpocz ęcia imprezy : Miejscowo ść Kod Ulica Nr Powiat Województwo Liczba uczestników : W tym osób niepełnosprawnych Do lat 18Data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki I.. Zakupu sprzętu wyłącznie sportowego sportowej kulturalnej.. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprezy integracyjnej dla pracowników (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację imprezy.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie imprezy:* 1. integracyjnej 2. sportowej 3. kulturalnej 4. rekreacyjnej 5. turystycznej w tym: zakupu sprzętu sportowegoWniosek o dofinansowanie imprezy Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.. 1 .Część B: Informacje o przedmiocie wniosku I.B.. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa: Miejscowość: Kod: Ulica: Nr: Powiat: Województwo: Nr tel.. Sportowej kulturowej.. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z 2 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1001/14-2/WM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na sport, kulturę, turystykę i rekreację będą przedmiotem rozpatrzenia po otrzymaniu planu finansowego na rok 2019.. Problemem jest natomiast to, czy wszystkim osobom uprawnionym należy przyznać świadczenia w jednakowej wysokości.. Imprezy integracyjnej .. zatrudniam fachową kadrę do obsługi imprezy*/zobowiązuję się do zatrudnieniaWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie Imprezy integracyjnej Sportowej Kulturalnej Turystycznej Rekreacyjnej Zakup sprzętu sportowego Termin i miejsce imprezy Miejscowość Termin Liczba uczestników: W tym: osób niepełnosprawnych Do lat 18 Powyżej 18 latWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie: imprezy integracyjnej ٱ jewotrops ٱ jenlarutluk ٱ jenzcytsyrut ٱ jenjycaerker ٱ zakupu sprzętu sportowego ٱ podać rodzaj sprzętu: ..

Powyżej 18 latWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie: imprezy integracyjnej zakupu sprzętu sportowego sportowej turystycznej kulturalnej rekreacyjnej 2.

zł Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu: ………………………….złZ uwagi na fakt, że ww.. W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):Aby więc pokryć koszt imprezy integracyjnej z zfśs, trzeba ją połączyć z którąś z wymienionych postaci wypoczynku, działalności kulturalnej czy sportu i rekreacji.Możliwość dofinansowania z funduszu socjalnego imprez zbiorowych dla pracowników - np. wyjazdów integracyjnych - nie budzi już poważnych wątpliwości.. : Powiat Województwo kierunkowyWnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sport, kulturę, turystykę i rekreację zostaną rozpatrzone po otrzymaniu planu finansowego na rok 2020 r. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.. UZASADNIENIEData wpływu wniosku WNIOSEK.. Turystycznej rekreacyjnej Zakupu sprzętu sportowego Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy: Miejscowość .. kod pocztowy ___-____ ulica .. Wnioskodawca powinien na każde z a danie złożyć oddzielny wniosek wraz z kompletemWnioskodawca ubiega się o dofinansowanie*: Imprezy: integracyjnej..

Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy : Miejscowość Kod Ulica Nr Powiat Województwo ...UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww.

W najnowszym orzecznictwie pojawia się pogląd, że wszelkie zbiorowe spotkania mogą być finansowane ze środków funduszu i nie trzeba różnicować sytuacji materialnej uczestniczących w nich osób.Przedmiot wniosku, przeznaczenie dofinansowania /nazwa imprezy/ zakup sprzętu Przewidywany koszt ogólny przedsięwzięcia: ………………………….. : Nr faksu:W przypadku dofinansowania imprezy integracyjnej w postaci wycieczki w której uczestniczyć będą pracownicy oraz członkowie ich rodzin na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia.finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu..Komentarze

Brak komentarzy.