Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim
2/ CEL KSZTAŁC ĄCY: rozwijanie sprawności ruchowych i manualnych, umiejętność koncentracji uwagiScenariusz zajęć dla dziecka z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym albo głębokim Scenariusz 9.. Bardzo ważne w pracy wychowawczej jest dokładne poznanie ucznia i jego środowiska.. M., 1986, Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym a możliwości jej kształtowania [w:] Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie.. Andrychów.. Nie wykazuje potrzeby ruchu, ani działania - jest zamknięta we własnym świecie, bierna wobec otoczenia ( zarówno osób jak i przedmiotów).1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe).. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych ( dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną) załącznik nr… do indywidualnego programu edukacyjnego.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Czas trwania zajęć rewalidacyjnych to 60 minut.. Twórczość dla dzieci;Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.

Knill na zajęciach rewalidacji indywidualnej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo.Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) określone zostały warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży:Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. Zastosowanie metody M. i Ch..

Sprawność intelektualna utrzymuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

Świeca.. Czyli będzie 3,4,5 załączników do programu indywidualnego w zależności od ilości zajęć specjalistycznych, w których uczestniczy uczeńUpośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie.. W pedagogice upośledzonych umysłowo jest sformułowana specjalna zasada ,,gruntowej znajomości dziecka i warunków jego życia".W szkołach ogólnodostępnych pozostają najczęściej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy .. w stopniu lekkim Zajęcia rewalidacyjne Podstawowe zasady .Wskazania Do Pracy Wychowawczej z Uczniem Upośledzonym Umysłowo w Stopniu Lekkim 1.. W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Głę biej upośledzeni trafiają przeważnie do placówek specjalistycznych-oferują cych fachową opiekę i wsparcie edukacyjno-terapeudyczne.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Temat: Wiosenne kwiaty Cele ogólne • polisensoryczne poznanie środowiska przyrody • rozbudzenie kanałów zmysłowych • wprowadzenie do rytmów przyrody Cele szczegółoweREWALIDACJA - zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce TEMATY/ZAJĘCIA .Nie spotkałam w literaturze programu ukierunkowanego na pracę z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim..

Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

Metody pracy: pokaz, działanie praktyczne, obserwacja, praca nad tekstem obrazkowo - wyrazowym pod kierunkiem nauczyciela.rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docrewalidacja indywidualna • oligo • pliki użytkownika adawol przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyOcena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk.. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z NI w stopniu lekkim (szkoła średnia) Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Program rewalidacyjny „Dam radę" skierowany na doskonalenie umiejętności matematycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimKONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH (dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym) TEAMT TYGODNIOWEGO OSRODKA PRACY: "WIOSNA" TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: "POZNAJEMY BOCIANA" CELE: 1/ CEL POZNAWCZY: zapoznanie dzieci z wyglądem bociana..

Przy planowaniu zajęć należy ... 3.Minczakiewicz E.

Aktualna ogólna sprawność ucznia kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Zaznaczył się istotny spadek w zakresie ogólnych zdolności poznawczych chłopca.. Magdalena Mielcarek-Olejnik.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceńTest sprawdzając stopień rozumienia przeczytanego tekstu, przeprowadzono w szóstej klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.3 II CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęd rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiemScenariusz zajęć dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, pod hasłem "Na tropie sylab i figur geometrycznych", z przeznaczeniem dla klasy II, z wykorzystaniem formy pracy : indywidualnej, zbiorowej, grupowej.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .Jest dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, niedowładem czterokończynowym i niedowidzącym, w związku z tym całkowicie zaburzona jest jej aktywność własna.. Opracowany przeze mnie program jest wersją uniwersalną - skupia się na tym, co łączy dzieci upośledzone w stopniu lekkim mające trudności w uczeniu się czytania i pisania.. Analizy funkcjonalnej dziewczynki przeprowadzonej przez psychologa.rozmów z rodzicami.. Praca z uczniem upośledzonym umysłowo musi opierać się naProgram zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt